Seachdain Mothachaidh an Òtasaim #gàidhlig #WorldAutismAwarenessWeek

Seo Seachdain Mothachaidh na Òtasaim agus gus a comharrachadh, tha Pàrlamaid na h-Alba air a bhith a’ tweeteadh mu na Teachdairean Òtasaim no Autism Champions againn aig @ScotParl. Tha Andaidh Philip ag obair ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid. Tha Gàidhlig aige agus tha e am measg nan teachdairean òtasaim. Bhruidhinn sinn ris mu dheidhinn. Andaidh, tha thu … Leugh an corr de Seachdain Mothachaidh an Òtasaim #gàidhlig #WorldAutismAwarenessWeek
Posted in Andaidh Philip, Andrew Phlip, Andy Philip, autism, Gabhail pàirt, òtasam, World Autism Awareness Week | Comments Off on Seachdain Mothachaidh an Òtasaim #gàidhlig #WorldAutismAwarenessWeek

An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Am mìos seo chaidh, bha mi toilichte an rathad-iarainn a thogail bho Dhùn Èideann gu taobh siar Ghlaschu gus an dealbh-chluich as ùire, ga chur air dòigh airson Pleidh Paidh is Pinnt aig Òran Mòr, fhaicinn. ’S e seo a’ chiad dhealbh-chluich sa Ghàidhlig a tha air bhith air an àrd-ùrlar chliùiteach seo o chionn […]
Posted in Ghàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Pleidh Paidh is Pinnt | Comments Off on An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Dà Dhàn | Nathaniel Harrington

Tha sinn toilichte dà dhàn (fear dhiabh na eadar-theangachadh) le Nathaniel Harrington a chur air ur beulaibh an-diugh

balach-naidheachd

thig e a-mach às an uisge agus leanaidh mi
a chorp le mo shùilean, a’ lorg nan deur
a shleamhnaicheas sìos a dhruim, fho-aodach
geal a’ gramadachadh ri cheus, an dùbhlan
na ghuth nuair a bhruidhneas e, gun aire
dha lomnochd, a ghàirdeanan air am filleadh.
“dol a dh’àiteigin, a bheil?” a’ cheist a chuireas e,
agus mise ag iarraidh a bhith ga fhreagairt,
ged nach labhair mi ris a chaoidh: an-còmhnaidh,
bha mi an-còmhnaidh a’ dol gad ionnsaigh
                    fad mo bheatha.

 

am falbhan-gaoithe 
ghlac mi sa’ mhoch seo ailleann na maidne, dauphin rìgheachd
an t-solais, seabhag bhreac-briseadh-là ga tarraing na marcach
air an adhar air udal socrach fodha rèidh, ’s e a’ sìtheadh
an àirde an sin, mar a sheirm e air reang sgèith ri srann
na mhire! ’s an uair sin air falbh, falbh na luasgadh,
mar a shiabas sàil spèileachain air lùbaig: tilg- is sigheadh
a dhiùlt a’ ghaoth mhòr. mo chridhe am falach
air a theannadh do dh’eun, — coilean-, maighstireachd an ruid!
bòidhchead bhrùideil is gaisge is gnìomh, o, adhar, moit, ite, an seo
gèilleadh! IS an teine a bhriseas bhuat an uair sin, billean
tursan nas greannmhoire, nas cunnartaiche, o mo ridire!
gun iongantas dheth: bheir ceum glan air treabhadh thar talmhainn
a dheàrrsadh, agus èibhleagan liath-loma, o mo luaidh,
tuitidh, bioraidh iad iad fhèin, agus sgoraidh òr-dhearg.

(tionndadh o Gerard Manley Hopkins, 1844-1889)

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in bàrdachd | Comments Off on Dà Dhàn | Nathaniel Harrington

Innis Tìlich agus nobhailean

Innis TileAnn an 2013, chaidh alt fhoillseachadh leis a’ BhBC a dh’agair gum biodh neach às gach deichnear ann an Innis Tìle air nobhail fhoillseachadh rè am beatha. B’ e ‘naidheachd bhreugach’ a bha sin ceart gu leòr, ach tha e iongantach an àireamh de leabhraichean a chuirear an clò anns an aon dùthaich mheanbh sin. A’ cleachdadh dàta bho 2010, thèid mu 1,100 leabhraichean fhoillseachadh gach bliadhna, ann an dùthaich le dìreach 320K duine a’ fuireach innte. Ga chur an coimeas, tha mu 58K labhraiche Gàidhlig againn, agus can gu bheil 29K (an dàrna leth) litearra sa chànan, nam bitheamaid a’ foillseachadh aig an aon ìre, thigeadh mu 100 leabhar Gàidhlig a-mach an clò gach bliadhna. Tha sin craicte! Tha mise ag iarraidh 100 leabhar Gàidhlig ùr gach bliadhna. Saoil, dè tha na cnapan-starra as motha a tha gar bacadh?


Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Innis Tìlich agus nobhailean

Mairead Bhàn Ailleanach

Chaidh an dàn seo a sgrìobhadh bho chionn ceud bliadhna aig àm a’ Chogaidh Mhòir le saighdear à Arainn. ‘Na chuid bhàrdachd chuir an t-ùghdar an cèill na faireachdainnean aige ma dhachaidh is ma leannan agus mar a bha iad seo ga chumail a’ dol tro oillt a’ chatha.

B’ e measgachadh de Bheurla is Gàidhlig a bh’ anns an dàn bho thùs, a tha air eadar-theangachadh air fad ann an Gàidhlig an seo. Chaidh Gàidhlig an dreachd thùsail a sgrìobhadh gu fuaimneachail is chan ann san dòigh ghnàthach, agus le seo tha e follaiseach nach robh comas aig an ùghdar an cànan aige fhèin a sgrìobhadh, ged a bha e comasach gu leòr Gàidhlig a chleachdadh gu h-ealanta.

 

A' Chiad Chogadh

 

Mairead Bhàn Ailleanach

Cho màlda ri lus nan leac air na mòintich

Nas binne na clagan cròidhearg air fraoich

Cho soilleir ri gath grèine air sùmainn samhraidh –

Mairead bhàn mo ghaolach agus gràdh mo chridh’.

Sèist

Mo mhùirnean, àilleanach, mo chaileag òg aighearach

Àilleanach, mo mhùirnean, slàinte dhut gu bràth

Mo dhìleas, m’ aiteas, is an saoghal dhomhsa i –

Mairead bhàn mo ghaolach agus gràdh mo chridh’.

 

Cho sèimh ri gaoth an iar air gleann a h-àraich

Cho maoth ris na bileagan air an t-sòbhrach

Mar ghreollan air gallaran, is aighearach i

Mairead bhàn mo mhùirnean, agus gràdh mo chridh’.

 

Cho allail ri ban-ìmpire, cho eireachdail ri banrighinn,

Cho fìorghlan ri aingeal, cho fial na mèinn;

Is prìseil do dhlùth is dhàimh, nas prìseile dhòmhsa i

Mairead bhàn, àilleanach, agus gràdh mo chridh’.

 

Ged tha mi còmhnaidh a-nis air ceàrnan cèin

Far bheil cath na corraich ’s glaodh nan canon ann

Measg ùpraid fhuilteach, is tusa mo bhrìgh

Mairead bhàn aoibhinn, agus gràdh mo chridh’.

 

Cha gleadhraich a’ bhatail no ìomhaigh an dochainn’

a chaisgeas mo smuaintean bho thilleadh gu Arainn:

Air ais dhutsa gu bòidhchead a glinn ’s an àirigh –

Mairead bhàn mo leannan, agus gràdh mo chridh’.

 

Smuaintean a bhrosnaicheas mi an aghaidh an nàimh,

Nach cluinn mi do ghuth a’ cagair gu sèimh? –

‘Air adhart son Bhreatainn, Arainn, dachaigh is mi’

Mairead bhàn Arainn, agus gràdh mo chridh’.

 

B’ fhearr leam m’ ainm air rola na h-onair,

Na cliù no meas a chosnadh am measg fhear;

Air adhart a-nis Bhreatàinia, bàs no buaidh –

Mairead bhàn mo pheata agus gràdh mo chridh’.

 

Ma lorgas peilear siùbhlach tàmh ’nam chom,

Na caoidh le cràdh – comharraich mi mar bu chòir;

Nas àirde na bàs saighdeir, cha ghabh e a bhith

Mairead bhàn m’ aiteis, agus gràdh mo chridh’.

 

Ach ma ghleidheas nèamh mi bho uisge a’ bhàis,

Agus an sgleò phuinnseanach – anail an donais,

Tillidh mi dhachaigh gu Arainn, thusa is sìth –

Mairead bhàn ghaolach agus gràdh mo chridh’.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in An Cogadh Mor, bàrdachd, Gàidhlig Arainn, òran gaoil, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Mairead Bhàn Ailleanach

Alasdair Ascends! Ascension Island adventure? #AscensionIsland

Ascension Island is a small and incredibly remote island in the South Atlantic, forming part of the British Overseas Territory of St Helena, Ascension Island and Tristan da Cunha.

I’ve always loved remote and unusual places, especially Islands and would love your ideas about how I can get there!

Why do I want to go to Ascension Island?

 • It’s really, really remote. It is both small AND far away! It makes St Kilda look like central London and North Rona like Manhattan by comparison. It is approximately half-way between Africa and South America.
 • Charles Darwin visited Ascension on his famous Voyage of the Beagle and wrote all about it.
 • It is volcanic, red and most of it looks like the surface of Mars (or at least as Mars is portrayed on Star Trek).
 • There is a unique and eccentric rainforest in the centre of the island planted on the instruction of Charles Darwin. There was too little water to support a permanent population until Darwin suggested planting various species of different types from all over the world to encourage rain – and it worked!
 • Ascension Island is an amazing place for nature with giant turtles, land crabs, feral donkeys and sea birds with such cool names as the Black Noddy, the Brown Booby and the Ascension Island Frigate.
 • The island has played an important part in the history of sailing, warfare and even in the space race.
 • The Island was initially permanently inhabited when Napoleon was exiled to St Helena as a navy base to guard agains any escape attempts.
 • Anti-slavery patrol ships were based on Ascension during the 19th century.
 • With all the celebrity deaths last year (I particularly miss Rick Parfitt) and all the current worldwide political uncertainly, being on a small rock in the middle of the South Atlantic may be the way forward!
800px-Ascension_Island_Location

Ascension Island – Small AND far away

Last year I entered a competition to win a trip to the Island. This was the CapriSun bucket list adventure where you thought of your ultimate adventure and then let the public vote on it. My personal bucket-list adventure would have been to visit the Falkland Islands and to Ascension Island (or in Gaelic, na h-Eileanan Fàclanach agus Eilean na Deasgabhalach).I got into the top ten of the public vote in the competition and was delighted to hear that I’d won a runner-up prize, particularly since they said that prizes would be linked to the adventures chosen by the competition winners. I was hoping for perhaps a book about the British Overseas Territories and was therefore surprised to find that the prize I had won was was a day trip to Edinburgh Castle!

After this, being a man of limited means, I accepted sadly that I was unlikely ever to get to Ascension Island.

Then I had another idea. Recently, I learnt about a crowd-funding project All the Stations by Geoff Marshall and Vicki Pipe to visit all the railway stations in Great Britain and to document this in professional videos. It’s a big project which will take them a month and cost over £30,000 to produce the videos. Geoff is already a popular YouTuber and was successful in reaching his target in just two weeks.

This got me thinking whether I might just be able to visit Ascension Island after all through a crowd-funding campaign or could find another way of funding the trip.

800px-Ile_de_l'ascension_routes.svg

Map of Ascension Island from Wikimedia Commons

I’d really like to hear your views on my idea and whether it might be a goer or not.

I’ve researched the matter and have worked out that a trip to the Island  for a few days would cost between  £2,500 and £3,000 including all the costs (trains, planes, accommodation, car rental, visa, insurance and everything else).

If I go with the Crowdfunding option, what is really important about projects is that people who consider contributing some money feel that they are getting something back. With the All the Stations crowdfunder, the most important thing is that you feel that you are actually on the trip along with Geoff and Vicki through their videos and social media content.

Flag_of_Ascension_Island.svg

Here is my question for you. If I set up a crowdfunder:

(a) Do you think Crowdfunding would be a good option? If so, would you be willing in principle to contribute a little money (I don’t mean a lot of money – but £10 or £20)

(b) What would you like to see as an outcome from the project, either for yourself or something that would be of general interest to the public.

(C) Do you have any other ideas about ways to raise money?

I’ve spoken to some friends already about this and together we’ve come up with the following ideas:

 • A bilingual blog about Ascension Island – looking at history, nature, conservation, arranging the trip and more
 • A bilingual Gaelic-English ebook about the trip and the Island, gree to subscribers
 • Offering to speak to club and societies about my trip afterwards in Gaelic or English.
 • Approaching Gaelic broadcasters and publishers to see if they might be interested in this idea
 • Offering the best photos I take on the island to subscribers on a memory stick.
 • A Vlog or no podcast about my trip
 • A gift like a postcard or Ascension Island flag for all subscribers.
 • A short (very lo tech) film about my trip
 • Offering to volunteer with Ascension Island conservation for a day or two while I’m there

The most important thing is that people woukd feel that they are getting something back and that it wouldn’t just be “Alasdair’s big fat holiday”!

What do you think? Good idea or bad idea? Have you ever been involved in a crowd-funding campaign before? I’d really appreciate any views at all.

What do you all think? Please leave a note on the blog if you have any thoughts or ideas.

Many thanks,

Alasdair


Comments Off on Alasdair Ascends! Ascension Island adventure? #AscensionIsland

Iomairt bheag – co-chomhairle air #Gaeilge air busaichean Èirinn a Tuath #gàidhlig

Tha Translink, a’ chompanaidh a tha a’ ruith còmhdhail phoblach ann an Èirinn a Tuath air co-chomhairle a chur air dòigh mu bhith a’ cur Gaeilge air na sgrìnichean fiosrachaidh air busaichean ann an sgìre Dhoire.

Chuir iad fios dà-chànanach air busaichean air Bothar na bhFál ann am Béal Feirste beagan bhliadhnaichean air ais agus tha iad ag iarraidh bheachdan bhon t-sluaigh mu bhith a’ leudachadh dà-chànanas gu busaichean ann sgìre Dhoire.

Gabhaidh an ceisteachan a lìonadh sa Ghaeilge agus sa Bheula.

Tha mi fhèin air a lìonadh, a’ cur taic ris a’ mholadh agus a’ moladh gum bu chòir do na soidhnichean aig stèiseanan rèile a bhith dà-chànanach cuideachd.

Clas 4000 a’ fàgail Stèisean Dúbhearn, Port Rois

Alasdair


Posted in Èirinn, busaichean, Gàidhlig, iomairtean, NIR, Northern Ireland Railways, rathaidean-iarainn, Translink, Ulsterbus | Comments Off on Iomairt bheag – co-chomhairle air #Gaeilge air busaichean Èirinn a Tuath #gàidhlig

Diostopach vs eutopach

utopiaChaidh mi gu clas litreachais aig Mark Wringe an-diugh gus bruidhinn mu dheidhinn ficsean saidheans agus bha còmhradh sgoinneil againn anns an do thogadh iomadh cuspair inntinneach, nam measg, ceist mu dheidhinn ficsean-saidheans diostopach vs ficsean-saidheans eutopach agus mun phoileataics air cùlaibh an dà ghnè sin. Mar cho-thuiteamas, nuair a thàinig mi air ais dhan oifis agus fhad ’s a bha mi a’ gabhail mo chuid lòin, chunnaic mi an t-alt seo air Boingboing, In defense of left-wing space utopias, a bha a’ toirt iomradh air alt a nochd ann an Current Affairs, The Regrettable Decline of Space Utopias. Tha mi air sgrìobhadh mun cheist seo rud beag roimhe ach tha an dà alt gu h-àrd a’ toirt an deasbaid mòran nas fhaide air adhart, agus an ùghdaran a’ beachdachadh air an dreuch aig ficsean diostopach ann an ideòlas ar cultair anns an latha an-diugh:

The slate of previews at every movie theatre has become an indistinguishably sepia-toned effluence of zombies, terrorists, and burnt-out post-apocalyptic hellscapes. […] But my general feeling is that our fondness for dystopian narratives is a pretty nasty indulgence, especially for those of us who live mostly comfortable lives, far-removed from the visceral realities of human suffering. […] Immersing ourselves in narratives where 99% of the characters are totally selfish also engrains a kind of fashionable faux-cynicism that feels worldly, but is in fact simply lazy.

Is toil leam The Walking Dead gu mòr, ach bha mi a-riamh a’ faireachdainn rudeigin salach an dèidh dhomh a choimhead, gu bheil am prògram gu bunasach glèidhteach, taobh-deas na shealladh:

We have come to view utopian narratives as inherently hokey, and preachy. But dystopias are, of course, their own form of preaching; they are preaching another hypothesis about humanity, which, due to moody lighting and oblique dialogue, has an entirely undeserved appearance of profundity, and the illusory farsightedness of a self-fulfilling prophecy.

Tha mi fhìn a’ sgrìobhadh ficsean saidheans diostopach, agus tha mi an dòchas, bho shealladh adhartach, ach tha an dà alt seo a’ toirt orm smaoineachadh: A bheil ficsean diostopach gu bunasach glèidhteach ann an seagh? A bheil cothrom ann am ficsean diostopach teachdaireachd nas adhartaich a chur air adhart, no a bheil e nas fheàrr a bhith a’ feuchainn ri ficsean eutopach a sgrìobhadh, ge b’ e cho doirbh ’s a tha sin?


Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Diostopach vs eutopach

Alba gu Ascension? #gàidhlig

Chuir mi tagradh a-steach do cho-fharpais ‘bucket list adventure’ aig CapriSun an-uiridh gus feuchainn ri turas a bhuannachadh gus na h-Eileanan Fàclannach (Falkland Isles) agus Eilean na Deasgabhalach (Ascension Island)

Seo post-bloga a sgrìobh mi mu dheidhinn aig an àm.

800px-Ascension_Island_LocationEilean na Deasgabhalach – Beag AGUS fad air falbh!

‘S e bhòt a bh’ anns a’ cho-fharpais agus gus buannachadh, dh’fheumadh tu a bhith anns a’ phrìomh 10 a thaobh bhòtaichean.

Ciamar a chaidh dhomh?

Le taic bho mo chàirdean is caraidean, bha mi sa phrìomh 10 aig a cheann thall. Taing mhòr a h-uile duine! Chaidh an tagradh agam a chur air adhart don phannal-breithneachaidh agus chuala mi air ais gun do bhuannaich mi duais. Chuala mi mìos no dhà às dèidh sin nach do bhuannaich mi a’ phrìomh duais ach gum faighinn duais eile a bhiodh co-cheangailte ris a’ bhucket list adventure a bha mi air taghadh.

Bho chionn goirid, chuala mi na bha mi air buannachadh……..

……. turas gu Caisteal Dhùn Èideann!

Chan eil mi cinnteach dè an ceangal a bh’ ann ris na h-Eileanan Fàclannach no Eilean na Deasgabhalach ach chan eil mi a’ dol al ghearain mu dheidhinn – tha e daonnan math a bhith a’ dol gu Caisteal Dhùn Èideann.

Ach às dèidh sin, bha mi a’ smaoineachadh nach fhaighinn gu Eilean na Deasgabhalach gu bràth.

Mapa de dh’Eilean na Deasgabhalach (Bho Wikimedia Commons)800px-Ile_de_l'ascension_routes.svg

Ach an uair sin, bha beachd ùr agam. Bho chionn goirid, dh’aithris mi air iomairt maoineachaidh-sluaigh All the Stations aig Geoff Marshall agus Vicki Pipe airson a dhol air turas rèile gu gach stèisean ann am Breatainn.  Tha iad gu bhith a’ dèanamh bhideothan mun adhartas aca ‘S e pròiseact gu math mòr a th’ ann – bheir e mìos agus cosgaidh e còrr is £30,000 gus bhideothan proifeiseanta a dhèanamh.  Fhuair iad an t-airgead a bha a dhìth orra taobh a-staigh 2 sheachdain.

Thug sin orm smaoineachadh – saoil am b’ urrainn dhomh turas gu Eilean na Deasgabhalach (Ascension Island) a chur air dòigh tro mhaoineachadh-sluaigh?

Bu toil leam ur beachdan air seo a chàirdean!

Tha mi air rud beag rannsachaidh a dhèanamh air a’ chùis agus tha mi air obrachadh a-mach gun cosgadh turas gu Eilean na Deasgabhalach a mhaireadh seachdain eadar £2,500 agus £3,000 a’ gabhail a-steach na cosgaisean air fad (trèanaichean, plèanaichean, àiteachan fuirich, càr air mhall, bhìosa, àrachas agus a h-uile rud eile).

Nis, ’s e an rud cudromach le pròiseactan mar seo gum faigh na daoine a chuireas airgead ris a’ mhaoineachadh-sluaigh rudeigin air ais. Leis an iomairt All the Stations, mar eisimpleir, ’s e an rud as motha a tha thu a’ faighinn air ais gu bheil thu a’ faireachdainn gu bheil thu air an turas còmhla ri Geoff is Vicki tro na bhideothan snoga èibhinn a nì iad.  Tha fios agad cuideachd dè seòrsa bhideo a bhios ann a chionn ’s gu bheil iad air feadhainn a dhèanamh mar-thà den aon seòrsa.

Flag_of_Ascension_Island.svg

Bratach Eilean na Deasgabhalach

Seo mo cheist dhuibh, mas e is gun cuirinn maoineachadh sluaigh air dòigh,

(a) am biodh tu dèonach ann am prionnsabal beagan airgead a chur ris (chan eil mi a’ bruidhinn air airgead mòr ach air £15 no £20)

(b) dè bu toil leibh fhaicinn mar thoradh air a’ phròiseact? Rud a gheibheadh tu gu pearsanta no rud a bhiodh inntinneach/feumail do dhaoine san fharsaingeachd?

Bhruidhinn mi ri beagan chàirdean agus seo na molaidhean a fhuair mi gu ruige seo:

 • Bloga a’ coimhead air Eilean na Deasgabhalach – air eachdraidh is nàdar is glèidhteachas is eile, mu bhith a’ cur an turais air dòigh agus mun turas fhèin le puist cunbhalach. Bhiodh na puist uile dà chànanach.
 • Leabhar-d a sgrìobhadh mun turas (san dà chànan) agus a thoirt dhan a h-uile duine a bheir airgead dhan phròiseact.
 • A bhith deònach bruidhinn ri buidheann/comann sam bith mun turas agam às dèidh làimh ann an Gàidhlig no Beurla.
 • A’ feuchainn ri faighinn a-mach am biodh ùidh aig craoladair no companaidh foillseachaidh sam bith sa ghnothach.
 • Na dealbhan as fheàrr a thogas mi a chur air bioran-cuimhne do dhaoine a bheir airgead dhan phròiseact.
 • Vlog agus no podcast fhad’s a bhios mi anns an eilean. Bhiodh iad seo uile dà chànanach.
 • Rudeigin a thoirt do na daoine a bheir airgead dhan phròiseact – cairt puist às an eilean no bratach an eilean no rudeigin eile.

‘S e an rud as cudromaiche a th’ ann gum biodh daoine a’ faireachdainn gun robh iad a’ faighinn rudeigin air ais agus nach e dìreach “Alasdair’s big fat holiday” a bhiodh ann!

Dè ur beachd a chàirdean? An bheil sibh a’ smaoineachadh gur e deagh idea a tha seo? Droch idea? An robh sibh an sàs ann am maoineachad-sluaigh roimhe? Bhiodh e math beachd sam bith a th’ agaibh air a chùis a chluinntinn.

Ach carson a tha mi airson a dhol ann?

 • Tha e iomallach! Eil thu a’ smaoineachadh gu bheil Hiort no Rònaigh iomallach? Tha iad coltach ri Lunnainn an taca ri Eilean na Deasgabhalach!
 • Chaidh Charles Darwin ann air turas a’ Bheagle agus sgrìobh e mu dheidhinn!
 • Tha e na eilean bholcànach a tha car coltach ri Mars!
 • Tha coille uisge ann a chaidh a chur le Darwin gus feuchainn ri uisge fhaighinn air an eilean tioram seo – agus dh’obraich e! Tha lusan is craobhan ann à gach ceàrnaidh den t-saoghal.
 • Tha an t-eilean sgoinneil airson nàdar – turtairean, partanan-talmhainn (land crabs), asalan-fiadhaich is eile.
 • Tha eachdraidh  chudromach air a bhith aig an eilean ann an seòladaireachd, cogadh agus fiù’s an space race.

Dè ur beachd?!

Taing mhòr!

Alasdair


Posted in Ascension Island, Crowdfunding, Eilean na Deasgabhalach, eileanan, Gàidhlig, Maoineachadh-sluaigh | Comments Off on Alba gu Ascension? #gàidhlig

On this most significant of days, time to pause and reflect …

... on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain! Gilleasbuig: Mo thogair naidheachdan fuadain, 's e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th' air m' aire! @GilleAotrom
Posted in bbc naidheachdan fuadain, chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets | Comments Off on On this most significant of days, time to pause and reflect …