#strick4climate

Bidh clann Sgoil Dhalabroig am measg na h-òigridh a bhios a’ togail fianais air feadh an t-saoghail mu atharrachadh na gnàth-shìde air 15 den Mhàrt. Seo tàladh beag a rinn Liam Alastair Crouse a’ beachdachadh air an uallach a th’ air guailnean a’ ghinealaich òig.

#strike4climate

o ba bà mo leanabh
ba mo leanabh 
o ba bà mo leanabh
’s an saoghal seo dol bàs.

caidil socair sèimh a ghràidhein
pàisgte sìos fon phlàid
blàth is cùbhraidh air bheag cùraim
’s cuir do shùil bhon chàs

gu neo-luaineach dèan do bhruadar
druim a’ chuain le seòl;
no le freastal falbh tron deathach
feadh na coille-chnò

na leig do smuaintean air an uamhas
tha cuallach ar rè;
’s tu nach dleasaich, daor an ceannachd,
sannt a’ chruinne-cè

caisg do chaoineadh, eudail ghaolaich
leig t’ aonach ’s bi treun;
ged nach cuidich ‘tha mi duilich’
’s mi tha duilich fhèin

dhen taigh-còmhnaidh rinneadh òtrach
an aghaidh òrdugh Dhè;
mac an duine nach toir ùmhlachd
ri cùmhnant ar crè

air ar dachaigh rinneadh fàsach
na bha slàn tha truagh;
traoghadh chuantan, leigeil truailleadh –
dian-ruagadh gun truas

’s ged a chanadh gum bi ’màireach
car na b’ fheàrr na ’n-diugh,
anns an linn seo chan eil fìrinn
gu bheil cinnt sa chùis

air an domhan, comas iasaid,
dh’iarrainn sin mar dhàn:
’s air do chàradh gun robh aca
for is bàidh san àm

nuair a dhùisgeas tus’ a-màireach
’s e do ghràdh nì feum,
’s mòr an obair a bhios romhad –
cum fo chogais rèidh

air gach creutair, nì deagh-chumail,
’s air gach lus fon ghrèin;
air an dìleab bi nad chìobair
’s meas i prìseil fhèin

Share

Posted in bàrdachd, climate change, dana, dànamag, Gaelic, Gàidhlig, global warming, Naidheachdan & Poileataigs, Scotland, Sgrìobhadh Cruthachail, south uist, strike4climate, uist | Comments Off on #strick4climate

Jet Set Alasdair! Turas dhan Òban #gàidhlig

Gach turas a bhios mi air loidhne na Gàidhealtachd an Iar, bidh mi a’ smaoineachadh air ais do na 1980an nuair a bha mi nam bhalach. An àite a bhith nam shuidhe air trèana air a’ Ghàidhealtachd ann an 2019, tha mi air ais san t-Seòmar-caidil agam ann an taigh mo phàrantan ann an Siorrachd Lannraig mun bhliadhna 1987.

JSW 4

Tha adhbhar sònraichte ann airson seo. Tha siostam siognalaidh rèidio air an loidhne agus nuair a tha an trèana a’ conaltradh leis an neach-siognalaidh, nì e fuaim coltach ris an fhuaim a nì ZX Spectrum nuair a bhios e a’ luchdachadh suas geama bho theip. Ma tha thu nad shuidhe faisg air bothan an dràibheir, cluinnidh tu am fuaim binn brèagha ud agus bidh thu fhèin air ais sna làithean geala sin còmhla rium!

B’ iad sin na làithean a chàirdean! Manic Miner, Jet Set Willy, Chuckie Egg, Hungry Horace agus tòrr tòrr a bharrachd. Tha deagh chuimhne agam a bhith a’ cur seachad uairean a thìde aig an deasga agam ag èisteachd ris na Skids, It Bites, Gary Moore agus na Hooters is eile agus a’ cluich air an Speccy.

Gu dearbha, tha tòrr mu Rathad-iarainn na Gàidhealtachd an Iar a tha seann fhasanta ceart gu leòr, ach an turas seo, mhothaich mi gu bheil ScotRail air a bhith gu math trang ag ùrachadh rudan cuideachd is nach robh a h-uile rud mar a bha e ann an 1987.

Sin na bha mi a’ smaoineachadh Disathairne agus mi a’ dèanamh air an Òban air an trèana airson Cruinneachadh na Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheil.

Nuair a ràinig mi Stèisean Sràid na Banrigh aig 5.00 Disathairne bu mhise a’ chiad duine a-staigh dhan stèisean. Mhothaich mi gun robh sgeadachadh an stèisein a’ tighinn air adhart gu math agus tha mi a’ coimhead air adhart ris an stèisean gleansach ùr a bhios tòrr nas motha cuideachd.

 

Chaidh mi air bòrd an 05.20 dhan Òban. ’S e rud ùr a tha sin cuideachd – trèana a tha a’ toirt cothrom dhut a bhith anns an Òban airson coinneamhan aig 9m – rud nach eil againn airson Glaschu/Dùn Èideann gu Inbhir Nis fhathast.

Bha an trèana fhèin – Clas 156 ‘Super Sprinter’ – air a sgeadachadh cuideachd le cathraichean is bùird is bratan-ùrlair ùr. Na bu chudromaiche, ge-tà, tha plugaichean dealain agus wifi ann – rud a tha gu math cudromach san latha a th’ ann airson daoine a dh’fheumas obrachadh air an trèana.

crion-làraich

Clas 156 – chaidh an togail ann an 1987 – anns a’ Chrìon-làraich

Anns na stèiseanan cuideachd, tha clàran-fiosrachaidh didseatach ùr a tha ag innse dhut cuine a bhios an ath thrèana agus bòrd fiosrachaidh didseatach mun chadalaiche, an Caledonian Sleeeper.

Le trèanaichean nas tràithe agus le wifi is dealan is leasachaidhean eile, tha fios gum bi barrachd dhaoine airson a dhol dhan Ghàidhealtachd an Iar air an trèana seach a bhith a’ siubhal sa chàr.

Rud eile a bha math, ’s e gun robh tràilidh ann le biadh is deoch fiù ’s air trèana 05.20. Mar as trice, chan eil a leithid air trèanaichean ScotRail a tha cho tràth sa mhadainn agus tha e sgoinneil cothrom a bhith agad cofaidh a cheannach – ged is e fìor droch chofaidh a th’ ann!

Tha mi air an turas seo a dhèanamh iomadh turas roimhe agus airson a’ chiad uair a thìde no dhà bha e gu math ceòthach ach às dèidh sin, air meur-loidhne an Òbain, bha e sgoineil a bhith a’ coimhead air a’ ghrian ag èirigh agus a bhith a’ faicinn nam beanntan is lochan uile.

‘S toil leam loidhne na Gàidhealtachd an Iar oir cha mhòr gach turas a bhios mi a’ siubhail oirre, chì mi cuideigin aig a bheil Gàidhlig agus mar sin, cha robh e na iongnadh nuair a chunnaic mi Rona Dhomhnallach bho Ghlaschu Beò a bha a’ dol dhan cho-labhairt cuideachd.

Uile gu lèir, ’s e turas sgoinneil air rathad-iarainn sgoinneil a bh’ ann. Thathar ag ràdh gur e loidhne a’ Ghearastan/Mhalaig as fheàrr a thaobh seallaidhean ach chanainn gu bheil Loidhne an Òbain a cheart cho math.

Ri leantainn…

Alasdair

Posted in a' Ghàidhealtachd, An t-Òban, Chuckie Egg, Earra-Ghàidheal, Gary Moore, Gàidhlig, Hungry Horace, It Bites, Jet Set Willy, Loidhne na Gaidhealtachd an iar, Manic Miner, Oban, rathaidean-iarainn, Retro gaming, The Hooters, The Skids, West Highland Line, ZX spectrum | Comments Off on Jet Set Alasdair! Turas dhan Òban #gàidhlig

Fèis Cymera

cymera
Tha mi cho ireapaiseach mu sheo: bidh Daibhidh Eyre agus mi fhìn a’ bruidhinn aig Cymera, fèis FS ann an Dùn Èideann, air Didòmhnaich, an 9mh latha dhen Ògmhios am bliadhna, air panail dam ainm: The New Wave of Gaelic Sci-Fi. Eu-coltach ri mòran fhèisean, leithid ComicCon is eile, chan e fèis mhòr, chorporra a tha seo, ach tè bheag, làmh-dhèanta, ga ruith mar bhuidhinn chathrannais, agus air a chur air dòigh an toiseach le dithis: Ann Landmann agus Noel Chidwick, deasaiche na irise FS Albannaich, Shoreline of Infinity. Tha e a’ dol a bhith sgoinneil. Chan urrainn dhomh feitheamh!!

Posted in naidheachd | Comments Off on Fèis Cymera

Meatailt M?ori!

Thug mo charaid Anndra ceangal dhomh dhan chòmhlan Alien Weaponry, còmhlan meatailt a sheinneas ann an Cànan nam M?ori. An toiseach: abair ainm! Cho meatailt!! Cuideachd, tha Cànan nam M?ori ag obair cianail math ann am meatailt.  Agus tha e gu sònraichte ciut am pàrantan meatailt fhaicinn tighinn air turas còmhla riutha. Dork-o-licious math!

Posted in Ceòl | Comments Off on Meatailt M?ori!

Lèirmheas: Beinn Lee agus Dlù – Òran Mòr

Fhuair Eòghan ro-shealladh air na bhios an amharc airson Iomall a’ Mhòid a-raoir le consairt lùthmhor le Beinn Lee ann an Glaschu.

’S e tlachd mhòr a bh’ ann a bhith ann am Baile Mòr Ghlaschu uair eile agus an cothrom fhaighinn cùirm air a chur air dòigh le Mòd Ghlaschu ann an Òran Mòr Oidhche Ardaoin.

’S e Beinn Lee a bha gu bhith romhainn agus chruinnich sluagh nach robh beag shìos na staidhre airson an còmhlan-ciùil Uibhisteach a chluinntinn.

Gu ruige seo, cha robh mi ach Beinn Lee fhaicinn anns a’ Phàirc air an àrd-ùrlar bheag ud san oisean agus an t-àite a chur thairis. Tha Osgarra air a bhith agam air an stereo sa chàr tric gu leòr agus a thaobh clàran ceilidh, tha

’S e sàr chòmhlan a th’ ann am Beinn Lee. Ceòlmhor, làn spionnaidh agus comasach air suathadh ri ruidhlichean cho math ri pùirt thraidiseanta. Bha Gàidhlig ri chluinntinn aig na buill air an ùrlar agus ann a bhith a’ bruidhinn ris an èisteachd cuideachd. ’S e eisimpleir math a bha seo do chòmhlan eile aig a bheil an cànan agus a nì cliù às na freumhan Gàidhlig aca a dh’fhaodadh a bhith fada na b’ fheàrr air a cur gu feum sna cùirmean aca.

A thaobh a’ chonsairt, ruith iad tron chiad chlàr aca, agus dh’fhairich mi gun robh e gu math gleansach. Bidh feadhainn a’ gearain mu dheidhinn seo leis gum bi iad ag ràdh gum biodh iad ceart cho math fuireach aig an taigh is èisteachd ris a’ chlàr. Ach dhomh fhèin, tha e na shamhla air talent a’ chòmhlain gu bheil iad comasach cluich aig ìre àrd beò agus leis cho beòthail ’s a tha an clàr fhèin, thàinig sin tarsainn air feadh a’ chùirm, le Pàdruig Moireasdan agus Màiri-Thérèse a’ bocadaich is a’ glacadh ar n-aire.

Tha na pùirt is na h-òrain air an deagh chur a-mach agus feumaidh gu bheil eòlas dòmhain Phàdruig Mhoireasdain a’ cumail rian air seo, ach neart anns a’ cheòl a’ tighinn o Anna NicIlledhuibh air a’ mheur-chlàr is AJ MacAonghais air na drumaichean. Abair deagh bhlast o Mhicheal Steele air a’ phìob is air na fideagan cuideachd!

Tha iad gu math fortanach cuideachd gu bheil deagh sheinneadair aca ann an Seumas Stiùbhart a tha comasach air dol cho math eadar Gàidhlig is Beurla, agus ma thèid iad air adhart gus clàran eile a dhèanamh, bidh e inntinneach faicinn mar a bhios a ghuth aige a’ leasachadh agus na h-òrain a nì iad mar chòmhlan gus seo a thaisbeanadh.

Bha taic a’ tighinn bho chòmhlan òg ùr, Dlù, le ceathrar a thàinig tro Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Moilidh NicGriogair, Sgaire Ronan, Aidan Speirs agus Anndra Grossart agus fear eile. Ged a bha iad òg agus bho àm gu h-àm fhathast caran cearbach is stolda air an àrd-urlar, bha an t-uamhas de spionnadh sa cheòl agus thig barrachd cleas is clì le misneachd agus tìde gun teagamh. Cùm cluas ri claistneachd air an son.

’S e deagh oidhche air a chur air dòigh gu math a bh’ anns a’ chùirm seo. Is cìnnteach gum bi e math am Mòd a bhith ann an Glaschu far a bheil tòrr den t-sluagh againn a’ fuireach. An tèid am Mòd a shlugadh ann an àite cho mòr is cho trang? Chì sinn ma thèid, ach ma tha consairtean cho math ri seo air iomall a’ Mhòid, bidh na daoine a bhios aig Fèis Mhòr nan Gàidheal toilichte co-dhiù.

 

http://beinnlee.com/ Beinn Lee

http://www.dluband.com/ Dlù

Share

Posted in Ceòl | Comments Off on Lèirmheas: Beinn Lee agus Dlù – Òran Mòr

Ceòl Cosmaig ga Crochadh ann an Earball Rèile

Ceòl Cosmaig ga Crochadh ann an Earball Rèile Lèirmheas – Inyal – 26mh a’ Ghearrain, 2019. The Gilded Balloon, Dùn Èideann Air an rèile a-nìos o chathair-bhaile nan Sasannach, bha mi air mo dhòigh fhaighinn a-mach gun robh Inyal gu bhith a’ cluich ann an Dùn Èideann a-nochd. Gu dearbh, b’ e seo a’ chiad […]
Posted in Gaelic, Gaelic and Scots, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Ceòl Cosmaig ga Crochadh ann an Earball Rèile

Còig beachdan airson ‘An Còmhradh’ a chumail an-àird | 5 opinions for helping build on the ‘The Conversation’

Còig beachdan airson ‘An Còmhradh’ a chumail an-àird – 5 opinions for helping build on the ‘The Conversation’

So by now you might have had ‘An Còmhradh’ – ‘The Conversation’ when you and somebody you know well has decided to start speaking in Gaelic to each other. Here are a few tips for International Mother Tongue Day to help you get along.

Uill ma-tha, ’s dòcha gun robh An Còmhradh agaibh eadaraibh agus tha sibh air toiseachadh air Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile nas trice. Seo beagan cuideachaidh dhuibh airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànain Mhàthaireil dhuibh.

Dèanaibh aonta a bhith a’ toiseachadh is a’ crìochnachadh gach còmhradh sa Ghàidhlig – Agree to start and finish all your conversations in Gaelic

Bidh cuid againn a’ fàs caran lapach is tionndadh dhan Bheurla gun smaoineachadh – cuiribh romhaibh fàilte a chur a chèile sa Ghàidhlig le ‘Dè tha dol?’ no ‘Dè do chor?’, agus annn an dealchadh, feuch rudan mar ‘Chì mi a-rithist thu no ‘Mar sin leat’’ – bidh e a’ neartachadh nàdar Gàidhlig ur càirdeis agus a’ cumail sin nur cuimhne mus coinnich sibh a-rithist.

We can get a little lax and default to English often without thinking – make a point of greeting each other with something in Gaelic maybe ‘Dè tha dol?’ or ‘Dè do chor?’, and also in parting, try and use ‘Chì mi a-rithist thu’ or ‘Mar sin leat’ – it’ll help strengthen the Gaelic nature of your relationship, and be a reminder until the next time you meet.

Cuiribh àm sònraichte fa leth san latha no san t-seachdain airson Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile – Put aside a special time of the day or week when you will use Gaelic with each other

Mar cho-obraichean, dh’fhaodadh sibh seo a dhèanamh aig àm-bidhe, mar charaidean dh’fhaodadh sibh àm a chur air dòigh air an deireadh-sheachdain, mar bhuill theaghlaich no mar chàraid, dh’fhaodadh sibh seo a dhèanamh feasgar, mun cuairt a’ bhùird no air an t-sofa as dèidh don chloinn a dhol dhan leabaidh. Dèanaibh aonta mun uair agus cùmaibh ris! Cuiribh air BBC Alba no Radio nan Gàidheal airson beagan àrainneachd.

As work colleagues, this might be through the day at lunch, as friends it might be a time you arrange to meet up on the weekend, as family members or a couple it might be in the evening, around the dinner table or sitting on the sofa after the kids have gone to bed. Agree to the time and keep to it. Put on BBC Alba or BBC Radio nan Gàidheal in the background.

Dèanaibh aonta mu na h-eadar-obraichean soisealta a bhios sibh a’ dèanamh sa Ghàidhlig – Agree on the social interactions for which you will use Gaelic

’S dòcha nach bi sibh deiseil bruidhinn air a h-uile cuspair sa Ghàidhlig fhathast, agus ma tha an smuain air a bhith a’ cumail clàr-ama airson Gàidhlig a bhruidhinn a’ cur beagan spàirn oirbh, carson nach aontaich sibh mu na suidheachaidhean sam bi sibh ga cleachdadh an àite sin. ’S mathaid gum bi sibh ag obair anns an oifis còmhla ach chan eil sibh a’ faireachdainn misneachdail gu leòr a bhith a’ bruidhinn mu chuspair sònraichte fhathast – ach le cìnnt ’s urrainn dhuibh aontachadh cànan tar-ghnìomhach ‘An d’ fhuair thu am post-dealain?’‘An gabh thu srùpag?’ agus ceistean coithcheann – ‘Dè tha thu a’ dèanamh a-nochd?’ a chleachdadh is fhreagairt. Sgrìobhaibh sìos na h-eadar-obraichean seo agus dèanaibh taisbeanadh dhiubh,

You might not be ready to take on some topics or subject areas in Gaelic yet, and if the idea of scheduling a chat with someone sounds a bit too stressful why not define not a time but a situation where you will use the language. You might work with someone in a office, and at present not feel confident in talking about a particular specialist subject – but you can agree that transactional language – ‘Did you get the email?’ ‘An d’ fhuair thu am post-dealain?’ ‘Will you take a cuppa?’ ‘An gabh thu srùpag?’ and general inquiry – ‘Dè tha thu a’ dèanamh a-nochd?’ ‘What are you doing tonight?’ are in Gaelic. Write these agreed interactions down and display them.

Na gabhabh cus dragh mu dheidhinn a bhith a’ cleachdadh fhaclan Beurla nuair a sibh stuck – Don’t worry too much about using English words when you are stuck

Bheir e ùine mus till ur cuid Ghàidhlig gu ìrean àrda na fileantachd mar a bha i roimhe mar sin na gabhaibh dragh mur eil a h-uile facal air bàrr ur teanga. Ma dh’fheumas sibh facal Beurla (no gu dearbh facl à cànan eile) a chleachdadh gus an còmhradh is an conaltradh a chumail a’ dol, dèanaibh e! Sgrìobhaibh sìos e agus coimheadaibh e suas as dèidh làimhe!

Bithibh onarach ge-tà, na tòisichibh air an sgùdal ‘ Tha mi really busy’! Tha sin dìreach lazy! ? 

It’ll take time for your Gaelic to comeback as fluent as it used to be, don’t worry if you sometimes feel you don’t have all the words. If you have to use the English word (or indeed the word from another language) to keep the conversation and communication going, do it. Make a note of it and look it up after.

Be honest though, don’t get into that ‘Tha mi really busy’ nonsense ;), tha sin dìreach lazy!

Dèanaibh liosta mòr eadaraibh mu chuspair – Make a big list between you about a subject

Eadaribh, thoiribh còig mionaidean agus sgrìobhaibh nas urrainn dhuibh de dh’fhaclan mu chuspair fharsaing (m.e. obair, a’ mhuir, spòrs m.s.a.a.) agus an uairsin gabhaibh cothrom an urra na faclan innse – mur eil facal aig an neach eile agad, sgrìobh sìos e, agus mur eil thu ga thuigsinn feumaidh an neach eile a mhineachadh anns a’ Ghàidhlig a-mhàin!

Both of you take 5 minutes and write down as many words connected with a broad subject area (work, the sea, sport etc) and then take turns in telling the words that are on your list – if you don’t have it write it down, but if you don’t understand it the other person has to explain in Gaelic what it means.

An druthag mu dheireadh – And a final measure

’S fhiach e eòlas a chur air am Frèam-obrach Iomradh Cànain Coithcheann Eòrpach, gu h-àraidh airson smaoineachadh air na eadar-obraichean Gàidhlig a tha sibh airson cumail. Càit an tig sibh air an sgèile? Ciamar an dèan sibh adhartas?

It’s worth getting to know the Common European Framework of Reference for Languages, especially for framing the social interactions you want to have in Gaelic  Where do you think you come on the scale? How can you improve?

Share

Posted in Cànan & Cultar | Comments Off on Còig beachdan airson ‘An Còmhradh’ a chumail an-àird | 5 opinions for helping build on the ‘The Conversation’

Is toil leam a’ Chuimrigh, is toil leam gach gleann! #Gàidhlig

Bha sinn anns a’ Chuimrigh bho chionn goirid airson làithean-saora ann an Caerdydd (Cardiff) far a bheil caraid againn a-nis a’ fuireach.

Bha turas inntinneach againn ann agus bha cothrom againn modh-chòmhdhail gu tùr ùr fheuchainn.  Chaidh sinn gu Bristol air a’ phlèana  agus an uair sin, rinn sinn air meadhan a’ bhaile air a’ bhus bhon phort-adhair. Chan e bus àbhaisteach a bha seo ach ‘bus-treòraichte’ no ‘guided bus’.

Bus_on_the_Cambridgeshire_Guided_Busway,_in_Longstanton,_Cambridgeshire,_England

Bus air slighe-bus thrèoraichte ann an Siorrachd Cambridge (Bho Wikipedia Commons)

 

Dè th’ ann am bus-treòraichte? ’S e a th’ ann ach bus a bhios a’ ruith air slighe-bus threòraichte – rudeigin a tha car coltach ri rathad-iarainn le trac de choncraid seach rèilichean iarainn. An àite a bhith a’ ruith air rathad-àbhaisteach, tha na busaichean a’ ruith air slighe leotha fhèin. Tha ‘cuibhleachan treòrachaidh’ no ‘guide wheels’ air a’ bhus a tha ga chumail air an trac.

Bhiodh slighean-bus àbhaisteach a tha sgaraichte bhon trafaig a cheart cho math mar as trice ach le slighean-bus treòraichte, tha rud beag nas lugha de thalamh a dhìth agus gu tric, tha iad air an togail far an robh seann rathad-iarainn. Ann an suidheachadh mar seo, tha rùm gu leòr ann airson slighe-bus treòraichte far nach biodh rùm gu leòr ann airson slighe-bus àbhaisteach.

A bharrachd air an t-siostam ann am Bristol, tha siostaman ann an Cambridge, Leigh-Salford-Manchester agus Luton gu Dunstable.

Bha am bus-treòraichte ach chanainn gum biodh rathad àbhaisteach do bhusaichean a-mhàin a cheart cho math agus gum biodh slighe-trama, rathad-iarainn no busaichean-tràilidh na b’ fheàrr.

An uair sinn, ràinig sinn Bristol Temple Meads, cridhe ìompaireachd rathad-iarainn a’ Ghreat Western, aig a bheil togalach fìor àlainn a tha coltach ri àrd-eaglais no caisteal (ged nach eil mòran na bhroinn!).

Rinn sinn air Caerdydd an an trèana agus taobh a-staigh trì cairteil na h-uarach agus às dèidh turas tro Thunail an t-Severn, bha sinn ann am prìomh bhaile na Cuimrigh.

Clas 165 aig Caerdydd Canalog

An trèana eadar Bristol agus Caerdydd

Bha rugbaidh a’ dol air adhart eadar a’ Chuimrigh agus an Eadailt bha tòrr deoch is sabaid a’ dol ann am meadhan a’ bhaile le poileas agus luchd-ambulans air feadh an àite – agus bha dìle bhàite ann cuideachd. Uile gu lèir, bha e mar nach do dh’fhàg sinn Glaschu!

An ath mhadainn ann an solas an latha agus leis an turadh ann, bha cothrom againn coimhead mun cuairt agus faicinn cho math ’s a tha am baile. Tha mi air a bhith ann an Caerdydd turas no dhà roimhe ach bha mi ann le m’ obair agus chuir mi seachad a’ mhòr-chuid den àm aig Bae Caerdydd/Bàgh Chaerdydd faisg air an t-Seanadh Nàiseanta. An turas seo, bha sinn ann am mheadhan a’ bhaile.

Tha Caerdydd sgoinneil oir:

  • Tha Cuimris air feadh an àite!
  • Tha na bùithtean math – tha meadhan a’ bhaile tòrr nas beòthaile na meadhan Ghlaschu no Dhùn Èideann agus chan eil an uiread idir ann de bhùithean dùinte eu-coltach ri Sràid Sauchiehall a tha cha mhòr na fàsach sna làithean seo. Tha tòrr bùithtean beaga ann sna h-arcades ann am meadhan a’ bhaile agus chan e dìreach na mòr-bhùithtean àbhaisteach.
  • Tha Seanadh na Cuimrigh ann!
  • Agus, a-rithist, tha tòrr Cuimris ri faicinn – agus chuala mi i cuideachd trì no ceithir tursan.

Chaidh sinn air an turas bus fosgailte do luchd-turais agus chaidh sinn dhan Chaisteil. Tha an caisteal gu math psychedelic agus gu math coltach ri Mount Stuart ann an Eilean Bhòid, a chaidh a thogail leis an aon duine,  Marcais Bhòid.

View this post on Instagram

Latha fliuch aig Castell Caerdydd #gàidhlig

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Nuair a bha na nigheanan trang a’ dèanamh rudan eile, rinn mi air Stèisean Sràid na Banrigh (seadh, coltach ri Glaschu, ’s e Queen Street agus Central a th’ air na prìomh stèiseanan!) leis an amas barrachd de lìonra rèile na Cuimrigh fhaicinn.

Cha robh cus tìde agam agus mar sin, chuir mi romham a dhol air na loidhnichean mu dheireadh ann an Caerdydd fhèin nach do dh’fheuch mi roimhe.

Thoisich mi le meur-loidhne Coryton agus chaidh mi an uair sin gu Radyr (no Radur sa Chuimris). Nuair a bha mi òg, bha tòrr de na h-ainmean-stèisean sa Chuimrigh a’ còrdadh rium, gu sònraichte Radyr agus Cathays.  Fhuair mi cothrom a dhol gu Radyr mu dheireadh thall ach ’s e briseadh dùil a bh’ ann an Cathays – shaoil mi gur ann mar ‘Cathays’ a chanadh tu e ach a rèir coltais, ’s ann a tha e air fuaimneachadh mar ‘Cat-hays’ – chan eil sin idir cho snog!

Stèisean Coryton, Caerdydd

Abair deagh dhùthaich! Is toil leam a’ Chuimrigh, is toigh leam gach gleann…

Alasdair

 

Posted in a' Chuimrigh, Briosto, Briste, bristol, Briston Temple Meads, busaichean, busaichean-treòraichte, Coryton, Great Western Railway, guided-busway, GWR, Radur, Radyr, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Transport for Wales, Wales | Comments Off on Is toil leam a’ Chuimrigh, is toil leam gach gleann! #Gàidhlig

Òran Br-fhàgail Brònach

Seo agaibh duanag a’ toirt geàrr-iomradh air cùisean mòra Brexit ann am beagan fhaclan a-rèir nam beachdan is breithneachadh as motha a chluinnear mu dheidhinn sna naidheachdan.

Ma tha cuid agaibh airson a ghabhail os làimh ron ath-Mhòd Nàiseanta, ’s ann ri fonn “Chuir iad mis’ a dh’eilean leam fhìn” a tha i air a duanadh! Is dòcha gun còrd e ri Eurovision cuideachd.

Le cead Creative Commons

Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn
Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn
Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn
Eilean mara fada bho thìr.

Is toigh le Jeremy Theres’ againn fhìn
Is toigh le Jeremy Theres’ againn fhìn
Is toigh le Jeremy Theres’ againn fhìn
Is toigh le Theresa silidh a’ chlòimh’-liath.

Is toigh le Èirinn fois agus sìth
Is toigh le Èirinn fois agus sìth
Is toigh le Èirinn fois agus sìth
Cha toil le Theresa siubhal gun chrìch.

Cha ghabh Sturgeon ris a-muigh no a-mach
Cha ghabh Sturgeon ris a-muigh no a-mach
Cha ghabh Sturgeon ris a-muigh no a-mach
Suidh sìos, èist agus dùin do chab.

Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn.
Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn.
Chuir iad sinn a dh’eilean leinn fhìn.
Eilean mara fada bho thìr.

Share

Posted in àbhachdas, an t-aonadh eòrpach, Èirinn, Backstop, bàrdachd, Brexit, Brfhàgail, EU, Jeremy Corbyn, Naidheachdan & Poileataigs, nicola sturgeon, Sgrìobhadh Cruthachail, Theresa May | Comments Off on Òran Br-fhàgail Brònach

Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean! 'S e mìos glè glè thraing a bh' anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twitter. Shìos mun a' Phàrlaidh ... Turning-point 'son na Gàidhlig a tha seo Is Esan Gàidhlig cuideachd! Murdo còir
Posted in an tuiseal ginideach, another milestone/landmark/great stride, Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)