Languages of Oaths #gàidhlig #scots #urdu

Air a phostadh Scottish Parliament Official Report:
It would be fair to say that the official reporting team is a lover of language. We work with it every day and relish all of its complexities and proclivities. In the Official…
Posted in cànan, fosgladh seisean 5, Gàidhlig | Comments Off on Languages of Oaths #gàidhlig #scots #urdu

Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!

Comments Off on Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!

Oifigear Riaghlaidh ùr #gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba air Oifigear Riaghalaidh ùr a thaghadh. Meal-a-naidheachd air Coinneach Mac an Tòisich, Oifigear Riaghalaidh ùr Pàrlamaid na h-Alba. Thèid na leas-oifigearan Riaghalaidh a thaghadh nas fhaide air adhart an-diugh. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: BPA, … Cum ort a leughadh
Posted in BPA, Gnòthaichean pàrlamaideach, Ken MacIntosh, presiding officer | Comments Off on Oifigear Riaghlaidh ùr #gàidhlig

Pàrlamaid ioma-chànanach! #gàidhlig

Ghabh Buill ùra Pàrlamaid na h-Alba na bòidean is daingneachaidhean (oaths and affirmations) madainn an-diugh. ‘S e seisean gu math ioma-chànanach a bh’ againn an-diugh le Gàidhlig, Scots, Urdu agus beagan Arabais air an cleachdadh. Leugh na thachair san t-seisean … Cum ort a leughadh
Posted in affirmations, cànan, fosgladh seisean 5, Gàidhlig, oaths, Oifigear Riaghlaigh | Comments Off on Pàrlamaid ioma-chànanach! #gàidhlig

Bàrdachd | Air Mullach Mont Blanc

Le franco56 - Fotografia personale, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1392310

Le franco56 – Fotografia personale, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1392310

le Alastair Paul

“sgeulachd a chaidh innse dhomh le caraid a tha ag obair ann an supermarket.”

Air Mullach Mont Blanc

Thog i a’ fòn
’son an 40mh uair an là ud
is ruith i tron rann aice
na guth modhail
nach cleithead a sgìos
Seirbhis libhrigeadh dhachaidh
Ur n-ainm?
Ur n-àireamh?
Dè nì mi dhuibh?
Dè ur dìth an-diugh?

`S e mo dhìth
dìreach na chumas beò mi
Thàinig guth fann
bho taobh thall na loidhne
Pacaid brioscaid, bainne
aran
Bu shuarach leis a shuidheachadh
na shuidh, na shèithear
na phrìosanach
gun chomas aige coiseachd
no carachadh
cha mhòr
bho bhonn gu bàrr
an ruim bhig
Na h-aona cheanglaichean aige
ris an t-saoghal a-muigh
a’ fòn na làimh
is an teilidh air a bheulaibh
Fhios agad, m’ eudail
tha rud agam ri innse dhut
feumar innse do chuideigin
agus
is tusa i
Rinn mi rudeigin
uaireigin
na mo bheatha
O chionn 45 bliadhna
bhon-diugh fhèin
bha mi air mullach Mont Blanc
aig briseadh an latha
mo bhodhaig air a bhogadh
le boillsgeadh grèine
sneachd fo mo chasan
is am baile shìos
fhathast na thàmh
fo dhubharachd
Solais na sràide
mar rionnagan air an talamh
mar gun deach an saoghal
bun os cionn
son tiotan

Son tiotan
nan inntinn
sheas iad
làmhan ri chèile
dà thaobh na loidhne
an gàirdeanan sìnte
thar nam bliadhnaichean
àrd os cionn an t-saoghail
aig camhanaich
latha air ùr-bhreith
air mullach Mont Blanc

 

  • Alastair Paul

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Bàrdachd | Air Mullach Mont Blanc

Latha mòr do Phàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

‘S e latha mòr a th’ ann do Phàrlamaid na h-Alba an-diugh. Tha 129 BPA ùra againn às dèidh an taghaidh an t-seachdain sa chaidh agus feumaidh gach ball bòid dhìlseachd (oath of allegiance) no daingneachadh sòlaimte (solemn affirmation) a … Cum ort a leughadh
Posted in fosgladh seisean 5, Gnòthaichean pàrlamaideach, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Latha mòr do Phàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Am Broc ann am BÁC #gaidhlig

Ged a tha mi air leth fhèin dèidheil air Èirinn, Gaeilge agus a h-uile rud co-cheangailte rithe, chan eil mi air cus tìde a chur seachad anns an dùthaich.

Bha mi ann an Uladh iomadh turas, an dà chuid anns a’ Phoblachd ann an Tír Chonail agus ann an Èirinn a Tuath.

14517456007_e0e6d4de56_z

Tha an t-àm a-nis ann sin a chur ceart oir fhuair mi cuireadh a dhol gu co-labhairt ann am Baile Átha Cliath air an ath-mhìos.

Leis cho saor sa tha na tursan plèana gu Èirinn, agus gu sònraichte le Ryanair, bidh a’ mhòr-chuid a’ dol ann san dòigh sin sna làithean seo. Cha bhi mise, ge-tà oir tha mi airson a bhith uaine agus cuideachd airson barrachd den dùthaich fhaicinn.

Capture

A h-uile duine air bòrd IarnRód Éireann!

Mar sin, bidh mi a’ dol air an trèana is air a’ bhàta. Agus gu dearbh, tha e gu tric nas saoire is daonnan nas fhasa tiocaidean trèana/bàta fhaighinn na bhith a’ dol air an itealan mar thoradh air na tiocaidean ‘SailRail’ a tha a’ gabhail a-steach pris na trèana agus a’ bhàta. Faodaidh tu a dhol bho stèisean sam bith ann an Alba, A’ Chuimrigh no Sasainn gu stèisean sam bith an Èirinn (poblachd no NI) taobh Càrn Rìoghain-Beál Feirste, taobh Caergybi/Holyhead-BÁC no taobh Abergwaun/Fishguard-Ros Láir.

14517449519_69700253eb

NIR – an rathad-iarainn beag as fheàrr san t-saoghal!

Tha na tiocaidean gu math saor agus tha na prìsean stèidhichte an àite a bhith ag atharrachadh a rèir iarrtais mar a bhios na tiocaidean plèana.

Tha mi gu bhith a’ dol ann taobh Alba agus air ais taobh na Cuimrigh. Air an t-slighe a-mach, tha mi a’ dol bho Ghlaschu gu Inbhir Air air an trèana, a’ faighinn bus an uair sin gu Carn Ruighinn agus an uair sin a’ faighinn na trèana eadar Beál Feirste agus BÁC. Cosgaidh seo £51.

Capture

Air an t-slighe air ais, bidh mi a’ dol eadar BÁC is Caergybi air a’ bhàta agus an uair sin air an trèana gu Glaschu. Cosgaidh seo £40.

Mar phàirt den turas seo, bi agam ri fuireach ann an Caergybi eadar 00:00 agus 04:25 gus a’ chiad trèana den latha a ghlacadh.

A bheil nightlife math ann an Caergybi??

Airson barrachd fios mu thiocaidean SailRail gu Èirinn, faic the Man in Seat 61.

Alasdair


Posted in Èire, Èirinn, BAC, Baile Atha Cliath, Caergybi, Dublin, Holyhead, Iarnrod Eireann, Iarnroid Thuascairt Eireann, Man in Seat 61, NIR, rathaidean-iarainn, SailRail, ScotRail, Tuaisceart Eireann | Comments Off on Am Broc ann am BÁC #gaidhlig

Bàrdachd | Benelugs

Bruxelles_est_(re)belle_-_22_mars_2016

Miguel Discart air Flickr : https://www.flickr.com/people/miguel_discart_vrac

le Marcas Mac an Tuairnear

Gu mì-fhortanach, tha obair agus gnothaichean eile air sgioba Dhàna a chumail ro thrang o chionn ghoirid agus tha sinn air pios air leth no dhà a chall anns an dol seachad ri linn sin. Tha sinn an dòchas gu bheil ar luchd-leughaidh chòir fialaidh gu leòr ar leisgeul a ghabhail. ’S e seo pios drùidteach a sgrìobh Marcas Mac an Tuairnear mar fhreagairt ris na ionnsaighean ceannairc sa Bheilg o chionn dà mhios.

Benelugs

Sgrìobh thu an diugh thugam
Bho Lugsamburg
Is do theachdaireachd
A’ tùirling air mo sgrìon.

Mar shneachda geal;
D’ fhaclan dorch,
Do cheumannan-cois
Dubha air a’ chuthaig.

Chuala mi an diugh cuideachd
Mun Bhruiseil
Is sgàilean a’ sgaoileadh tro
Ruighean na Tìre ìsle sin.

Chan eil duine beò an dùil,
Ri buille bomaige,
Ach theag gu bheil an cridhe
Coltach ris inneal sin.

An ìmpis speadhaidh,
Ge ’s bith seachd bliadhn’,
No giorrad sheachd diog,
Ron lèirsgrios iomlain.

Sgrìobhaidh mi air ais thugad
Bhon a’ Ghàidhealtachd
Is miann mo theachdaireachd
Sgiathach tro na sgothan.

Gun ach dòchas,
Gum fill brìgh mo bhriathran,
Do dhùil ùr-bhriste
Mar chuibhrig chloimhich clùimhe.

– Marcas Mac an Tuairnear

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in bàrdachd | Comments Off on Bàrdachd | Benelugs

An Druim Mòr – baile nan naomh is nan UFO! #gàidhlig

O chionn goirid sgrìobh mi air turas a Shealtainn, ag ràdh nach robh àite ann an Alba far nach rachadh an t-Seirbheis Foghlaim. B’e an fhìrinn a bh’ agam. An dèidh cha mhòr cho fada tuath ann an Alba ‘s … Cum ort a leughadh
Comments Off on An Druim Mòr – baile nan naomh is nan UFO! #gàidhlig

Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Posted in BBC Alba, Esslemont | Comments Off on Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach