Doolish – San Francisco na h-Eòrpa! Turas Mhanainn 4 #gàidhlig #gaelic #gaelg

Tha Manainn gu math coltach ri California, tha fios.  Agus mas e Eilean Mhanainn “an Stàit Òir”, feumaidh gur e Doolish (Douglas) San Fransisco!

california mhanainn

Carson?

Sa chiad dol a-mach, tha Market Street ann am meadhan Dhoolish a bharrachd air an tè ainmeil ann an San Francisco (agus thug sin orm Alcatraz le Nazareth a sheinn nuair a chunnaic mi e!) Nas cudromaiche na sin, coltach ri San Francisco, tha tòrr diofar modhan còmhdhail retro ann an Doolish. Tha rathad-iarainn smuid, slighe-trama eich agus tramaichean-dealanach ann.

Ann an San Franciso, ma tha ùidh agad ann an dòighean còmhdhail eachdraidheil, tha an dàrna cuid busaichean-tràilidh agus tramaichean traidiseanta ann, agus a bharrachd air seo, tha tramaichean-càbaill ann. Tha na tramaichean-càbaill seo ainmeil air feadh an t-saoghail is iad air nochdadh anns na ceudan de dh’fhilmichean is prògraman TBh.

Bha tramaichean-càbaill ann an Doolish ann am Manainn uair cuideachd, eadar 1896 agus 1929.

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish (bho Wiki Commons)

Dè th’ ann an trama-càbail ma-thà?

Le trama-càbaill, tha càball eadar na rèilichean a tha a’ gluasad fad an t-siubhail. Bidh na tramaichean a’ greimeachadh air a’ chàball airson gluasad agus ga leigeil seachad nuair a tha iad airson stad. Chan eil einnsein no motar air na tramaichean seo idir – dìreach greimeire agus brèig.

Tha tramaichean-càbaill gu math feumail airson àiteachan a tha ro chas airson tramaichean àbhaisteach agus gu dearbh tha San Fransisco agus bràigh baile Dhoolish gu math cnocach cas.

Tha siostaman càbaill gu math cosgail a thogail, ge-tà, agus chan eil iad freagarrach airson astaran fada oir chan obraich iad le càball a tha ro fhada. Feumaidh iad a bhith caran slaodach cuideachd oir bidh na càballan a’ gluasad aig an aon astar fad an t-siubhal agus bhiodh e doirbh is cunnartach greimeachadh air càball a bha a’ dol aig barrachd air 5 no 10 mìle san uair.

Chaidh tòrr siostaman càbaill a thogail anns na 1870an is 1880an, gu h-àraid anns na Stàitean Aonaichte is Àstralia ach nuair a chaidh tramaichean dealanach a chruthachadh bho na 1880s a-mach, ‘s e glè bheag de shiostaman ùra a chaidh fhosgladh, agus gu dearbh, chaidh tòrr de na siostaman tramaichean atharrachadh gu cumachd an dealain.

Mar a tha Cable Car Guy bhon làrach-lìn sgoinneil http://www.Cable-Car-Guy.com ag ràdh:

[Às dèidh dhan trama dealanach a bhith ann] the only reasons to build or retain cable car lines were stubborness, steep hills, or nostalgia. Cable cars survived on Market Street in San Francisco, California and in Chicago, Illinois until 1906 because of opposition to overhead trolley wires. Cable cars survived in Seattle, Washington until 1941 and in Dunedin, New Zealand until 1957 because of steep terrain. Now the only surviving cable cars operate in San Francisco, California because of a combination of stubborness, steep hills, and nostalgia.

Seo cunntas air slighe an Upper Douglas Cable Tramway a chaidh a sgrìobhadh nuair a dh’fhosgail an loidhne ann an 1896:

“The route … commences at the foot of the pier near the southern end of the Promenade, and opposite the Peveril Hotel. From this point it proceeds along Victoria Street, at the top of which it turns sharply to the right up the steep incline of Prospect Hill. The street then curves to the left and some distance further on, by another curve to the right, the tramway is brought into Bucks Road, which is a continuation of Prospect Hill. The route then lies along West View and Woodburn Road, passing several moderate curves until at the northernmost point of the line, Ballaquayle Road is reached. There is a sharp curve here and by a rapidly falling gradient the tram descends to the Broadway … down to the Promenade … which the tramway reaches near the site of the old iron pier.” “Cable Traction in the Isle of Man”, 1896 Railway World. October, 1896.

Ged a dhùin siostam Dhoolish ann an 1929, chaidh aon trama-chàbaill a ghlèidheadh ann am Manainn agus tha e a-nis a’ ruith le bataraidh. Sin car 72/73 a bhios a’ ruith air loidhne nan tramaichean-eich ann an Doolish bho àm gu àm agus a tha ri fhaicinn ann an taigh-tasgaidh airson a’ chòrr den bhliadhna. Seo dealbh den chàr seo anns na seann-làithean air stampa.

douglas01

Cha robh tramaichean-càbaill riamh cho mòr san Roinn Eòrpa sa bha iad anns na Stàitean. Anns an Rìoghachd Aonaichte, bha beagan siostaman ann an Sasainn a bha goirid is nach do mhair ro fhada. Ann an Alba, ge-tà, bha dà shiostam ann a bha nas soirbheachail is nas fhaide agus a mhair nas fhaide. Bha trama-càbaill ann an Dhùn Èideann suas gu 1923 (chaidh iad uile dealanachadh mu dheireadh) agus Subway Ghlaschu, a bha na siostam càbaill suas ri 1935 nuair a chaidh a dhealanachadh.

Alasdair


Posted in càball, Manainn, Mannin, San Francisco, Subway Ghlaschu, tramaichean, tramaichean-càbaill, Upper Douglas Cable Tramway | Comments Off on Doolish – San Francisco na h-Eòrpa! Turas Mhanainn 4 #gàidhlig #gaelic #gaelg

Cupa na Camanachd 2015 |“Clioraig an Rathad son Lòbhait”?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lovat_Shinty_Club_Champions_2014.JPG#/media/File:Lovat_Shinty_Club_Champions_2014.JPG

Thog Lòbhat Cupa MhicThàmhais ann an 2013 is 2014 ach an urrainn dhaibh a dhol ceum nas fhaide ann an 2015 agus Cupa na h-Alba a bhuannachadh?

Bidh Lòbhat a’ coinneachadh ri Caolas Bhòid (Thug sinn an air an t-srac!) ann an Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd san Òban Disathairne seo tighinn. Tha Eòghan a’ toirt sùil air club a tha air tilleadh dhan ìre as àirde as dèidh còrr is trì fichead bliadhna agus mar a bhios grunn Ghàidheil a’ leantainn gu dlùth ris mar a thèid cùisean aig Pàirc a’ Mhossfield.

Gun dìmeas a dhèanamh air sgìre a tha glè bhuadhmhor agus àlainn, ’s i sgìre air nach biodh tu a’ tadhal ach nan robh thu a’ dol far an rathaid mhòir, ach ’s i sgìre a tha air cliù a chosnadh dha fhèin tro na linntean ann an iomadh seagh a th’ ann an Lòbhat, fearainn MhicShimidh, air an Àird eadar Inbhir Nis, Druim na Drochaid agus Manachainn MhicShimidh.

A-nise, tha an sgìre ainmeil airson Fèis Cridhe Thartain Bhelladrum ach o chionn seachdad bliadhna, b’ e na Scouts Lòbhait leis a’ cheann-cinnidh Mòrar MacShìmidh aig an ceann a bha a’ dèanamh ionnsaighean airson saorsa dhan Roinn-Eòrpa. Bha a shinnsirean Frisealach riamh a’ strì agus a’ sabaid airson an roinn aca fhèin a ghleidheadh an aghaidh cloinn-chinnidh eile a bha na bu chumhachdaile.

Ach dhomh-sa, ’s e an sgioba iomain a tha air an ainm Lòbhat a chumail an àird airson a’ mhòr-chuid. Bidh iad a’ cluich airson an duais ainmeil, Cupa Lòbhat gach Callainn ris an nàmhaidean, a’ Mhanachainn. (Canar gu bheil an dàimh eadar an dà choimhearsnachd “mar gun robh allt fuar a’ sruthadh eatorra”). Ach aig aon àm, ’s e Lòbhat a bh’ ann an sàr-sgioba a’ ghèama.

Anns na 50an, ’s e Lòbhat a’ chiad sgioba a bhuannaich a’ chiad “Grand Slam” – sin agad Cupa na Camanachd, Cupa MhicAmhlaigh, an Lìog a Tuath (air neo am Prìomh-Liog na làithean sa) agus Cupa MhicThamhais (air neo Cupa Chomann Ceilteach Ghlaschu ma ’s e sgioba on Cheann a Deas a th’ ann – agus bhuinnig Lòbhat an cupa sin ann an 1951 cuideachd nuair a fhuair iad cuireadh a bhith a’ co-fharpais ann.)

O Linn nan Creach, bha na Frisealaich cho cliùteach airson a bhith, gu deimhinne, cho seòlta ri sionnaich agus bidh feum aig an sgioba iomain a tha a’ giùlan an ainm Lòbhat air gach seòltachd is siùbhlachd nuair a bhios iad a’ dol an aghaidh sgioba Chaolas Bhòid anns an Òban ann an Cuairt Dheireannach Cupa na Camanachd.

lovatlogo

Bhuinnig Lòbhat an cupa ann an 1953 an aghaidh an dearbh sgioba a bhios romhpa Disathairne. B’e 1953 an dearbh bhliadhna a rugadh an neach-teagaisg Iain MacIlleChiar a tha air a dhachaigh a dhèanamh san sgìre agus bidh a mhac, Conall, a’ nochdadh gu tric dhan dara sgioba.

Bhruidhinn mi ri Iain mun ghèam seachdain sa chaidh agus mar a tha a’ choimhearsnachd a’ faireachdainn. Tha ceanglaichean làidir aig tòrr san sgìre dhan Ghàidhlig agus tha gu leòr Gàidhlig ri chluinntinn air iomall na pàirce.

“Tha a’ choimhearsnachd air bhioran a’ feitheamh ris a’ chuairt dheireannach. Tha co-dhiù trì busaichean a’ falbh às an àite le luchd-taic. Bidh guth Gàidhealach no dhà ann – a bharrachd air an teaghlach againn fhìn, tha Iain Caimbeul à Uibhist a Deas a bhios a’ bruidhinn gu tric mu iomain dha prògram Spòrs na Seachdain air BBC Radio nan Gàidheal.”

“Cuideachd, tha Don Neil MacCalmain às an Eilean Sgitheanach a chluich aig Lòbhat a bharrachd air sgioba an Eilein fhèin. Tha Hearach no dhà a’ fuireach san àite a bhios a’ frithealadh nan geamannan agus tha bloigh Gàidhlig aig grunnan den òigridh a fhuair ann an Acadamaidh Bhaile Theàrlaich ann an Inbhir Nis i.”

Tha SWAG no dhà aig an sgioba às na h-Innse Gall: bean Eòghain Fheargastain, Sarah, à Bearnaraigh na Hearadh agus tha Gemma NicFhionghuin ann, tè phòsta aig Màrtainn, fear den teaghlach Bell a tha cho ceangailte ri Lòbhat, à Port nan Long.

Ged ’s e bun-sgoil bheag a th’ ann am Bun-sgoil Tom na Croiche, tha i air iomadh cluicheadair air leth a thogail thar na linntean agus bha màthair Mhàrtainn, Linda Bell, na cumhachd làidir air cùl ghnothaichean agus ise cuideachd a’ coimhead air adhart ris a’ ghèam nuair a thachair mi rithe aig Pàirc Bhaile a’ Gheata Didòmhnaich, is i a’ bruidhinn air an obair mhòr a bha dol air adhart gus na gillean ullachadh airson gèam cho mòr a bha ann o chionn seasgad ’s a dhà bhliadhna. Bidh iad a’ siubhal sìos an oidhche ro làimh agus a’ fuireach ann an taigh-òsta sa bhaile.

Tha dùbhlan mòr roimh na gillean o Chill Tharaglain aig Pàirc a’ Mhossfield ge-tà agus bidh feum aca air a h-uile tàmh a gheibh iad – tha Caolas Bhòid fhathast a’ coimhead ris a’ Phrìomh Lìog agus tha an Cupa Ceilteach aca mu thràth agus chan eil mòran a’ toirt cus cothrom dha na balaich Lòbhait, a dh’aindeoin ’s gun do thog iad Cupa MhicThamhais an-uiridh is a’ bhon-uiridh.

Bidh feum aca air tadhail a chur agus bidh uallach mòr air Jamie Mac a’ Mhathain, ged a bhios e coltach nach bi a bhràthair Greg deiseil as dèidh droch leòn a tha air a chumail far na pàirce o chionn fhada, an seann laoch Friseal Gallchoir agus Eòghan Fearghastan a bharrachd air a’ chluicheadair a thàinig o Chabar Fèidh o chionn dà bhliadhna, eadar-nàiseantach na h-Alba, Caomhain Bartlett.

Anns a’ mheadhan, tha Callum Cruden cudromach, agus na bràithrean Mainland cuideachd, le Lorne MacAoidh agus Drew Howie a’ coileanadh dhleastanasan cudromach aig a’ chùl cho fad ’s gu bheil an draoidh, Stiùbhart MacDhòmhnaill eadar na pùist. Is mathaid gur e call a th’ ann nach bi Coinneach Dòmhnallach o Chaolas Bhòid aig a’ cheann eile agus nach fhaic an luchd-amhairc aig an taigh agus aig a’ phàirc an dithis cliùiteach comasach a’ dol an aghaidh a chèile air an ùrlar as àirde.

’S e sgioba èasgaidh a tha annta le deagh mheasgachadh de dh’eòlas agus de dh’òige ach feumaidh iad a bhith aig bàrr airson eachdraidh a dhèanamh. Bidh mise ann an Inbhir Pheofhairean DiSathairne airson cùrsa (is mòr am beud) ach ma bhuannaicheas Lòbhat, chanainn gum b’ fhiach e a dhol dhan taigh-òsta ainmeil, Brockie’s Lodge anns a’ bhaile bheag, airson cèilidh – cha bhi a leithid de phàrtaidh air a bhith ann o chionn fhada.

Nuair a bhiodh MacShimidh a’ dol a-mach anns a’ chàr aige tràth san Fhicheadamh Linn, a-rèir coltais bhiodh an luchd-frithealaidh Fhrisealach aige a’ glaodh “Clìoraig an Rathad airson Lòbhait” – bidh an sgioba aig Iain MacRisnidh nan èiginn tilleadh dhachaigh an A82 agus an cupa fo achlais nuair a thig feasgar Disathairne.

 • Eòghan

*Mo bheannachd air na Sgitheanaich a bhios air tilleadh dhan Phrìomh Lìog airson a’ chiad uair o 2002 an ath-bhliadhna. Bha gu leòr den sgioba agam san sgoil ann am Port Rìgh, a bharrachd air an t-seann fheadhainn agus a h-uile mac màthar aca air a dhol nan deagh charaidean thar nam bliadhnaichean. Tha e math gu bheil an t-Eilean ag èirigh a-rithist agus ma bhios eachdraidh ag innse càil dhuinn, nuair a bhios na Sgitheanaich a’ togail ceann, chan eil cus air thalamh a chuireas stad orra.

**Mo bheannachd eile air Ùisdean D. MacIlleinein a rinn ‘‘scoop’’ cianail orm leis an alt iongantach seo aig BBC Alba mu Lòbhat.

Landing on Queen Red Beach, Sword Area.jpg
Landing on Queen Red Beach, Sword Area” by Evans, J L (Capt), No 5 Army Film & Photographic Unit –
This is photograph B 5103 from the collections of the Imperial War Museums (collection no. 4700-29)
. Licensed under Public Domain via Commons.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Cupa na Camanachd 2015 |“Clioraig an Rathad son Lòbhait”?

A’ tighinn a dh’aithghearr air Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean #gàidhlig #gaelic

Tha fhios agad cò ris a tha e coltach: tha thu a’ feitheamh ri bus fad leth-uair a thìde agus an uair sin, thig trì aig an aon àm.

‘S ann mar sin a tha blog trèanaichean, tramaichean is tràilidhean cuideachd! Tha cus ann ri sgrìobhadh mu dheidhinn.

11909302_17224318913102

Tha tòrr rudan a’ tighinn sna beagan seachdainean a tha romhainn:

 • Guest blog sgoinneil bho Dhàibhidh Eyre air turas trèana eadar Madrid agus Dùn Bàrr. Ma tha duine sam bith eile airson guest blog a sgrìobhadh an seo, dìreach leag fios – tha mi airson cluinntinn mu rud sam bith a tha co-chèangailte ri trèanaichean, tramaichean is busaichean-tràilidh.
 • Turas air rathad-iarainn ùr nan Crìochan
 • Tòrr a bharrachd à Manainn! Rathad-iarainn Dealanach Mhanainn, Rathad-iarainn Snaefell, Rathad-iarainn Cidhe Rhumsaa (nach maireann), Slighe-trama Càbail Dhoollish (nach maireann), Slighe-trama Dhoolish a deas.
 • Rathaidean-iarainn Gheansaidh is Dhearsaidh

Alasdair

Alasdair


Comments Off on A’ tighinn a dh’aithghearr air Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean #gàidhlig #gaelic

Zoom zoom zoom! Nàmhaidean na Gàidhlig is nan rathad-iarainn air twitter #gàidhlig

A bheil na “sùmairean” (zoomers) craicte a tha a’ cur an aghaidh na Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a’ cur ort?*

Tha agus ormsa!

Bha daoine gu leòr a’ càineadh na Gàidhlig air twitter is a’ cur an aghaidh soidhnichean rathaid is rèile dà-chànanach san dà sheachdain mu dheireadh.

(Na gabh dragh – bidh iomradh air trèanaichean fhathast – bi foighidneach!)  

Sgrìobh Eòghan Stiùbhart pìos ann an Dàna bho chionn goirid  a’ moladh gun tèid sinn uile an sàs ann an deasbadan twitter agus ann an àiteachan eile le daoine a tha a’ cur air adhart beachdan aineolach mun chànain. Gu dearbh bu chòir dhuinn cur an aghaidh fiosrachadh a tha ceàrr mun Ghàidhlig, ach chan urrainn dhuinn uile sin a dhèanamh.

Tha cuid againn nach fhaod beachdan poilitigeach a chur an cèill a chionn ‘s gu bheil sinn ag obair san t-Seirbheis Chatharra no mar seirbheisich phoblach no ann an naidheachdas mar eisimpleir. (Chan eil mi ag ràdh gu bheil Gàidhlig poilitigeach, ach mar as trice, tha na daoine a tha an aghaidh na Gàidhlig den bheachd gur e rud politigeach/pàrtaidh poilitigeach fhèin a th’ ann a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an dòigh sam bith).

Chan eil e a’ còrdadh ris a h-uile duine a bhith a’ dol an sàs ann an argamaidean air Twitter nas motha, gu h-àraid nuair a tha thu a’ dèiligeadh ri daoine a tha gu math mì-chailear*.

Airson nan daoine nach eil airson pàirt a ghabhail anns an t-strì, tha dòigh eile ann.

Sin dìreach a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig air twitter. Tweetich sa Ghàidhlig, tweetich gu  buidhnean poblach is prìobhaideach sa Ghàidhlig no gu dà-chànanach. Ma nì thu seo, chì an luchd-leantainn agad a’ Ghàidhlig agus, ma gheibh thu retweets, chì tòrr a bharrachd dhaoine na tweets agad.

Bidh mi daonnan a’ dèanamh rudan mar seo. Fhuair mi retweets Gàidhlig bho iomadh, iomadh buidheann thairis air na bliadhnaichean agus chunnaic na mìltean rud beag Gàidhlig mar thoradh air seo. Chan e rud mòr cudromach a tha seo ach nithear càrn mòr de chlachan beaga mar a chanas iad.

mybordersrailway

Fhuair mi RT air tweet Gàidhlig bho @bordersrailway mar phàirt den iomairt #mybordersrailway bho chionn goirid agus bho iomadh rathad-iarainn glèidhte bho Rathad-iarainn Shrath Spè air a’ Ghàidhealtachd gu Rathad-iarainn Epping is Ongar ann am mòr-sgìre Lunnainn.

Tha e a’ cur oirnn nuair a chuireas daoine às leth na Gàidhlig gur e cànan marbh a th’ innte  ach air an làimh eile, chan fhaca is cha chuala tòrr de na daoine seo duine sam bith a’ cleachdadh na Gàidhlig riamh ann an suidheachadh àbhaisteach. Carson nach toir sinn an leisgeul sin air falbh bhuapa? Mar as motha a chì daoine a’ Ghàidhlig, ‘s ann as fheàrr.

Agus ma chleachdas sinn an hashtag #Gaelic a bharrachd air #Gàidhlig (rud a tha mi a’ feuchainn ri dhèanamh sna làithean seo), tha e a’ ciallachadh gum faic luchd na Beurla a tha a’ dol an sàs ann an deasbadan mun chànan gu bheil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh ann an tòrr mòr suidheachaidhean agus chan ann a-mhàin air soidhnichean rathaid no heileacoptairean!.

Nis – air cuspair rud beag eadar-dhealaichte, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mi air seòrsa patrain a mhothachadh a thaobh cuid de na daoine a tha an aghaidh na Gàidhlig ann an deasbadan mar seo. Dh’fhaodte gu bheil mi ceàrr agus bu thoil leam beachdan dhaoine a chluinntinn air seo.

Tha diofar adhbharan aig daoine airson cur an aghaidh na Gàidhlig. Chunnaic sinn tòrr dhaoine a tha an aghaidh na Gàidhlig air adhbharan co-cheangailte ri poilitigs bho chionn goirid mar eisimpleir. Chan eil mi a’ dol a bhruidhinn air sin idir.

‘S ann a tha mi a’ dol a bhruidhinn air cho coltach sa tha cuid de na rudan a chunnaic mi sna meadhanan sòisealta bho dhaoine a tha an aghaidh pròiseactan rèile agus pròiseactan àrainneachdeil agus na rudan a sgrìobhas daoine an aghaidh na Gàidhlig – uaireannan na h-aon daoine.

Ann a bhith a’ leantainn deasbad rathad-iarainn nan Crìochan thar nam bliadhnaichean agus deasbadan a thaobh grunn ath-fhosglaidhean rèile eile, tha e follaiseach gu bheil cuid ann a tha fada fada an aghaidh pròiseactan rèile san bith agus nach eil adhbhar rational follaiseach aca airson seo. Chan eil mi a-mach air NIMBYS ach daoine a tha gu dubh an aghaidh sgeamaichean rèile is trama ann am prionnsabal. Bha tòrr de sin a’ dol anns na Crìochan agus a thaobh tramaichean Dhùn Èideann (fiù’s mus robh trioblaid is connspaid ann leis na cosgaisean!)

An aon rud le tuathanasan gaoithe. Chan eil mi a’ ciallachadh an dàrna cuid NIMBYS no daoine a tha a’ cur an aghaidh sgeama sònraichte air adhbharan àrainneachdail mar dìon nan eun ach air na daoine a tha fada fada an aghaidh leasachadh cumhachd na gaoithe no cumhachd nan tonn ann an dòigh sam bith.

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil cuid a’ faicinn gluasad cànain is an gluasad bho rèile gu rathad, no a bith a’ gluasad bho lo-tech gu hi-tech mar adhartas, is mar adhartas a tha nàdarra is ceart is do-sheachanta . Nuair a rinn mi eachdraidh san sgoil is san oilthigh, bha ainm aca air seo – the Whig view of history. Seo am mìneachadh air ann am Wiki:

Whig history (or Whig historiography) is the approach to historiography which presents the past as an inevitable progression towards ever greater liberty and enlightenment

Mar sin, nuair a tha daoine ag ràdh gur dòcha nach robh cuid de na h-atharrachaidhean sa chomann sòisealta an dàrna cuid math no do-sheachanta, fàsaidh daoine a tha a’ faicinn an t-saoghail mar seo gu math ainfhoiseil, gu h-àraid nuair a thathar a’ moladh regression – trèanaichean is tramaichean ‘seann fhasanta’ an àite càraichean, a’ cleachdadh nas lugha de dealain seach barrachd, no a’ cleachadh na Gàidhlig an àite na Beurla.

A bheil rudeigin agam an seo, no a bheil mi dìreach a’ smaoineachadh cus?

Alasdair

* Chan eil mi ag idir ag ràdh gu bheil a h-uile duine a tha an aghaidh na Gàidhlig craicte no mi-chàilear.


Comments Off on Zoom zoom zoom! Nàmhaidean na Gàidhlig is nan rathad-iarainn air twitter #gàidhlig

Lean air Instagram sin! #gaidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba air YouTube, Soundcloud, Facebook is Twitter mar-thà ach tha an Sgioba Ruigsinn againn a-nis air Instagram, an aplacaid airson dealbhan cuideachd. Bidh sinn a’ cur dealbhan suas bho sgioba ruigsinn na Pàrlamaid, a’ coimhead air na … Cum ort a leughadh
Posted in coimhearsnachd, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig, instagram, Meadhanan Sòisealta, Scottish Parliament Outreach, social media | Comments Off on Lean air Instagram sin! #gaidhlig

Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

Find me on Twitter, on Facebook, or on notnixon.com.
Le cead Creative Commons

Buidheachas do Fhlòrag Nicilleathain, ban-Uibhisteach, a thug cead dhomh a guth a chlàradh agus seo a sgaoileadh do luchd-ionnsachaidh.

Many thanks to Flora Maclean, who gave permission to use this recording. 
http://www.ipadio.com/embed/v1/embed-352×200.swf?phlogId=50080&phonecastId=406004
RAIBEART BRUS – Rugadh e sa bhliadhna 1274, agus dh’eug e sa bhliadhna 1329, agus chaidh a thìodhlacadh ann an Dùn Phàrlain. Ged a b’ e an t-oighre dligheach air crùn na h-Alba e, bha e fhèin agus Balliol ann an càirdeas ri Ìomhair agus a’ fuireach ‘na chùirt nuair a chasgradh Uallas; ach chuir iad romhpa iad fhèin a shaoradh bho chuilbheartan Ìomhair. Theich Brus do dh’Albainn; agus air eagal na tòrach, chruidh e an t-each sàil-ri-òrdaig. Ann an Dùn Phrìs chruinnich e a dhìlsean agus maithean na h-Alba, ‘s dh’aontaich iad uile leis ach Iain Cuimein. An dèidh don choinneamh sgaoileadh mharbh Brus e an taigh-mhanach nan Greyfriars. Chaidh a chrùnadh gun dàil ann an Sgàin. Dà uair chuir arm Ìomhair an ruaig air, agus b’fheudar dha a chuid daoine leigeil fo sgaoil, agus teicheadh don Ghàidhealtachd air dhithis chàirdean. Thugadh a bhanrigh ‘na prìosanach do Lunnainn; mharbhadh a thriùir bhràithrean, ‘s bha dùil nach bu bheò e fhèin; ach thog e cheann, chruinnich e fheachd, ‘s chuir e an t-arm Sasannach ri faobhar a’ chlaidheimh. Aig Allt a’ Bhonnaich sa bhliadhna 1314, thug Brus buille-bhàis do Shasainn, agus an latha sin dhaingnicheadh saorsa na h-Alba. Thug e an liodairt dheireannach dh’ a nàimhdean aig Ryland sa bhliadhna 1323. Dh’aidich Ìomhair saorsa agus còraichean na h-Alba sa bhliadhna 1329.

CEISTEAN

 1. Càit an robh Brus agus Balliol nuair a chaidh Uallas a chasgradh?
 2. Carson a theich Brus do dh’Alba?
 3. Dè a dh’aontaich dìlsean agus maithean na h-Alba le Brus?
 4. Cò nach do dh’aontaich le Brus, agus dè rinn Brus air sgàth sin?
 5. An do bhuannaich Brus an aghaidh Ìomhair air a’ chiad uair?
 6. Cò thug cobhair do Bhrus sa Ghàidhealtachd?
 7. Dè thachair dha dlùth-chàirdean Bhrus?
 8. Dè thachair aig Allt a’ Bhonnaich sa bhliadhna 1314?
 9. An robh blàran eile aig Brus ri chur an dèidh sin?
 10. Cuin a dh’aidich Ìomhair Shasainn gun robh Alba a-nis ’na rìoghachd shaor bho a riaghladh-san?

FACLAN FEUMAIL

an t-oighre dligheach – the rightful heir

Ìomhair = Rìgh Eideard II air Sasainn

Nuair a chasgradh Uallas – nuair a chaidh Uallas a mhurt (san dòigh a b’oillteile aig an àm)

cuilbheartan Ìomhair – an fhoill is gnìomhan carach aig Eideard II

An dèidh don choinneamh sgaoileadh – after the meeting had dispersed

air dhithis chàirdean – air aoigheachd dithis chàirdean

thog e cheann – nochd e

chuir e X ri faobhar a’ chlaidheimh – he put X to the sword (literally, to the blade/edge of the sword)

dhaingnicheadh ~ – ~ was consolidated/confirmed (literally: fortified *daingneach – fortress)

an liodairt dheireannach – the final beating *mar sin, bhuannaich e blàr eile

còraichean na h-Alba – the rights of Scotland

sàil-ri-òrdag – i.e. He put horseshoes on his horse the wrong way round

maithean na h-Alba – Scottish nobles


Air a chur ann an: Eachdraidh, Leughadh Fiosrachaidh Tagged: Ìomhair II, Balliol, Blàr Allt a' Bhonnaich, eachdraidh na h-Alba, Eideard II Shasainn, Fèillire, Iain Cuimein, Raibeart Brus
Posted in Balliol, blàr allt a' bhonnaich, Eachdraidh, eachdraidh na h-Alba, Eideard II Shasainn, Fèillire, Iain Cuimein, Ìomhair II, Leughadh Fiosrachaidh, Raibeart Brus | Comments Off on Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

Tha Rathad-iarainn nan Crìochan fosgailte – dè a-nis? #gàidhlig #gaelic

‘S e latha mòr mòr a bhios ann do dh’Alba agus don rathad-iarainn nuair a dh’fhosglas rathad-iarainn nan Crìochan gu h-oifigeil a-màireach.

Tha mi air tiocaidean a cheannach gu Bruach Thuaidh airson an teaghlach air fad ann an co-latha-deug. Tha m’athair cèile às na Crìochan agus tha a bhràthair is a bhean a’ fuireach mu 50 slat air falbh bhon stèisean is mar sin, gheibh sinn srùbag cho math ri turas air an trèana!

11906209_977956028930309_263039110_n

Tha e gu math brosnachail gu bheil an uiread de  dh’uidh aig a’ phobal is aig na meadhanan anns an loidhne ùir seo.

Tha mi cho cinnteach ri cinnteach gum bi Rathad-iariann nan Crìochan soirbheachail agus gun cleachd tòrr a bharrachd dhaoine an loidhne seo na bhathar an-dùil. Carson a tha mi cinnteach? A chionn ‘s gun do thachair seo le cha mhòr a h-uile loidhne rèile ùr a chaidh fhosgladh san 30 bliadhna mu dheireadh! Thachair e le Sruighlea-Allmhagh is Bathgate-Àrd Ruigh mar eisimpleir agus gu dearbha fhèin,tachraidh e le Rathad-iarainn nan Crìochan!

‘S e an rud as brosnachail a th’ ann mun ath-fhosgladh seo gu bheil daoine a-nis a’ faighneachd “Dè a-nis?” – dè an ath rathad-iarainn ùr. Chaidh a’ cheist seo fhaighneachd sna pàipearan, air TBh is rèidio agus sna meadhanan sòisealta.

Agus tha beagan iomairtean a tha gu sònraiche làidir aig an àm seo:

 • Campaign for Borders Railgus rathad-iarainn nan Crìochan ath-fhosgladh fad na slighe gu Carlisle. Tha an iomairt air tòiseachadh mar-thà gus an rathad-iarainn a thogail air ais gu Hawick – baile a tha gu math feumach air leasachadh eaconomach.  Ma tha e fìor gur e “ceum gun fheum an ceum à Hawick” – no “a day out of Hawick is a day wasted” mar a chanas iad, tha e gu math cudromach gun tig an rathad-iarainn air ais cho luath sa ghabhas gus am faigh sinn a-staigh dhan àite!
 • StarLink – airson an rathad-iarainn eadar Luacharas agus Cill Rìmhinn ath-fhosgladh ann am Fìobh ath-fhosgladh. Cuideachd air
 • Levenmouth Rail Campaign – gus an rathad-iarainn gu Lìobhann ann am Fìobh ath-fhosgladh. Tha athchuige air-loidhne aca agus tha iad gu math laidir sa choimhearsnachd.
 • Forth Rail Link – iomairt gus an loidhne eadar Allmhagh agus Dùn Phàrlain ath-fhosgladh do phasaindearan. Tha an athchuinge aca air beulaibh Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta.

Luacharas – bu chòir an loidhne ath-thogail gu Cill Rìmhinn

Tha iomairtean a’ dol air adhart cuideachd gus an rathad-iarainn gu Eilean Bhuchain (Ellon) ann an Siorrachd Obair Dheathain agus gus rathad-iarainn ùr gu Port Adhair Ghlaschu fhosgladh.

Tha tòrr mòr chothroman ann airson lìonra rèile na h-Alba an-dràsta. Tha mi an dòchas gum bi Rathad-iarainn nan Crìochan gu math soirbheachail is gun cùm na h-iomairtean seo uile am momentum  gus am faic sinn barrachd rathaidean-iarainn ùra ann an an ùine nach bi ro fhada.

Alasdair

Air m’ipod: The Scorpions Crazy World – 7/10. 


Posted in Ath-fhosglaidhean, Borders Railway, Campaign for Borders Rail, Cill Rìmhinn, Ellon railway, Hamhaig, Liobhann, rail reopenings, Railfuture, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, St Andrews, Starlink, trèanaichean | Comments Off on Tha Rathad-iarainn nan Crìochan fosgailte – dè a-nis? #gàidhlig #gaelic

Eachdraidh Pàrlamaid Mhanainn #gàidhlig #gaelg #mannin @tynwaldinfo

Sa bhloga mu dheireadh, thug sinn sùil air mar a tha pàrlamaid Mhanainn – an Tinbheal (Tynwald) – ag obair. An turas seo, bheir sin sùil air eachdraidh is traidiseanan an Tinbheil.   Chaidh Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh ann … Cum ort a leughadh
Posted in Castletown, cànan, Douglas, Ellan Vannin, isle of man, Kingdom of Mann and the Isles, Lordship of the Isles, Manainn, Mann, Mannin, Seanaidhean eile, St Johns, Tinbheal, Tinvaal, Tynwald | Comments Off on Eachdraidh Pàrlamaid Mhanainn #gàidhlig #gaelg #mannin @tynwaldinfo

Margaid eile an-diugh ann am Pollagshaws #gàidhlig #margaid #margadh #Glaschu

Chaidh mi dhan margaid eile an-diugh faisg air Morrisons ann an Rathad Newlandsfield ann an togladh ùr aig Comman Ballcoise Phollag.

Bha am margadh seo a chuir air dòigh le “Smack Ma Pitch Up” (Cuir Mo Phiots Air).

 
Seo neach-obrach aig Smack Ma Pitch Up a’ cluich le ropa agus ball. Bha carthannas ann cuideachd aig an doras.
 
Chaidh mi a-steach agus bhruidhinn mi dithis – bha iad na luchd-ealain. Bha fear ann cuideachd bho an-dè (Chris Masson às an Gearasdan). ‘S e tidsear a th’ ann an tè eile, Linda Gibbon, agus bha i ag innse dhomh nuair a bha i naoi bliadhna dh’aois, bhuannaich i co-fharpais ealain thar na sgoiltean ann an Glaschu gus tachartas sònraichte a chuimhneachadh (Glasgow 900). 

A’ chiad cothrom-reic aig Linda Gibbon:

 
Chris Masson Creates:  
Tùs: https://www.facebook.com/chrismassoncreates/posts/502759043220391:0

Tha e math, chan eil, tha e air leth, gu bheil mòran margaidean pop-up mar sin a’ tachairt gu tric. Comharradh ‘s dòcha gu bheil misneach a’ fàs ann an sgìrean far nach robh cus cothroman a dhèanamh sion sam bith.


Posted in Gàidhlig | Comments Off on Margaid eile an-diugh ann am Pollagshaws #gàidhlig #margaid #margadh #Glaschu

“Highest-ever satisfaction levels” with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Posted in BBC Alba, men in smart suits, self-validation | Comments Off on “Highest-ever satisfaction levels” with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh