Conflict of interests? Na biodh eagal sam bith ort, ‘Illeasbuig!

Comments Off on Conflict of interests? Na biodh eagal sam bith ort, ‘Illeasbuig!

Comhartaich nan Con air an Sgùrr | Brexit Chruaidh Theresa

By Jwslubbock (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Uill, fàilte dhan àm ri teachd aig a’ Chaillich Mhàighich – Tha Bodach na Droch Shìde air leabaidh a’ bhàis agus tha na coin a’ tighinn. Eòghan ri rabhd an-diugh.

Air a’ chlàr iongantach aca, “This Is The Sea”, sheinn na Waterboys an t-òran “Old England”. Chaidh a sgrìobhadh nuair a bha cleasachd Magaidh aig bàrr ach tha e a’ fàs gach bliadhna nas coltaiche ri fàistneachd, mar dhà shealladh air an trom-laighe beò sa bheil sinn nar dùisg an-dràsta.

Bha an duan seo a-mach air Sasann (agus airson sin, leugh Breatann) a bha a’ crìonadh, is a bàsachadh, ga shamhlachadh mar bhodach, a’ coimhead suas ris na speuran agus a shùilean a’ fàs meirgeach leis an tais, a’ samhlachadh crìonadh nan gnìomhachasan mòra anns na h-ochdadan – gual, stàilinn, na gàrraidhean-longa . Tha an t-òran a’ cur thairis le ìomhaighean tiamhaidh a bheir iomradh air ar càs san latha an-diugh.

Tha am bodach na mheirleach ann an seann deise ghorm, a’ goid bhuainn is ag innse bhreugan dhuinn. Bodach a tha fhathast air tòir a’ ghlòir a bha aige nuair a bha e òg, nuair a bha na càirtean-iùil gan dathadh bàn-dhearg le fùil nan Gàidheal is nan Tùsanach. Bha e fìor nuair a chaidh Blair, am Blàrach, a-steach gu Babalon a’ seinn duan na h-Ìmpireachd, agus tha e fìor nuair a chì sinn na billeannan gan cosg air Trident agus bombaichean a’ sprèidheadh san fhàsach far an robh Ìosa na latha.

Tha Mike Scott ag aithris na rudan a tha a’ toirt air a bhith ag osnaich, a bhios a’ cur gaoir troimhe, agus chan eil cus air atharrachadh ann an deich bliadhna air fhichead.

“Where criminals are televised, politicians fraternized
Journalists are dignified and everyone is civilised”

Savile agus Thatcher, Ecclestone agus Blair, Morgan agus Brown, Brooks agus Camshron, Farage agus May. Aig Glastonbury o chionn trithead bliadhna, chuir Scott loidhne eile ann “Where Kinnock fumbles and Thatcher lies.” Kinnock, Miliband, Corbyn – Thatcher, Cameron, May. Plus ça change.

Na Làbaraich a-mach air Eadar-naiseantachd agus Co-chaidreachas an Luchd-obrach aig an aon àm ’s a tha iad ag ràdh nach eil na Tòraidhean làidir gu leòr air in-imrich agus fògarraich. Gonadh orra. Gonadh air Dugdale is a leithid a tha searbh gun deach long na sùgh-feòla acasan ris na creagan mus d’ fhuair iad cus cothrom a dhol air bòrd. Dè eile a bhiodh gam fàgail cho dubh an-aghaidh co-obrachadh leis SNP ach an seann bhreug gur e nàiseantachd an rud as miosa san t-saoghal?

Tha nàiseantachd mhath ann agus tha nàiseantachd dhona ann. Tha mise a’ creidsinn ann an nàiseantachd stèidhichte air dùthchannan beaga ag obair còmhla; tha nàiseantachd Bhreatannach ann am fìrinn seagh na h-ìmpireachd – a’ feuchainn ri iomadachd is eadar-dhealachadh a mhùchadh agus ar cur uile fo chois Lunnainn.

Chan eil mòran mu dheidhinn na Rìoghachd Aonaichte  a bheireadh sunnd air cogais cuideigin. Fuirich, cuir às dha sin. Chan eil mòran mu dheidhinn na Rìoghachd Aonaichte nach toir air cuideigin a bhith ri diobhairt. Is e stàit fhaoin, fhèineil, dhrabasta, choirbte a th’ innte, agus ann an àite Bodach, tha Cailleach na Droch Shìde againn, a’ sgaradh is a’ slàireagadh is a’ smàladh gach dòchas is rud a bha riamh math sam bith mun tional seo de dhùthchannan. Tha am bruadar marbh. Tha an trom-laighe beò. “Is fheàirrde riaghladh ann an Iutharna.” Bhiodh an Sàtan agus a’ bhean May ag aontachadh air ro-innleachdan riaghlaidh a rèir coltais.

Bidh cuimhne agaibh air sanas Better Together, am Patronising BT Lady. “Dùin do chab agus ith do ghràn”. Chan e gràn a tha againn o Lunnainn a-nis, ach gràin. Gràin air a’ choigreach, gràin air a’ chiorramach, gràin air an neach gun obair, gràin air an Albannach a chreideas ann an àm ri teachd diofraichte.

Nach neonach gur e dileab a’ Chamshronaich a thrèig sinn san staing seo na shamhla ri sluagh-ghairm a’ chinnidh. “Thigibh an-seo a chlanna nan con agus gheibh sibh feòil”?

Tha coin a’ Bhrexit a’ teannadh dlùth agus tha an còmhartaich ri chluinntinn air an sgùrr. Children Stare With Heroin Eyes

Tha binn-ghuth ealaidh ri chluinntinn. Tha clagannan deireannach na Sàbaid air seirm. Old England is Dying.

Is e a’ cheist, am faigh Alba bàs còmhla ris air neo an dèan i èirigh?

 

  • Eòghan @eoghanuig

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Brexit, Naidheachdan & Poileataigs, Requiem for the Post-War Dream, Theresa May | Comments Off on Comhartaich nan Con air an Sgùrr | Brexit Chruaidh Theresa

Steall!

steall1Tha naidheachd air leth agam an-diugh: thèid iris litreachail ùr a chur air bhog aig deireadh na mìosa, iris litreachail Ghàidhlig, agus bidh rosg bhuamsa na broinn! Chan urrainn dhomh cus a ràdh aig an ìre seo, ach thig barrachd naidheachd a-mach an ceann greis. Chì sibh gu bheil làrach-lìn ùr aig CLÀR ? www.clar.online ? agus air an làraich, chì sibh gu bheil beagan fiosrachaidh am follais mun iris. Bidh am bogadh ga chumail aig Siempre Bicycle Cafe, Partaig (ri taobh Fo-thalamh Kelvinhall), Glaschu, 7.00f air Diardaoin, 27 an Dàmhair, agus uaireigin ron sin, cuirear clàr-innse na h-irise suas air an làraich ùir. ’S ann an uair sin as urrainn dhomh barrachd innte mun sgrìobhadh agam fhìn innte. Cumaibh sùil air an làraich seo ? tha e a’ dol a bhith uabhasach math!


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Steall!

Misneachd ri Faicinn ann an Èirinn

Tha Màrtainn Mac A’ Bhàillidh bhon bhuidheann ùr, Misneachd, air tillleadh bho chruinneachadh ann an Èirinn. Seo na dh’ionnsaich na h-Albannaich bho ar caraidean air air taobh eile Struth na Mhaoile.

dsc_0234

Uill a charaidean, tha sinn air tilleadh dhachaigh às dèidh turas iongantach ann an Èirinn, a’ tadhal air muinntir bhlàth, chàirdeil, is làn mhisneachd sa chultar aca fhèin. Leis an eòlas a th’ againne air cùisean ann an Alba, bha sinn caran teagmhach mu cho Gàidhealach ’s a bhiodh an tachartas agus an uidhir de Ghaeilge a bhiodh ann, gu h-àraid ann an àite mar Ràth Chairn, Siorrachd Mhì, a tha cho faisg air Baile Àtha Cliath. Cha robh sinn fada mus d’ fhuair sinn a-mach!

Ràinig sinn air Oidhche hAoine mu leth uair às dèidh dhà sa mhadainn is chaidh sinn dìreach dhan Bhradán Feasa, taigh-seinnse Ràth Chairn. Bha an t-àite loma-làn fhathast le daoine de gach ginealach a’ bruidhinn Gaeilge ri chèile. Fhuair sinn fàilte cridheil is a h-uile daoine air leth toilichte gun robh feadhainn a’ dol a bhith ann à Alba.

Thòisich cuisean a-rithist madainn DiSathairne le òraidean is bùthan-obrach is deasbad de gach seòrsa. A’ chiad rud a thàinig a-steach oirnn gu làidir ‘s e cho comasach ‘s a bha a h-uile daoine sa Ghaeilge. Bha còrr is trì fichead neach an làthair eadar, ‘s mathaid, 16 is 76 agus a h-uile gin dhuibh siùbhlach, snasail nan cainnte. Chaidh deasbad a chumail a bha fad is farsaing mu dheidhinn cor na Gaeilge agus na Gaeltachtan. Am measg na duilgheasan a tha romhpa thall a siud, bha gu leòr dhuibh iomachaidh do dh’Alba cuideachd, cothroman do dh’ òigridh sna h-àiteachan iomallach agus buaidh Calpachas air coimhearsnachdan dùthchail.

Bha an dòigh obrach aca drùidhteach cuideachd, ar caraid Ben Ó Ceallaigh aig an stùir, a’ lìbhrigeadh cruinneachadh a bha fosgailte is torrach. Bha cothrom ann do a h-uile daoine am beachdan a thoirt seachad, an dà chuid cruinn còmhla is air leth nuair a sgaoil sinn nar buidhnean beaga. Ged a bha beachdan làidir is, gu cinnteach, sgaradh ann bho àm gu àm, chùm Ben air a’ toirt cothrom na Fèinne do dhaoine a chaidh an sàs. Cha robh Beurla ri cluinntinn idir idir.

Aig ceann an gnothach, chaidh buidhinn bho gach mòr-roinn de dh’ Èirinn còmhla is bha cothrom ann dhan fheadhainn a thàinig à Alba na planaichean againne a chur ri chèile. Mus deach sinn air ais dhan Bhradán Feasa airson ceòl is craic, dh’aoinich iad air seachd amasan a bhios aca sna bliadhnachan a tha romhpa:

1. Làn cosnaidh a tha ag aithneachadh còirichean chànan anns na Gaeltachtan agus san dùthaich san fharsaingeachd.
2. Foghlam tro mheadhan na Gaeilge aig gach ìre airson na daoine a tha ga iarraidh.
3. Làn Còraichean Cànan airson nan Gàidheal ann an Èirinn.
4. A h-uile seirbheis tro mheadhan na Gaeilge anns na Gaeltachtan.
5. Fèin-cumhachdachadh nan Gàidheal.
6. Beatha sòisealta bheòthail tro mheadhan na Gaeilge.
7. Dì-cholonachadh iomlan do dh’ Èirinn.

Ged ‘s aithne dhuinn gu bheil an t-suidheachadh a th’ againne ann an Alba gu math eadar-dhealaichte is gu math nas cugallaiche, bha e cho brosnachail dhuinn am buidheann seo de Ghàidheal fhaicinn a’ tighinn còmhla gus iarrtasan a thoirt seachad a tha cho làidir is cho misneachail. Gu h-àraid a thaobh còraichean do dh’fhoghlam is seirbheisean tro mheadhan a’ chànain, tha tòrr againn ri ionnsachadh bhuapa.

Mar a chaidh an oidhche air adhart is mar a chuir sinn seachad beagan lathaichean san sgìre, bha e follaiseach gun robh na h-Èireannaich, is gu h-àraid muinntir Ràth Chairn, pròiseil às a’ chànan is an cultar aca ann an dòigh gu math nàdarrach is cofhurtail. Tha iad cleachdte ri bhith a’ seasamh an àird airson an còraichean agus ri bhith a’ dìon na coimhearsnachd aca fhèin. Tha luchd-labhairt na Gaeilge a’ tuigsinn gu bheil a’ chiad rud a dh’fheumas sinn a dhèanamh gus ar cànain a shàbhaladh ’s e a bhith gan cleachdadh, rud nach eil idir cho soilleir ma choimheadas tu air saoghal na Gàidhlig ann an Alba. Bu chòir dhuinn cuimhneachadh gu bheil saoghal nas fharsainge againne mar Gàidheal air taobh eile Struth na Mhaoile!

Ní neart go cur le chéile!

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Èirinn, Cànain, Cànan & Cultar, cànan, còraichean, misneachd | Comments Off on Misneachd ri Faicinn ann an Èirinn

The Celtic Sociolinguistics Symposium

celticsociolinguisticsÈireannachaibh! Bidh mi ann am Baile Átha Cliath an ath sheachdain, agus mar phàirt dhen cho-labhairt, The Celtic Sociolinguistics Symposium, bidh mi fhìn agus Alan Titley a’ bruidhinn mu sgrìobhadh agus foillseachadh ficsein anns a’ Ghàidhlig. ’S e tachartas gu math mì-fhoirmeil a bhios ann, air a chumail aig sia feasgar anns an Trinity Long Room Hub, aig Coláiste na Tríonóide, Dihaoine, an 14mh latha dhen Dàmhair. Bha cothrom agam tachairt ri Alan Titley roimhe ann an Dùn Èideann greis air ais, agus ’s e duine uabhasach inntinneach a th’ ann: ùghdar agus sgoilear, agus tha mi a’ dèanamh fiughair mhòr ri bruidhinn ris. Bidh an tachartas againne fosgailte dhan phoball agus thèid a chumail ann an cothlamadh de Ghàidhlig na h-Èireann, Gàidhlig na h-Alba agus Beurla Seattle.  Ma bhios sibh ann am BÁC an ath sheachdain, bhiodh e sgoinneil ur faicinn ann!


Posted in naidheachd | Comments Off on The Celtic Sociolinguistics Symposium

Gàidhlig aig Baile – modh teagaisg a th’aca ann an Alba Nuadh


 Tuilleadh fiosrachaidh mu a dheidhinn air an duilleag air an duilleag a tha seo. 
Comments Off on Gàidhlig aig Baile – modh teagaisg a th’aca ann an Alba Nuadh

FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

Posted in BBC Alba, FilmG | Comments Off on FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

Bretagne Réunie – Manifestation annuelle 2016 – Muinntir Naoned a’ gabhail na sràidean orra

Muinntir sgire Naoned a' gabhail nan sràidean orra. Chan eil riaghaltas Paris gam faicinn mar phàirt den Bhreatainn Bhig. Saoil air Alba gun Dun Eideann no Glaschu na bhroinn agus sin cimar a tha cuisean thall an sin.

Comments Off on Bretagne Réunie – Manifestation annuelle 2016 – Muinntir Naoned a’ gabhail na sràidean orra

Oidhche Americana, 16mh Sultain, CCA Glaschu

american-flag-1448031847pyj

Is e cleas a tha air fàs gu math fasanta sna bliadhnaichean a dh’fhalbh, a bhith a’ cur diofar gnèithean ciùil còmhla. Cluinnear ceòl Ceilteach air a mheasgadh le ceòl bho gach ceàrn dhen t-saoghal aig Fèis Celtic Connections agus tha còmhlain leithid Afro Celt Sound System agus Salsa Celtica air soirbheachadh gu mòr leis an fhoirmle. ‘S uarrainnear a ràdh gur e seòrsa alchemy no ’s dòcha còcaireachd a th’ ann; a’ cur caochladh chungaidhean ann am prais — ach dè thig às? Truinnsear de bhiadh blasda blàth no bobhla lite fhuar? Tha cuid a thoraidhean ann a tha nas fheàrr na cuid eile. Ach dè mu dheidhinn ceòl Gàidhlig agus ceòl Americana. An obraicheadh sin?

Fhuair mi an cothrom fhaighinn a-mach aig consart a chaidh a chur air dòigh leis a’ bhuidheann ‘Ceòl s Craic’ aig ionad ealain a’ CCA ann an Glaschu fon bhratach ‘oidhche Americana. ‘S e feusta ann an trì cùrsaichean le trì diofar chòmhlain a bha romham le seata bhon t-sàr-sheinneadar Ghàidhlig Kathleen NicAonghais is ‘a càirdean’ na phrìomh thàladh aig ceann a’ ghnothaich.

B‘ e Dòl Eoin MacFhionghuin agus Màiri Mhoireasdan a chuir cùisean air bhog. ‘S ann mar charactaran às an t-sreath siabainn ‘Bannan’ as fheàrr as aithnichear an dithis dhiubh ach tha cliù aca cuideachd mar sheinneadairean. A dh’aindeoin beagan thrioblaidean teicnigeach le giotàraichean agus miocrofònan, dhomhsa dheth, b’ e seo a phàirt a bu shoirbheachaile dhen oidhche. Dh’obraich na guthan aca còmhla an co-sheirmean a bha àlainn is iad a’ togail measgachadh de dh’òrain Ghàidhlig agus òrain Aimeireaganach country is traidiseanta. B’ iad na h-òrain ùra air an sgrìobhadh an nòs country le Dòl Eoin a b’ fheàrr. Bha na faclan dìreach agus firinneach, dìleas don tradaisean country, leis an aon diofar gun robh iad ann an Gàidhlig. Bha e follaiseach gun robh Dòl Eoin spèiseil don ghnè country agus gur e siud a thug dha an comas air fhilleadh an lùib a’ chànain aige fhèin ann an doigh a bha nàdarrach gun a bhith fuadain no faoin.

An uair sin, dithis sheinneadair eile; boireann is fireann a-rithist; Warren McIntyre agus Lorraine Wilson le taic bho chòmhlan Americana de cheathrar. Ma bha thu a’ sireadh ceòl a ghlèidheadh tu ann an crogan leis an leubail Americana air, gus am biodh fìos aig na ginealaichean ri teachd dè bha anns a’ ghnè; b’ e sin e. Ceòl lìomhte, càilear, ùr ach a’ tarraing à cèol country is bluegrass traidiseanta; a bha furasta èisteachd ris. Thog iad orra le òran Gàidhlig air a sheinn le Lorraine. Shruth a guth a-mach is a-steach leis a slide guitar tiamhaidh agus tàladh a ghiotàir-dhealain; le buille chridhe a bheus dùbailt air an cùl; ann an doigh a chuir fo sheun mi. Shocraich mi mi fhèin san t-sèithear ’s mi an dùil ri barrachd dhen leithid. Ach cha tàinig e. Ged a sheinn iad aon sèist a chaidh eadar-theangachadh gu Gàidhlig bha an còrr de an cuid seinn ann am Beurla (le blas meadhan-Atlantaigeach).

Nuair a thàinig an t-eadar-thamall is cothrom ar n-anail a ghabhail, ’s sinn a bha feumach air leis cho bruthainneach ’s a bha an talla beag dùinte ann am mionach a CCA air fàs. Tìde mi fhèin a phutadh gu toiseach sreath fada a’ bhàir is aghaidh a chur ris an dithis neach-frithealaidh gruamach air cùlaibh a chunntair. Le pinnt Glad Eye air a thilgeil sìos mo sgòrnan is m’ ìota air a thiomadh bha mi air ais aig a bhòrd deiseil airson a’ phrìomh cùrsa. ‘S e a‘ chiad rud don mhothaich mi nuair a thill mi don talla, gun robh an luchd-amhairc air atharrachadh is gun deach iomlaid a dhèanamh uair-eigin san eadar-ghreis eadar luchdleantainn an Americana agus luch leantainn Kathleen. B’ ann mar gun robh aiseag loch Bhaghasdail dìreach air nochdadh aig cidhe taobh a-muigh a CCA. Bha na h-Aimeireaganaich mas fhìor (dinichean is intean breacanach spaideil air an caitheamh le beagan ìoranais) air leaghadh air falbh. Nan àite thàinig na fìor Ghàidheil (dinichean is intean breacanach Primark is George air an caitheamh gun sgeul air ìoranas). ‘S bochd nach d’fhuair an dà bhuidheann cothrom blasad fhaighinn air ceòl càch a’ chèile leis gur e sin aon de na h-amasan aig Ceòl s Craic, gu sònraichte dualchas Gàidhlig a chur fa chomhair dhaoine nach eil eòlach air. Ach ’s e rud treubhach a th’ann an ceòl.

Agus cò iad na càirdean aig Kathleen, sin an rud a chaidh a chleith oirnn gu ruige seo? B e dithis dhiubh a nochd na cois air an àrd-ùrlar; Michelle Burke, seinneadair Èireannach à Corcaigh agus cluicheadair-ghiotàir a chuir taic riutha. Cha bu luaithe a bha an gnothach air tòiseachadh na bha mi a faireachdainn gun robh e a’ tighinn gu crìoch. Ged nach tug mi sùil air an uaireadair tha mi an-amharas nach do mhair e fada na b’ fhaide na leth-uair a thìde. San àm seo ruith iad tro dhòrlach òrain Ghàidhlig is country. Bha na h-òrain Ghàidhlig aig Kathleen an ceart cho math ’s a bha iad a-riamh agus bha n h-òrain Aimeireaganach ciatach, ach bu bheag a chaidh an dà stoidhle a mheasgachadh còmhla. San aon dòigh bha na guthan aig Michelle is Kathleen àlainn ach, dhomhsa, chailleadh cothrom a bhith a’ togail air dà ghuth làidir gus eadar-mhìneachaidhean ùra a chruthachadh. ‘S e an aon rud a cheangail na h-òrain còmhla an giotàr coileanta ann an stoidhle swing country. Chuir a chuid cluich ghrinn taic air cùl nan seinneadairean a bha an dà chuid iomadh-fhillte is sèimh a rèir ’s na bha a dhìth gus còrdadh leis na guthan is sruthadh nan òran.

An e haute cuisine a fhuair mi? Chan e buileach. Mas urrainn dhomh meatafor a’ bhìdh a shìneadh aon uair eil ann an dòchas nach bris e, ’s e a fhuair mi; bobhla lite bhlàth. Shàsaich e m’ acras gun a bhith a’ togail m’ ùidh cus. Ach cha deach an lite a mheasgachadh ro mhath; fhuair mi cnapan tarbhach milis, am measg brochan tana (tana lom), no baked beans ann an rud beag cus sabhs tomàto.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Americana, Cànain, Cànan & Cultar, Ceòl, ceòl Aimeireaganach, ceòl dùthcha, country, cultar, Dol Eòin MacFhionghuin, Kathleen NicAonghais, Màiri Mhoireasdan | Comments Off on Oidhche Americana, 16mh Sultain, CCA Glaschu

The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue