Siubhal | Iòrdan


Sgrìobhte le Domhnall Iain

Jaresh © Omar Chatriwala, fo chead Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode

Jaresh © Omar Chatriwala

Nuair a dh’innis mi do mo sheanmhair gun robh mi an dùil làithean-saora na Càisge a chur seachad ann an Iòrdan, thoisich i bruidhinn air sagart dom b’ainm Maighstir Iain a rugadh an Eirisgeidh ann an 1912 ach a chuir seachad a bheatha mar Franciscan ann an Iòrdan. Duine tapaidh a bh’ann, a’ treòrachadh Chrìostaidhean air taistealachd gu Bethlehem agus, roimhe sin, a’ giùlan fhògarraich bho Phalastain gu Iòrdan nuair a bha an cogadh Israeli-Arabach ga shabaid...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Domhnall Iain.

Duais Iain Muir ann an Glaschu


Sgrìobhte le Alison Ni Dhorchaidhe

 

b2ap3_thumbnail_20140328_153706.jpg

Tha mi toilichte a ràdh gu bheil buidheann mòr dealasach is brìoghmhor againn bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a' dèanamh Duais Iain Muir am bliadhna! 'S e sgoilearan às S1 a th' ann, a tha ainmeil anns an sgoil airson a bhith làn de spòrs is craic.

Thòisich sinn leis an Duais a dhèanamh anns a' Ghearran, nuair a thàinig Dòmhnall Morris a-nuas bho Inbhir Nis airson cuideachadh a thoirt dhomh a' chiad seisean a lìbhrigeadh. Chaidh sinn gu Pàirc Choille Cheilbhin, an t-àite a thaghadh sinn mar "àite fiadhaich", far a bi sinn a' fàs nas eòlaiche air an àite, agus air fiadh-bheatha is diofar fheartan na h-àrainneachd a th' ann. Bidh sinn a' dèanamh sgrùdaidh air an fhiadh-bheatha a tha sinn a' faicinn a h-uile turas a dhèanas sinn...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Alison Ni Dhorchaidhe.

Obair fearainn


Sgrìobhte le monanicleoid

012

Mar a thuirt mi roimhe, tha mi caran fadalach am bliadhna, ach co-dhiù tha mi nas fheàrr na an-uiridh (cha do rinn mi dad sam bith an uair sin). Chan eil mòran dealbhan brèagha agam fhathast, ach tha rudan beaga a’ fàs air a’ bhalconaidh agam, agus tha mi an dòchas gun soirbhich iad.

Nuair a bha mi nam dheugaire, bu bheag orm obair fearainn. Bha (agus tha) gàrradh mòr aig mo mhàthair, le tòrr glasraich, measan, sùbhagan, a h-uile rud. Agus nuair a bha ise trang le rudan eile, no air falbh bhon taigh, bha agamsa ri “sùil a thoirt” ris a’ ghàrradh, mar a chanadh i. Chuir mi seachad iomadh feasgar samhraidh eadar pònairean is buntàta, agus chan ann sa ghàrraidh againne a-mhàin, ach aig taigh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig monanicleoid.

Saorsa Chruthachail


Sgrìobhte le lasairdhubh

Bha Màrtainn Mac an t-Saoir anns an èiseachd aig bogadh na nobhail ùire agam, Feur Buidhe an t-Samhraidh, ann an Glaschu dà sheachdain air ais, agus chuir e ceist dhùbhlanach orm: carson a tha thu ri sgrìobhadh ficsean?

Dìos-o, chuir a’ cheist aige tuath mi. Rinn mi plosgartaich agus ochanaich air a’ spot, ach cha b’ urrainn dhomh freagairt ghrinn a lorg.  Aig a’ cheann thall, thuirt mi rudeigin mun tlachd a gheibh mi bho sgrìobhadh, ach cha do rug mi air brìgh na firinn le sin, tha mi an dùil, agus tha mi fhathast meòrachadh air a’ cheist.  Ann an agallamh le Sgioba Litreachais...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig lasairdhubh.

Tha iomadh dòigh air cù a mharbhadh! #gàidhlig


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha mi a’ dèanamh air Innse Gall aon uair eile agus a-rithist, tha mi a’ seachnadh a’ phlèana.

Tha a’ chiad choinneamh agam gu bhith ann an Àrd Ruigh de la Mer/Steòrnabhagh na Grèine.

Chaidh mi gu Leòdhas taobh Ullapuil na bu thràithe am-bliadhna agus chòrd an turas rium glan. Thòisich an latha le turas bho Ghlaschu gu Inbhir Nis air an trèana agus an uair sin air adhart gu Ullapul air a’ bhus agus air a’ bhàta gu Stèornabhagh na Grèine. Fhuair mi tiocaid “rail and sail” airson na slighe air fad air prìs gu math reusanta.

Ullapul

Ullapul

An turas seo, bha mi ag iarraidh a dhol ann ann an dòigh eile oir, mar a chanas iad, tha iomadh dòigh air cù a mharbhadh.*

Mar sin, an triob seo, tha mi a’ dol...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig alasdairmaccaluim.

Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba


Sgrìobhte le Steaphan

Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba

Tha Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba air fàs caran sàmhach bho chionn ghoirid, ach tha gnothaichean a’ teasachadh a-rithist.

 

An-uiridh, bha iomairt mhòr airson Sgoil Eòlais na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann a shàbhaladh bho cho-shuidheachadh roinntean a bhios a’ tachairt as t-samhradh 2014 (aig an dearbh àm ’s a tha dùil aig an Roinn ri Rannsachadh na Gàidhlig 8).

Tha an imrich fhathast a’ dol air aghaidh; bidh an Sgoil a’ gluasad gu penthouse suite 50 Ceàrnag Sheòrais (còmhla ris a h-uile roinn ann an Sgoil Litreachasan, Chànanan is Chultaran) agus an tasglann ainmeil, na leabharlannan, agus eile gam brùthadh a-steach do 29 Ceàrnag Sheòrais.

 

29 Ceàrnag Sheòrais – Tardis an Dotair air iasad?

An-dràsta, tha Sgoil Eòlas na h-Alba, Roinn na Ceiltis, Leabharlann Sgoil Eòlais na h-Alba,...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

Sgeulachd Ghoirid | A’ Bhreug


Sgrìobhte le Domhnall Iain

Leugh seo air a' bhlog aig Domhnall Iain.

Cala Inbhir Narann ga lionadh le gainmheach


Sgrìobhte le Graisg

Chaidh egail luchd-cleachaidh bhataichean aig cala Inbhir Nairn nochdadh air a’ phriomh duilleag den Nairnshire Telgraph an seachdainn seo chaidh. A-reir iadsan tha cunnart ann nach bi bata sam bith faighainn a-mach no a-steach ann an uine nach bi fada. S’ann bhon taobh an iar a bhios a’ ghainmheach a’ gluasad agus  air sgath sin tha iadsan a tha gearain a’ cumail a-mach gu bheil 2-3 troighean puill air urlar a’ chala. 

‘S ann bho smachd Comhairle na Gaidhealtachd a tha cala Inbhir Narann agus de
...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Graisg.

Àireamhan de dh’oileanaich chèin air tuiteam


Sgrìobhte le Liam.Alastair

 

Oileanaich chèin a' faireachdainn nach robh fàilte ga cur orra.

Oileanaich chèin a’ faireachdainn nach robh fàilte ga cur orra. Dealbh: Ohio University Libraries

Tha àireamhan de dh’oileanaich chèin air tuiteam. Carson? Agus dè na buaidhean a th’ aig sin air eaconomaidh na RA?

A-rèir a’ BhBC, tha an àireamh de dh’oileanaich à dùthchannan cèin a thig chun an Oilthigh ann an Sasainn air tuiteam airson a’ chiad uair ann an 29 bliadhna. Ged a bha an lùghdachadh a bu mhò am measg oileanaich às Àisia mu Dheas, tha ìsleachadh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

Cuairtean


Sgrìobhte le monanicleoid

cuairtean1

Nuair a bha mi a’ meòrachadh mu Athena o chionn ghreis, thàinig rudan eile nam cheann cuideachd, beachd a’ leantainn ri beachd eile… Sgrìobh mi rud beag anns an alt sin mu dheidhinn a’ cheangail a tha aig Athena ri Medusa no Gorgo, ri nathraichean. Air aobhar air choireigin thàinig Lilith nam cheann, is dòcha o chionn ‘s gu bheil mi cho trang le Eabhra na laithean seo, agus tha ise co-cheangailte ri cailleachan-oidhche agus le nathraichean cuideachd.

Agus nochd rudeigin eile a-rithist is a-rithist na mo bheachdan, an cuairtean no labyrinth. Chan eil mi buileach cinnteach a bheil “cuairtean” cumanta mar fhacal air a shon, cleachdaidh mi e an seo co-dhiù. ‘S...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig monanicleoid.