Cathraichean Ceòlmhor

Tha Dòtaman a’ Chiùil Thraidseanta/Dhualchasaich/Dhùthchasaich a’ dol “mun chuairt mun chuairt” gu math luath na làithean. Tha Eòghan a’ feuchainn ri rian fhaighinn air na h-atharraichean a tha a’ dol.

Feumaidh gun robh e caran àraid a bhith aig a’ chuirm anns an Òban o chionn cola-deug – Mànran gun Norrie, a’ cur taic ri Skipinnish le Norrie ach an aon chòmhlan a’ toirt soraidh slàn do Raibeart Robasdan a bhios a’ falbh còmhla ris a’ mhaestro bheag Mhuileach, Ros MacUilleim à Bun Easain, ann an pròiseact ùr gun ainm agus esan a’ cluich ann an còmhlan “League of Highland Gentleman” còmhla ri Eòghainn o Mhànran agus Seònaidh o Thrail West. Feumaidh tu flow-chart ceart fhaighinn uaireannan airson leantainn cò bhios ann an gach còmhlan.

O àm gu h-àm, saoilidh mi nach eil seo fallainn airson ceòl tràidiseanta – gum fàs cùisean caran, uill, dlùth anns an t-seagh “Game of Thrones”– ach tha measgachadh math airson cruthachadh agus tha adhbharan diofraichte ann an-còmhnaidh airson daoine a’ gluasad is a’ fàgail chòmhlain – tìde, airgead, suidheachadh-beatha – agus chan urrainn dhuinn a bhith a’ gearan nuair a bhios ceòl den leithid cho inntinneach agus cho fosgailte sa bha e o chionn fhada o dhùsgadh mòr Shooglenifty agus Martyn Bennett anns na Naochadan.

Bha mi fortanach gu leòr am Mànran ùr fhaicinn ann an Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain – shaoil mi gun robh iad ann an gleus cho math ’s a chuala mi riamh. Tha Eòghainn MacEnnraig air fàs ann an cliù mar sheinneadair agus gun fheuchainn a bhith a’ cur sìos air an fhear a bha ann roimhe – thug e spionnadh as ùire dhan chòmhlan – dh’fhairich mi iad na bu chumhachdaile agus na bu bheòthaile.

A’ bruidhinn air an fhear a bha ann roimhe, Norrie “Tago” MacÌomhair, tha mise a’ creidsinn gum bi a stoidhle a’ dol gu math le stoidhle Skippinish – guth caran diofraichte o Raibeart Robasdan ach tha Norrie buadhmhor mar phrìomh-sheinneadair is e eòlach air mar bhios tu a’ piobrachadh làr-dannsaidh. Gheibh Norrie buannachd à Skipinnish agus gheibh MacPhàil “vital spark” on Leòdhasach ùr air a’ chriùtha aige.

Bidh e inntinneach càit an tèid Raibeart Beag a-nis – guth seinn cho sgairteil is làidir a bha ann an Gàidhlig o chionn fhada. Is cinnteach gun dèanadh e fortan a’ seinn Allt an t-Siucair do ghràisg a’ Chomuinn Ghàidhealaich gu Latha Luain ach le fear a tha cho beachdail is beòthail, ’s cinnteach gum bi e a’ feuchainn air rudeigin a ghlacas aire a’ mhor-shluaigh, mar a rinn e leis na h-òrain a bha e a’ cur a-mach còmhla ri balaich Skippinish o chionn ghoirid.

Cuid a’ tighinn, cuid a’ falbh. Nach math gu bheil an leithid ann ge-tà. Còmhlain òga, ùra a’ brosnachadh ceòl ann an diofar stoidhlichean – aig aon cheann, na balaich Trail West a’ cùmail ri ceòl a’ bhogsa fo stiùir Iain Mhic a’ Ghobhainn agus clàr ùr aca sa bheairt agus aig a’ cheann eile, Griogair a’ tòiseachadh Ghettocroft agus a’ cluich còmhla ris na h-Afroceiltich. Tha sinn air luaidh a thoirt air Niteworks tric gu leòr air Dàna agus tha na seann laoich Dàimh air an ath-nuadhachadh uair as dèidh le buill ùra is Ellen NicDhòmhnaill a’ seasamh chòraichean nam ban-Ghàidhealach sa chòmhlan sin a bhios a’ cluich air feadh an t-saoghail.

Is iad, agus iomadh neach-ciùil eile, tosgairean ar ciùil agus mar a thuirt aoighean an tosgaire eile nuair a chaidh Ferrero Rocher a thabhann dhaibh – “Tha sibh gar milleadh”. Bidh sinn cho làn de rudan mìlis ann an ceòl tràidiseanta nach e “Allt an t-Siucar” ach “Tinneas an t-Siucair” a bhios sinn a’ cluinntinn a dh’aithghearr.

– E

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Cathraichean Ceòlmhor

Manninee ayns Pàrlamaid na h-Alba/Manannaich ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelg #manx

Va Gaelg dy liooar ayns Pàrlamaid na h-Alba Jesarn.  (Bha Gàidhlig Mhanainn gu leòr ann am Pàrlamaid na h-Alba Disathairne). Bha a’ bhuidheann  Pobble (“poball”) ann an Dùn Èideann aig an deireadh sheachdain agus thadhail iad air a’ Phàrlamaid airson … Cum ort a leughadh
Posted in cànan, Ellan Vannin; Mannin; Gaelg. Gaelg Vannin, Gabhail pàirt, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh, Pobble | Comments Off on Manninee ayns Pàrlamaid na h-Alba/Manannaich ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelg #manx

Turas air an “Leabaidh-trèana” #Gàidhlig #caledoniansleeper

 

Tha ainm snog aig Eubha bheag againn air an trèana-caidil – an “leabaidh-trèana”!

‘S e deagh ainm a tha sin oir bidh mi a’ cadal gach feasgar air an 16:30 eadar Dùn Èideann agus Sràid na Banrighinn ged nach eil leapannan ann, ach aig an aon àm, chan eil e buileach cho furasta dhomh cadail fhaighinn air an sleeper, ged a tha leapannan gu leòr ann!

25958448592_c0ce00a926

90 045 aig ceann na trèana, Glaschu Mheadhain

Air 22 Màrt, chaidh mi air an “leabaidh-trèana” airson a’ chiad turais bho thoisich an cead-ruith (franchise) ùr airson a’ Chaledonian Sleeper an-uiridh. Bha an trèana-oidhche mar phàirt de chead-ruith ScotRail ach a-nis, ‘s e cead-ruith fa leth a th’ ann.

Tha a’ chompanaidh ùr airson cruth-atharrachadh a thoirt air an trèana agus iad a’ cur cuideam air mathas na seirbheis le ìomhaigh gu math spaideil air an trèana. A dh’aindeoin sin, ge-tà, bidh dà bhliadhna eile ann mus bi na trèanaichean ùra aca deiseil agus mar sin, tha an t-seirbheis fhathast a’ cleachdadh choidsichean a tha mu 30 bliadhna a dh’aois is gu math feumach air ùrachadh.

Caledonian Sleeper

Èideadh spaideil ùr a’ Chaledonian Sleeper

Bha mi airson faicinn dè bha air atharrachadh is dè nach robh.

Thòisich an oidhche agam gu math – bu mhise an aon duine air an 22:48 eadar an Dùn Breac is Glaschu. Trèana dhomh fhèin – mar tagsaidh air rèilichean!

An uair sin, rinn mi air àrd-ùrlar 9 gus an trèana-oidhche a ghlacadh. Tha e follaiseach gu bheil an t-seirbheis ag atharrachadh mean air mhean oir tha dathan ScotRail fhathast air cuid de na coidsichean ach dathan ùra a’  Chaledonian Sleeper air cuid eile agus dathan Freightliner air an loco.

IMG_1536

An coidse suidhe – chan eil dad air atharrachadh

Ged is e an aon trèana a bh’ ann, agus na seann dathan air cuid de na coidsichean, bha an t-èideadh tartan ùr air an luchd-obrach is bha iad a’ coimhead gu math spaideil.

Nis, ‘s e an dragh as motha a th’ orm mun t-seirbheis ùir gu bheil iad a’ cur an uiread de chuideam air càileachd is cho math sa tha an t-seirbheis is am biadh agus iad a’ cleachdadh abairtean mar “world class hospitality” agus mar sin air adhart. Tha sin ceart gu leòr, ach mar as trice, tha rudan mar sin a’ ciallachadh seirbheis a tha tòrr mòr nas daoire. ‘S e an rud a tha math mun trèana-caidil an-dràsta gu bheil tiocaidean meadhanach saor rim faighinn gu math tric agus gu bheil cosgais na trèana-caidil mar as trice nas saoire na cosgais trèana no pleana àbhaisteach agus cosgais taigh-òsta.

IMG_1535

Mar a bha cùisean, ge-tà, cha robh an trèana nas daoire na bha e le ScotRail. Fhuair mi trèana ann air £50. Chosg e còrr is £100 airson tilleadh ceart gu leòr ach bha agam ri tilleadh air latha-fèill poblach agus mar sin, bha an trèana loma-làn is fhuair mi an leabaidh mu dheireadh (is gu dearbha, bha an trèana gu Dùn Èideann làn cuideachd).

Tha Caledonian Sleeper a’ cur cuideam air biadh is deoch Albannach cuideachd le tòrr diofar sheòrsaichean uisge-beatha is leann is marag-dhubh is taigeis is mar sin air adhart. Bha mi an dùil gum biodh am biadh air fàs gu math daor ach bha na prìsean fhathast gu math reusanta.

IMG_1538

Aig meadhan oidhche bha mi ag òl branndaidh ann an Tobar na Mathar!

Coltach ri ScotRail, bheir iad dhut masgaichean-sùla gus am faigh thu cadal nas fheàrr.

A rèir bileag bhon chompanaidh:

We’ve worked with sleep expert Dr Louise Reyner to create the perfect conditions for a restful night on board our train this evening.

Fhuair mi deagh chadal – ged nach do mhothaich mi rud sam bith eadar-dhealaichte bho làithean ScotRail!

IMG_1540

Thuit mi nam chadal faisg air Caisteal Tarrais agus cha do dhùisg mi gu Hemel Hempstead.

Chaidh mi a-mach às an stèisean ann an Euston agus chunnaic mi bodach a’ tighinn far na trèana. “Tha coltas a’ Phrionnsa Philip air”, smaoinich mi dhomh fhèin. Mhothaich mi an uair sin gun robh dà minder aige agus gun robh càr a’ feitheimh ris air àrd ùrlar an stèisein. ‘S esan a bh’ ann.

Air an t-slighe air ais dà oidhche as dèidh sin, bha Jon Snow air an trèana. Feumaidh gur e trèana nan celebs a th’ anns a’ Chaledonian Sleeper!

25989632191_e46a9c361a_z

Tha e fìor mhath dùsgadh ann an teis mheadhan Lunnainn às dèidh oidhche air an trèana!

 

Alasdair

An turas: DUM-GLC, GLC-EUS.

Railmiles: 403

Air m’ ipod: The Thinking Atheist podcast


Posted in Caledonian Sleeper, England, EUS, Euston, Glaschu Mheadhain, Glasgow Central, GLC, London, Londono, Lunnainn, rathaidean-iarainn, Sasainn, trèanaichean | Comments Off on Turas air an “Leabaidh-trèana” #Gàidhlig #caledoniansleeper

¡Me siento muy orgulloso!

  Tha mi ann am Madrid an dràsta, a’ mathachadh mo chuid Spàinnis, agus mhothaich mi gun deach ACDD a thaghadh le #SCOTLITFEST mar tè dhe na còig nobhailean as cudromaich anns a’ Ghàidhlig! Tha mi mi uabhasach moiteil, ach seo mise anns an Spàinn, gun duine mun cuairt dham b’ urrainn dhomh an naidheachd seo innse, duine a thuigeadh na tha seo a’ ciallachadh co-dhiù. Ach b’ urrainn dhomh innse dhuibhse!

Nis, a bhith cothromach, thathas air mìneachadh gun deach ACDD a thaghadh, gu h-ìre mhòir, mar chotharra air an deagh obair a rinn CLÀR ann an sanasachadh na nobhail, gu bheil ACDD ro ùr gus a cur am measg nobhailean clasaigeach na Gàidhlig, agus rachainn leis a’ mheasadh sin. 

Rinn CLÀR sàr obair ann an cur na nobhail air adhart mu choinneimh a’ phobaill. B’ e dheagh eisimpleir a bh’ ann air mar a dh’fhoillsichear leabhar mion-chànain anns an linn ùir. Tha mi a’ dol a sgrìobhadh barrachd air a’ chuspair seo ann an greis bheag, ach gu h-aithghearr, creididh mi gum feum ùghdaran is foillsichearan Gàidhlig a bhith fada nas gnìomhaich a thaobh cruthachadh a’ phobaill-leughaidh aca na bhiodh a’ chuid a sgrìobhas agus a chuireas leabhraichean an clò anns a’ Bheurla. Mar gach nì a thaobh na Gàidhlig a-nis, is e iomairt a th’ ann am foillseachadh Gàidhlig sa linn ùir. Eu-choltach ri poball-leughaidh na Beurla, chan eil sluadh mòr de leughadairean Gàidhlig a-muigh an sin dìreach a’ feitheamh gus nobhailean a cheannach. Tha CLÀR a’ tuigsinn glè mhath gum feumar smaoineachadh mar iomairtiche ma thathar an dùil gun reicear nobhail Ghàidhlig sa latha a th’ ann. Tha iad fada is airidh air an aithneachadh.

Agus ged is ann do ChLÀR a tha an t-aithneachadh seo gu h-ìre mhòir, tha mi fhathast uabhasach moiteil às an nobhail agam. Ù hù! Abair deagh naidheachd is mi air aineoil!!!


Posted in naidheachd | Comments Off on ¡Me siento muy orgulloso!

Sgeul Sci-Fi

  Tha sreth ùr ga chraoladh an dràsta air BBC Radio nan Gaidheal, Sgeul Sci-Fi, ga liubhairt le Michelle NicDhòmhnaill. Anns a’ chiad prògram, tha i a’ toirt sùil air tùs a’ ghnè, còmhla ris na gaisgich, Craig Atkins, Gavin Humphreys, Alasdair MacCallum agus Dòmhnall Dòmhnallach, agus ann am prògram ri teachd, nochdaidh mi fhìn! Abù SF!


Posted in naidheachd, SF | Comments Off on Sgeul Sci-Fi

Iomain nam Ban – “Na mnathan bu shuairce, bu mhodhaile a ghluasad”

Sgioba nam Bana-Ghaidheal aig Iomain Cholmcille 2015

Tha iomain nam ban air èirigh gu mòr o chionn ghoirid agus tha guth nan Gàidheal gu làidir anns an leasachadh seo – Tha Eòghan ag aithris.

Is e saoghal nam fear a th’ ann a-rèir Seumas MacIlleDhuinn – ach mar a thuirt Goistidh na h-Anama fhèin – cha dh’fhiach e gun bhoireannach no chailin.

Amhail mar a tha saoghal na Camanachd an-dràsta. O chionn fichead bliadhna, tha spòrs na Gàidheal air ar-a-mach sàmhach fhaicinn, agus beag air bheag tha na boireannaich a’ faighinn cothrom na feinne anns an spòrs.

Tha na bodaich a’ faicinn mu dheireadh thall gum b’ urrainn do sgioba nam ban a chur gu mòr ri beatha a’ chomainn le bhith a’ cur gu feum na pàirce nas trice, a’ dublachadh an àireimh de dhaoine saor-thoileach agus a’ tarraing aire luchd-taice ùra cuideachd. Tha Comann nam Ban air a bhith gu math adhartach a thaobh ìomairtean airson an gèam acasan a shanasachadh o chionn ghoirid agus cuideachd, ghabh iad an ceum dàna a bthih a’ cur sgioba-cruinneachaidh de chluicheadairan o na lìogan roinneil a-staigh dhan phrìomh lìog nàiseanta airson sgilean a leasachadh agus barrachd chothroman cluiche a chrùthachadh.

Is e an rud as fheàrr cuideach gu bheil iomadh bana-Ghàidheal an-sàs anns na h-iomairtean seo. Tha grunn mhath de na Sgitheanaich a’ bruidhinn a’ chànain agus tha a’ mhòr-chuid de sguad Aird nam Murchan ga bruidhinn cuideachd. Tha soirbheachas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ ciallachadh gu bheil cluicheadairean leis a’ chànan aig cha mhòr a h-uile sgioba o Ashleigh Fhriseal sa Ghearasdan gu grunn mhath chluicheadairean ann an Glaschu agus airson a’ chiad uair riamh, bha sgioba nam ban a’ cluich aig Iomain Cholmcille ann an Eirinn an-uiridh. ’S e Catrìona Gibb às an Eilean Sgitheanach a bha na sgiobair agus manaidsear-cluiche air an sgioba sin agus tha i a’ moladh iomain mar ghnothach soirbheachail airson boireannach sam bith a dhèanamh.

“Nuair a thòisich mise a’ cluich sa bhun-sgoile, cha robh ach dithis no triùir chlann-nighean a’ cluich san sgioba. A-nis, tha dà sgioba nam ban againn agus sgioba aig a’ mhòr-chuid de bhun-sgoiltean anns an Eilean. Tha na h-àireamhan air àrdachadh ’s tha tòrr a-nis a’ faicinn nach ann do dh’fhireannaich a-mhain a tha an spòrs. Tha feum aig gach sgioba air measgachadh de chluicheadairean, cuid a tha nas luaithe no nas làidire no aig a bheil sùil gheur airson stad a chur air tadhal. Tha mise air iomadh chothrom fhaighinn le iomain. Bha e fìor-shònraichte dhomhsa an-uiridh a’ chiad sgioba nam ban a stiùireadh aig Iomain Cholmcille 8 ann an Eireann. Chòrd e ris an sgioba air fad cothrom fhaighinn coinnicheadh ri cluicheadairean eile à Alba ’s Eireann agus Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh gu mì-fhoirmeil.”

Tha caraid-sgioba Catrìona, Caitlin NicIlleathain, air a bhith a-measg na feadhna as cliùitiche sa gheam o aois òg leis gu bheil i a’ tighinn on aon teaghlach ri Cally MacIlleathain, a bha na sgiobair nuair a bhuinnig Camanachd an Eilein Cupa na Camanachd ann an 1990. Thòisich Caitlin a’ cluich còmhla ri gillean o aois òg, agus tha i air sàr-chomas a shealltainn on a thòisich i a’ cluich do dh’Alba aig aois sia deug o chionn dà bhliadhna.

“Tha iomain a’ còrdadh rium airson gur e spòrs sgioba a th’ ann agus tha thu a’ cur earb’ anns gach cluicheadair. ’S mar sin tha feum aig sgioba a bhith gu math eòlach air a chèile. Tha tòrr spòrs ann a bhith a’ cluich còmhla ris a h-uile duine agus tha sinn mar theaghlach mòr. Tha seo a’ dèanamh iomain nas soirbhe air a’ phàirc oir tha sinn a’ bruidhinn ri chèile gu h-eifeachd agus tha eòlas againn air càite am bi gach cluicheadair. Cuideachd tha iomain a’ toirt orm a bhith a’ faireachdainn gu bheil mi a’ cumail eachdraidh shònraichte air adhart.

Tha Ceitidh Nic-a-Phì na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig agus tha i a’ dèanamh tòrr obrach airson sgioba bhoireannach Àird nam Murchan. On a tharraing sgioba nam fear a-mach às an lìog o chionn ceithir bliahdna, is iad an aon sgioba inbheach anns an sgìre ìomallach. Tha ise a’ toirt mòran toileachas às a bhith a’ cluich iomain agus tha i a’ dearbhadh beachd Chaitlin mu dheidhinn cho cudromach ’s a tha an càirdeas eadar na cluicheadairean ach cuideachd gu bheil ceangal ann ri rudeigin nas doimhne is nas motha.

“Tha iomain a’ còrdadh rium ann an iomadach seòrsa dòigh ach gu cinnteach ’s e an rud as cudromaiche dhomhsa – an sgioba a’ tighinn còmhla, a’ cluich, a’ siubhal agus fealla-dhà a bhith againn còmhla gach seachdain. ’S e an rud sònraichte a th’ againn le iomain ’s gu bheil daoine a’ cluich sna coimhearsnachdan aca fhèin agus leis gu bheil iad a’ riochdachadh na sgìrean aca, tha e a’ faireachdainn gu bheil na coimhearsnachdan uile an sàs cuideachd agus ’s e rud uamhraidh fhèin cudromach a tha sin airson daoine òga a tha gu h-àraidh a’ fanach ann an sgìrean iomallach air feadh na Gàidhealtachd.”

Tha Claire Delaney à teaghlach gu math ainmeil ann an iomain le piuthar, Ciorstaidh, a-measg nan cluicheadairean boireanta as fhèarr ann an Alba agus co-oghaichean, Ben is Danny agus uncail Mìcheal a’ dèanamh mòran do sgioba Loch Abair. Tha a cèile, Mìcheal Rodger, a’ cluich do Chill Mhaillidh cuideachd agus ged a bha i garbh measail air an spòrs a choimhead, o chionn trì miosan cha robh ùidh aig Claire ann an cluiche mus d’ rinn Comann Camanachd nam Ban leudachadh air Lìog Leasachaidh a tha ag amas air cluicheadairean agus sgiobaidhean ùra a thaladh dhan spòrs.

“’S toil leam gu mòr a bhith a’ cluich iomain. Tha e dìreach sgoinneil a bhith mar phàirt de sgioba. Tha mi daonnan a’ coinneachadh ri daoine ùr! Tha mise mar phàirt dhen sgioba leasachaidh. ‘S toil leam a bhith faighinn tadhail gu leòr! Tha sinn air mullach an lìg an-dràsta agus chòrdadh e rium fuireach ann! Tha iomain a’ fàs gu mòr ann an Loch Abar gu sònraichte le na boireannaich. Tha na h-àireamhan a’ fàs gach seachdain aig trèanadh agus le lìg leasachaidh tha cothroman gu leòr ann airson sgilean a thoirt air adhart.”

Bidh Caitlin agus Ceitidh cuideachd a’ cluich aig ìrean nas àirde na an Lìog Leasachaidh. Tha Lìog Nàiseanta ann le còig sgiobaidhean anns am bi an t-Eilean a’ cluich, agus dà lìog roinneil (Lìog a’ Chinn a Deas le sia sgiobaidhean, le dà sgioba Aird nam Murchan agus An Gearasdan a bhiodh a’ cluich anns a’ Cheann a Tuath ann an gèam nam fear, agus Liog a’ Chinn a Tuath le sia sgiobaidhean eile). ’S e an Cupa Valerie Friseil as ionnain ri Cupa na Camanachd ach tha Cupa Dùbhlain Mharine Harvest ann airson na sgiobaidhean roinneil cuideachd. Tha Caitlin agus Ceitidh air briseadh-cridhe fhulang anns an dà fharpais seo o chionn dà bhliadhna.

Ràinig sgioba an Eilein cuairt dheireannach Valerie Friseil ann an 2014 ach dh’fhailnich e orra tadhal a bharrachd a chur seachad air sgioba eòlach agus fada nas sine aig Glaschu Meadhan-Arraghaidheal a tha an-dràsta nam ban-righean air gèam nam ban. Tha an dara sgioba aca làidir cuideachd agus ged gha an t-slighe aig Àird nam Murchan gu cuairt dheireannach a’ Chupa Dhùbhlain an-uiridh glè bhrosnachail, chaill iad le buillean peanais ri GMA, as dèidh dhaibh tadhal a chur anns a’ mhionaid mu dheireadh de dh’ùine a bharrachd.

“An-uiridh fhuair sinne a-staigh dhan cùrsa dheireannach sa Chupa Dhùbhlain agus gu dearbh b’ e siud aon de na rudan a bu mhotha a rinn mise a-riamh anns an spòrs. Cha d’ fhuair sgioba sam bith eile bhon sgìre againn cho fada sin agus ’s e cothrom air leth dhuinn uile a bh’ ann air an latha – ged a chaidh sin a-mach sna penalties aig deireadh a’ gheama!” ars Ceitidh

Tha Ceitidh glè dhòchasach mu dheidhinn iomain nam ban san àm ri teachd. “Nam bheachdsa, tha deagh leasachadh air a bhith ann thar nam bliadhnaichean – gu h-àraidh o chionn bliadhna no dhà. Leis gu bheil lìog leasachaidh ann a-niste airson luchd-ionnsachadh no nigheanan òga agus sgiobaidhean a tha airson tòiseachadh, tha mi smaointinn gum bi barrachd chothroman ann airson misneachd a thoirt do bhoireannaich a tha airson cluiche. Leis a seo ged-tà, bhithinn airson bharrachd fhaicinn sna meadhanan mu Gèam nam Ban – a thaobh naidheachdan is geamaichean – agus tha mi an dòchas gun tig sinn san àm ri teachd.”

Tha Caitlin cuideachd air adhartas mòr fhaicinn anns an spòrs anns na deich bliadhnaichean a tha i air a bhith a’ cluich aig ìre nàiseanta agus tha i cinnteach gum faicear tòrr a bharrachad anns an ath dheichead. ’S math gum bi am facal mu dheireadh aice-se.
“Tha mi a smoineachadh gu bheil gèam nam boireannach air tighinn air adhart gu mòr. Tha barrachd nigheanan a’ tighinn troimhe bhon bhun sgoil agus a’ dol a steach gu ìre fo 14 còmhla ris na gillean. Tha sinn a’ faicinn tòrr nigheanan a’ tighinn gu campa leasachaidh an t-samhraidh agus tha sinn a’ faighinnn tòrr a-mach às na làithean sin agus tha adhartas mòr ri fhaicinn anns a h-uile duine às a dhèidh.”

“Cuideachd tha sinn a’ faicinn bhoireannaich a’ cluich aig a’ chiad agus an dara ìre còmhla ris na gillean. Tha seo math fhaicinn. Cuideachd tha sinn a’ faicinn adhartas anns a’ gheam eadar-nàiseanta cuideachd. Gach bliadhna tha gach cluicheadair a’ cluich nas fhèarr agus tha nigheanan eile a’ tighinn a-steach. Tha seo ga dhèanamh nas dorra airson na h-Eireannaich gu h-àraid leis an strùctair proifeiseanta a tha an coidse, Stiùbhart Reid a’ toirt oirnn a leantainn. Tha seo a’ toirt orm faireachdainn gu bheil gèam nam boireannach aig aite math an-dràsta agus tha mise a’ smaoinechadh gum bi adhartas a bharrachd a’ tighinn anns am àm ri teachd.”

Comann Camanachd nam Ban

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Iomain nam Ban – “Na mnathan bu shuairce, bu mhodhaile a ghluasad”

Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2016 – ciamar is carson a bhòtas tu?

Chan fhada a-nis gus an tèid taghadh a chumail airson ballrachd Pàrlamaid na h-Alba.  Tha sin air dà bhideo goirid a dhèanamh sa Ghàidhlig a tha a’ sealtainn ciamar a bhòtas tu, agus ag innse dhut adhbharan airson a bhith … Cum ort a leughadh
Posted in bhotadh, bloga, BPA, Election 2016, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Scottish Parliament, Scottish Parliament election, Scottish Parliament Gaelic blog, taghadh, Voting | Comments Off on Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2016 – ciamar is carson a bhòtas tu?

Pàrlamaid na h-Alba air sgaoileadh #gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a-nis air sgaoileadh agus seisean 4 air tighinn gu crìch. Chaidh a’ Phàrlamaid a leigeil ma sgaoil aig meadhan oidhche air 23 Màrt. Tha seo a’ ciallachadh nach eil BPA, comataidh no Buidheann Thar-phàrtaidh (cross party … Cum ort a leughadh
Posted in BPA, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, seisean 4, sgaoileadh, taghadh 2014 | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba air sgaoileadh #gàidhlig