Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Chuir am buidheann Òigridh Uibhist seachad oidhche air leth a’ fuireach ann an Taigh Bhaghasdail ann a Taobh a Deas Lochbaghasdail.

Tha am buidheann Òigridh Uibhist a’ gabhail a-steach clann ann an S2 ann an Sgoil Lionacleit agus air a’ ruith le Catrìona Mhoireasdan bho Foghlam Coimhearsnachd le taic bho Mhàiri Anna Chaimbeul bho Iomairt Ghàidhlig Uibhist a Deas agus Èirisgeigh.

Ghabh ochdnar aca pàirt anns an turas seo air an 24mh agus 25mh latha den Ghearran.

Fhuair an òigridh cothrom tadhal air taigh-tughaidh anns an sgìre a tha air a dhèanamh suas a-nis – dh’innis Ceitidh Chaimbeul dhaibh mur a bha an taigh roimhe seo agus fiosrachadh inntinneach eile mun àite.

Dh’fhan an òigridh ann an Taigh Bhaghasdail fad na h-oidhche, far an do rinn iad bùth-obrach le Kenna Chaimbeul a bha airson toirt air an òigridh obrachadh còmhla. Chòrd an oidhche anns an taigh eireachdail seo leis an òigridh agus bha mòran spòrs na lùib.

Air an Disathairne chuir sinn seachad ùine aig Club Ghoilf Àisgernis, far an d’fhuair an òigridh cothrom sgilean goilf ionnsachadh bho Dhòmhnall agus Ailean. Cha robh an t-sìde uabhasach fàbharach an latha sin ach fhuair an òigridh air beagan de na dh’ionnsaich iad fheuchainn a-mach. Tillidh sinn a-seo aig àm eile, an uair a bhios sìde nas fheàrr ann!!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.