Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Bha buidhnean An Lèanaig glè thoilichte a bhith an lùib tachartas coimhearsnachd a thachair an-dè ann an Talla Burgh Phartaig air a chur air dòigh le Obair Phartaig Earranta. Chì sibh anns an dealbh air Sràid Dhùn Breatainn Nip, cù Stòrlainn agus Eilidh NicPhàidein a th’ ag obair aig Comunn na Gàidhlig fad 3 seachdainean air greis ghnìomhachais bho Shabhal Mòr Ostaig. Bha cuideachd Bòrd na Gàidhlig, An Lòchran, Comhairle na Leabhraichean agus Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu air an riochdachadh.
Bha mòran bhuidhnean coimhearsnachd agus companaidhean prìobhaidich an làthair aig an tachartas agus mar sin bha e math Gàidhlig a bhith air an riochdachadh am measg raoin farsainn mar seo.

About Coinneach Combe

Coinneach Combe
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.