Monthly Archives: September 2016

FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘.SF NS Text’; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
span.s1 {font-kerning: none}

MG Alba: tha fiolmaichean beaga FilmG air na h-ùrlaran ceart, am falach far a bheil iad

A chàirdean, … Continue reading

Comments Off on FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear gu brath air BBC Alba gu bràth

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘.SF NS Text’; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
span.s1 {font-kerning: none}

MG Alba: tha fiolmaichean beaga FilmG air na h-ùrlaran ceart, am falach far a bheil iad

A chàirdean, … Continue reading

Comments Off on FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear gu brath air BBC Alba gu bràth

FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

MG Alba: tha fiolmaichean beaga FilmG air na h-ùrlaran ceart, am falach far a bheil iad  

A chàirdean, an robh ceist oirbh a-riamh mu ghainnead fiolmaichean goirid FilmG air BBC Alba?

Bha agus air Gilleasbuig cuideachd, so chuir e am post-dealai… Continue reading

Posted in FilmG, wonderful BBC Alba | Comments Off on FilmG – siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth

Bretagne Réunie – Manifestation annuelle 2016 – Muinntir Naoned a’ gabhail na sràidean orra

Muinntir sgire Naoned a’ gabhail nan sràidean orra. Chan eil riaghaltas Paris gam faicinn mar phàirt den Bhreatainn Bhig. Saoil air Alba gun Dun Eideann no Glaschu na bhroinn agus sin cimar a tha cuisean thall an sin.

Continue reading

Comments Off on Bretagne Réunie – Manifestation annuelle 2016 – Muinntir Naoned a’ gabhail na sràidean orra

Oidhche Americana, 16mh Sultain, CCA Glaschu

‘ Is e cleas a tha air fàs gu math fasanta sna bliadhnaichean a dh’fhalbh, a bhith a’ cur diofar gnèithean ciùil còmhla. Cluinnear ceòl Ceilteach air a mheasgadh le ceòl bho gach ceàrn dhen t-saoghal aig Fèis Celtic Connections agus tha còmhlain leithid Afro Celt Sound System agus Salsa Celtica air soirbheachadh gu mòr leis an fhoirmle.… Continue reading

Posted in Americana, Cànain, Cànan & Cultar, Ceòl, ceòl Aimeireaganach, ceòl dùthcha, country, cultar, Dol Eòin MacFhionghuin, Kathleen NicAonghais, Màiri Mhoireasdan | Comments Off on Oidhche Americana, 16mh Sultain, CCA Glaschu

The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

An tuiseil ginideach – uaill is moit ar cànain

A chàirdean, dh’ fhaodamaid a bhith moiteil às ar cànan agus an tuiseal ginideach aice, rud a tha ga sònrachadh agus ga comharrachadh air leth bho chàich!

Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

Gaelic Word of the Week returns! #gàidhlig #gaelic

Gaelic Word of the Week has now returned after its summer break. Gaelic word of the Week is a short weekly feature on Soundcloud aiming at people who would like to learn a little about Gaelic and a little of … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, Gabhail pàirt, Gaelic learners, Gaelic learning, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh | Comments Off on Gaelic Word of the Week returns! #gàidhlig #gaelic

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:

Aidh, Gàidhlig gu – erm – bràgh gu dearbh fhèin!

A’ leantainn air adhart san aon artagail:

"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland …"

"… through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, Continue reading

Posted in another milestone/landmark/great stride | Comments Off on Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

Beag air bheag, tha an abhainn ag atharrachadh. Gu h-àraidh fad mhìosan a’ gheamhraidh, tha an t-sruth ga cumadh, ga h-ùrachadh, a’ togail is a’ tuiteam dhòrlaich ghreabhail agus a’ dèanamh leapadh–cladha ùr don bhradan is don bhreac. Thèid na bruaichean a sgùradh, am poll ga shuidheachadh far am bu laige an t-sruth, agus thar […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

“Tha Tighinn Fodham Èirigh” | Camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh

Tha Baile Ùr an t-Slèibh air ais far bu dual dhaibh ann an Saoghal na Camanachd, ach bha slìghe fhada dhuilich aca a’ tilleadh – an cuir iad ris a’ ghlòir uair eile Disathairne an aghaidh Camanachd an Òbain? Eòghan ag aithris. Bha mi beannaichte a bhith an lathair aig Eilean Bheannachair ann am Baile… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on “Tha Tighinn Fodham Èirigh” | Camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh