Monthly Archives: August 2016

Ceisteachan-ciùil | Linda NicLeòid

Sreath leantainneach againn a’ faighneachd ri daoine sann an Saoghal na G dè an ceòl as aille leotha. An turas seo, Linda NicLeòid, tosgaire leughaidh òg na Gàidhlig agus guth brèagha ceòlmhor aice fhèin cuideachd. ’S e a’ chiad òran air a bheil cuimhne agam… Bhitheadh sinne gabhail tòrr òrain nuair a bha sinn beag… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Ceisteachan-ciùil | Linda NicLeòid

Dòchas an aineolais (2) – turas gu Stèisean Inbhir Gàradh #gàidhlig @IFARlyMuseum

Air 7 Lùnastal, chaidh mi gu Stèisean Inbhir Gàradh.   Bho chionn trì no ceithir bliadhna, cha robh mòran ri fhaicinn aig seann stèisean Inbhir Gàradh idir. Dhùin an stèisean do luchd-siubhail air ais ann an 1933 agus cha deach … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Inbhir Garadh, Invergarry, Invergarry & Fort Augustus Railway, Invergarry Station project, Rathad-iarainn Inbhir Gàradh is Chille Chuimein, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte, trèanaichean | Comments Off on Dòchas an aineolais (2) – turas gu Stèisean Inbhir Gàradh #gàidhlig @IFARlyMuseum

Gaoth Bhlàth bhon Ear

Is iomadh fear agus tè às na h-Eileanan an Iar a choisinn cliù dhaibh fhèin san t-saoghal. Smaoinich air Alasdair MacCoinnich à Steòrnabhagh, an taisgealaiche a thug ainm dha prìomh abhainn Chanada, Ruaraidh MacThòmais à Pabail, am bàrd agus sgoilear Gàidhlig ainmeil, agus Flòraidh NicNèill, an sàr sheinneadair Barrach a thug ceòl na Gàidhlig gu […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig, Uncategorised | Comments Off on Gaoth Bhlàth bhon Ear

E-Sgoil no E-Sguabadh?

“na biodh eagal oirbh, a luchd-stiùiridh an fhoghlaim a chomhairlichean na siorrachd, ’s a Bheurla cho math agaibh – a’ fàs – siud sibh, sguabaibh a’ chlann a Steòrnabhagh – nas braise.” Ceud Bliadhna San Sgoil – Ruaraidh MacThòmais Bha E-Sgoil nan Eilean Siar ga cur air bhog an t-seachdain seo, agus mar phàirt de… Continue reading

Posted in Foghlam, Gun roinn-seòrsa, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on E-Sgoil no E-Sguabadh?

Hò-rò | Lèirmheas

As dèidh dhaibh a dhol air turas air feadh na Gàidhealtachd, tha Hò-rò, an còmhlan-ciùil òg Gàidhealach, air a’ chiad chlàr aca fhoillseachadh, Hò-rò. Agus abair thusa, ’s e fìor dheagh chlàr a th’ ann. Tha an clàr air a chur air dòigh coltach ri fear dhe na consairtean beòthail aca – leis na puirt… Continue reading

Posted in Ceòl | Comments Off on Hò-rò | Lèirmheas

Togaibh i togaibh i! #gàidhlig

An do chaill sibh Coisir Ghàidhlig Lodainn nuair a bha iad ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain sa chaidh? Seo criomag dhuibh agus iad a’ seinn Suas leis a’ Ghàidhlig ann an Café Bar na fèise. Alasdair alasdair.maccaluim@parliament.scot  Air … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Choir, Coisir Ghàidhlig Lodainn, Feis Poilitigs, Festival of Politics, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Lothian Gaelic Choir, Scottish Parliament Gaelic blog, Suas leis a' Ghàidhlig | Comments Off on Togaibh i togaibh i! #gàidhlig

Turas gu Eileanan nan Caorach is Eilean na Deasgabhalach a’ dol air adhart?? #Gàidhlig

Dh’aithris mi an seo bho chionn goirid gun robh mi air m’ ainm a chur air adhart ann an co-fharpais gus turas ‘liosta-bucaid’ a bhuannachadh do dh’Eilean na Deasgabhalach (Ascension Island) is na h-Eileanan Fàclannach.     Taing mhòr mhòr … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Ascension Island, bucket list adventure, CapriSun, Eilean na Deasgabhalach, Eilean nan caorach, Falkland Islands, Indiana Jones, Squeeze the Day | Comments Off on Turas gu Eileanan nan Caorach is Eilean na Deasgabhalach a’ dol air adhart?? #Gàidhlig

Speactram

Speactram Le Marcas Mac an Tùirneir Cùm do bhrataichean fuadain Air falbh bhuam a-nochd. Chan fhaic mi dathan an speactraim sin, Ach fuil air an ùrlar-dannsa.   Craiceann ga liathadh le làmh a’ bhàis, Na bilean binn a’ briosgadh, a’ sireadh A’ phòig mu dheireadh; Rud a spreag murt na splaoid.   Na h-aodainn sgàinte… Continue reading

Posted in bàrdachd, dathan, fasgadh, Marcas Mac An Tuirneir, Sgrìobhadh Cruthachail, speactram | Comments Off on Speactram

2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

Blas Festival 2016, An t-Sultain 2 – 10 September Air feadh na Gàidhealtachd – Highland-wide Nuair a thig an t-Sultain dhan Gàidhealtachd, thig còmhla rithe aon de na fèisean Albannach as fheàrr– Blas.  Sgrìobh mi roimhe mu Fhèisean nan Gàidheal agus mun obair luachmhor a bhios iad a’ dèanamh airson ceòl agus cultar na Gàidhealtachd, gu […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

Clubaichean Dèidh-sgoile Ghàidhlig

b2ap3_thumbnail_cnag.png 

 Bidh Clubaichean Dèidh-sgoile Ghàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist an t-seachdain sa am Bun Sgoil Steòrnabhaigh, Bun Sgoil Lacasdail, Sgoil a’ Bhac agus Sgoil an Rubha, Leòdhas. Aig na Clubaichean bidh a’ chlann a’ faighinn taic le ‘n obair-dachaigh agus an sàs ann an roinn farsaing de chur-seachadan samhail ealain, ceòl agus diofar spòrsan.  Tha na Clubaichean, a tha a’ cosg £4.00 gach seisean air an cur air dòigh le Comunn na Gàidhlig agus gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig 01851 701802 neo calumiain@cnag.org

 

Gaelic After-school Clubs will be starting again this week in Stornoway Primary, Laxdale Primary, Sgoil a’ Bhac and Sgoil an Rubha, Lewis.  At the Clubs, children are given assistance with homework and participate in a wide range of activities such as arts & crafts, music and sports.  The Clubs, which cost £4.00 per session, are organised by Comunn na Gàidhlig and further information can be obtained on 01851 701802 or calumiain@cnag.org

Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Clubaichean Dèidh-sgoile Ghàidhlig