Monthly Archives: October 2015

Taigh a’ Phuimcein (Dàn do Dh’oidhche Shamhna)

Le Alasdair Paul An oidhche a ruith a’ Cho Op a-mach à puimceanan Bha ùpraid aig na h-inbhich is àmhghar aig an cloinn Bu phailt na h-uinneagan anns nach fhacas lòchran Air an cùlaibh, pàistean truagh’ le deòir nan sùilean Bha gort aig cuid is pailteas aig an nàbaidhean Rud a chuir sgaradh sìos meadhan… Continue reading

Posted in bàrdachd, oidhche shamhna, peapag, puimcean, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Taigh a’ Phuimcein (Dàn do Dh’oidhche Shamhna)

Leugh an deasbad mu Bhile Foghlam (Alba) is foghlam na Gàidhlig #gaidhlig #foghlam

Ghabh Pàrlamaid na h-Alba ri prionnsabalan coitcheann Bile Foghlam (Alba) an-dè. Tha ullachaidhean sa bhile mu fhoghlam tron Ghàidhlig agus foghlam Gàidhlig san fharsaingeachd. Bha tòrr anns an deasbad mu fhoghlam tron Ghàidhlig. Faodar coimhead air an deasbad air sianal … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Education Scotland Bill, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig | Comments Off on Leugh an deasbad mu Bhile Foghlam (Alba) is foghlam na Gàidhlig #gaidhlig #foghlam

Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig a chur ris a’ bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an aithisg naidheachd seo a nochd ‘sa Phàipear Bheag 5.8.2016

Ooooh la la! Erm …

Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – a’ dol bho neart gu neart fhathast

The Mòd: so many press releases, so little time!

Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo a leanas ribh cho math agus a chòrd e ris-san!

"Bu mhath leum" – manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd??

Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair:air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a’ aighinn urram

12mh an Gearran: fiosrachadh mun " Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – a’ dol bho neart gu neart fhathast

Am Beic-Off Mòr Breatannach | Morvyn Mheinnearach

Chaidh a ràdh gun robh Am Beic Off na fìor dheagh eisimpleir de ‘Nuadh’ Bhreatainn. Ach a bheil am prògram seo a’ soillseachadh dhuinn an cèic mòr Breatannach no a’ còmhdachadh nam beàrnan le silidh ’s icing? Am-bliadhna sa cha mhòr nach d’fhuair gach duine à mion-shluagh aite ’sa chlàr – dithis Innseanaich, dithis co-sheòrsaich agus dithis Albannaich. Chruthaich… Continue reading

Posted in biadh, Cànan & Cultar | Comments Off on Am Beic-Off Mòr Breatannach | Morvyn Mheinnearach

Foghlam Gàidhlig gu bhith ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh #gaidhlig

Thèid Deasbad Ìre 1 a chumail air Bile an Fhoghlaim (Alba) feasgar an-diugh (Diardaoin 29/10/15). Tòisichidh seo goirid as dèidh 2f agus faodar coimhead air beò air loidhne. Tha ùidh mhòr air a bhith aig luchd na Gàidhlig san reachdas seo, … Cum ort a leughadh Continue reading

Comments Off on Foghlam Gàidhlig gu bhith ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh #gaidhlig

Ri breabadh an aghaidh nan dealg: càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas a-nis?

Tha an Scotsman às aonais duilleig Ghàidhlig Disathairne an-dràsta bho thàinig orra crìoch a chur air cùmhnant an deasaiche ionmholta, Raghnall MacilleDhuibh. Chan eil a’ choire ri cur orra, oir tha iad ann an staing ionmhasail, ach càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas agus na Gàidheil an t-àite dligheach aca ann an saoghal… Continue reading

Posted in An t-Albannach, Cànain, Cànan & Cultar, crìoch, cultar, dùnadh, duilleag Ghàidhlig, fiachail, litreachas, luachmhor, Naidheachdan & Poileataigs, prìseil, Raghnall MacilleDhuibh | Comments Off on Ri breabadh an aghaidh nan dealg: càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas a-nis?

Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Dh’fhoillsich Comataidh Co-ionnanachd Chothroman na Pàrlamaid aithisg air Aois is Iomallachd Shòisealta (Age and Social Isolation) ann an Alba an-diugh.  Tha an aithisg ri faighinn sa Ghàidhlig. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig Tagged: aois, Co-ionnanachd … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in aois, Co-ionnanachd chothroman, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, iomallachd shoisealta | Comments Off on Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Dh’fhoillsich Comataidh Co-ionnanachd Chothroman na Pàrlamaid aithisg air Aois is Iomallachd Shòisealta (Age and Social Isolation) ann an Alba an-diugh.  Tha an aithisg ri faighinn sa Ghàidhlig. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig Tagged: aois, Co-ionnanachd … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in aois, Co-ionnanachd chothroman, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, iomallachd shoisealta | Comments Off on Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Mòd an Òbain | Eilidh NicCarmaig

‘S e Mòd air leth a bh’ anns an Òban am bliadhna – làn de chraic, chànan, agus ghrian! Bha an teaghlach MhicCarmaig uile an làthair a’ gabhail a-steach òr-ghathan an àile. Seo i, Eilidh NicCarmaig, a’ beachdachadh air a’ Mhòd aice. Cha robh mi fhèin a’ farpais mar aon neach am bliadhna airson a’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar | Comments Off on Mòd an Òbain | Eilidh NicCarmaig