Monthly Archives: May 2015

Trèana Dhè – Rathaidean-iarainn ann am Meanbh-stàitean na h-Eòrpa

Rinn mi sreath air a’ bhloga seo bho chionn greiseag mu “rathaidean-iarainn san t-saoghal ùr”, a’ coimhead air cuid de na dùthchannan as motha san t-saoghal mar Chanada is na Stàitean Aonaichte. Sa phost seo, bheir mi sùil air na … Cum ort a leughadh Continue reading

Comments Off on Trèana Dhè – Rathaidean-iarainn ann am Meanbh-stàitean na h-Eòrpa

Eiridh am fuamhaire leis a’ Ghealaich | Stan Rogers

Tha mi air sgrìobhadh mu Mharvin Gaye roimhe. Mas e aon ghuth a b’ fheàrr leam a bhith agam, ’s e guth binn mac a’ Mhinisteir a tha ann, ach mas e aon ghuth bu docha leam, ’s e guth fir mhòir ruaidh Chanadaich a tha ann. Guth a chaidh na thost o chionn còrr… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Eiridh am fuamhaire leis a’ Ghealaich | Stan Rogers

2015 an t-Ògmhios: Flùraichean an Earraich / June: Spring flowers

Flùraichean an Earraich / Spring flowers Tha sinn daonnan toilichte nuair a nochdas na chiad fhlùraichean den bhliadhna – na gealagan-làir agus na lusan a’ chrom-chinn, agus beag air bheag na dìtheannan beaga earraich air na lòintean, an uairsin na preasan agus na craobhan fo bhlàth. Ged a dh’fhaodas an geamhradh a bhith fada, tha […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2015 an t-Ògmhios: Flùraichean an Earraich / June: Spring flowers

Ficsean-saidheans anns a’ Chuimris

Anns a’ Boston Globe an-dè, dh’aithris Britt Patterson mun aiseiridh a thathas a’ faicinn ann am ficsean-saidheans anns a’ Chuimris an-dràsta. Thug Patterson iomradh sònraichte air an nobhail ùir fhicsean-saidheans, Un Man, le Joanna Davies, a choisinn leabhar na mìosa le Comhairle … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Ficsean-saidheans anns a’ Chuimris

Tha an reatoraig mar a chumar i

Leis na th’ ann de stairirich mu dheidhinn buaidh a’ PhNA san taghadh choitcheann, shaoileadh tu gun robh tionndadh mòr air poilitigs Bhreatainn. Cha chuirinn a’ choire ort nan saoileadh, ach ma gheibh thu os cionn nan striutan de ghairm mun “chaochladh mhòr” a th’ air tighinn air Alba, chì thu nach eil ann ach… Continue reading

Posted in Làbaraich, Naidheachdan & Poileataigs, Partaidh Nàiseanta na h-Alba, PNA, reatoraig, Taigh nan Cumantan, Tòraidhean, Westminster | Comments Off on Tha an reatoraig mar a chumar i

A’ Glacadh a’ Chluarain Chailleanaich | Inverness Caledonian Thistle

Tha latha mòr a’ feitheamh ri Inverness Caledonian Thistle no Cluarain Chailleanach Inbhir Nis aig ceann na mios seo ann Cuairt Dheireannach Cupa na h-Alba – ach tha eachdraidh chonnspaideach, làn mì-rùn air an cùlaibh – a bheil an t-àm ann airson slànachadh ceart a thighinn gu buil? Tha eachdraidh eadar mi fhìn agus Inverness… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on A’ Glacadh a’ Chluarain Chailleanaich | Inverness Caledonian Thistle

Buaidh Leantainneach nam Fìor-Ghàidheal Uasail

Clach air càrn Floraidh NicNèill le Niall Gòrdan – guth agus Gàidheal àlainn na tost a-nis “Flora Macneil” by Paul Bonatti (Gaelic Arts) – http://flickr.com/photos/gaelic-arts/171309671/. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons. Os rud e gu bheil flùr binn seinn na Gàidhlig air ar saoghal fhàgail, saoilidh mi gur e an dòigh as iomchaidhe… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar | Comments Off on Buaidh Leantainneach nam Fìor-Ghàidheal Uasail

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A’ comharrachadh ceud blog ‘Illeasbuig Aotruim 

A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach ‘Illeasbui… Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, Soillse | Comments Off on Gilleasbuig and the difference that satire makes

Luaithead-teicidh?

Bha mi a’ leughadh tro Dwelly an latha eile — dhiup, chan eil beatha agam — agus thachair mi ris an fhacal, teòthad, ga mhìneachadh le Dwelly mar degree of heat, agus thàinig e a-steach orm, duh … sin a’ Ghàidhlig … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in corpas ficsean-saidheans | Comments Off on Luaithead-teicidh?

Farpais Treabhaidh Sholais

Air an 9mh latha den Chèitean, chumadh farpais treabhaidh ann an Solas, Uibhist a Tuath. Chan iarradh tu latha na bu chàileire agus a’ ghrian os àrd a’ sìor-dheàrrsadh thar na machaire. Agus ’s ann aig ciaradh an latha a bha pàirc eile air a deagh threabhadh an Uibhist nan àrd bheanntan corrach, ’s na… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, fergusson, Naidheachdan & Poileataigs, solas, sollas, tractor, treabhadh | Comments Off on Farpais Treabhaidh Sholais