Monthly Archives: April 2015

Bèiceireachd blasta

b2ap3_thumbnail_baking3.jpgb2ap3_thumbnail_baking1.jpg Bha feasgar thrang ach spòrsail aig  an òigridh ann am buidheann Òigridh Uibhist.

Fhuair iad an cothrom fuireach as dèidh na sgoile airson pàirt a ghabhail am an seisean bèiceireachd.

Rinn gach neach treidhe làn de mhìlsean blasta airson an toirt dhachaigh.

Bha feadhainn dhiubh plèana le coconut, feadhainn le teoclaid agus feadhainn eile le teoclaid gheal agus bha iad uile a’ coimhead gu math blasta.

Bha an tachartas seo air a chuir air dòigh le Catriona Mhoireasdan agus Màiri Anna Chaimbeul.

b2ap3_thumbnail_baking2.jpg

Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Bèiceireachd blasta

‘Thar Sàil’ air Mhears’ Nam Bratach’ | Feachd nan Gàidheal an Afghanastan

Nuair a smaoinicheas sinn air saighdearan Gàidhealach a’ cogadh ann an tìrean cèin, bidh ìomhaighean de Bhlàr an Nìl (Bàgh Aboukir), raointean ‘s coillteach Chanada, fàsaichean nan Innseachan, agus trainnseachan a’ Chogaidh Mhòir a’ tighinn gu bàrr. Neo, air an latha an-diugh, an Ioràc agus Afghanastan. Ach cia mheud turas a bha feachdan nan Gàidheal… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on ‘Thar Sàil’ air Mhears’ Nam Bratach’ | Feachd nan Gàidheal an Afghanastan

Torcuil: beul gun taobh?


Bho chionn fhad’ an t-saoghail… bho chionn linn crochadh nan con… bha sgrìobhadair, neach-naidheachd fiù à Leòdhas a bha aithnichte airson nam facal a chuir e an clò airson an Herald, an Sunday Herald agus am BBC. Bhruidhinn a ghuth le tomhas math de dh’ughdarras anns a’ Ghàidhlig agus ann am Beurla na Banrìghinn.
An uairsin, ghabh e ri duilleagan an Daily Record. Tha an DR gu mòr air taobh nan Laborach agus gun nàire sam bith na chois. Tha an DR air taobh nan Laborach as bith modh no poileasaidhean a’ phàrtaidh. PFI airson ar ospadalan? Bàs is lèir-sgrios ann an Irag? Rèic nam poileasaidhean aca do bhillionairean mar Bernie Ecclestone et al? Gearan mu dhaoine air sochairean-sòisealta – “something for nothing society?”….
Tha Torcuil a-nis a’ libhreagadh propaganda nan Laborach, gun nàir’ mar bu dual dhan bhoss aige. Tha cuid de na sgeulachdan amaideach. Glè amaideach. ‘Dh’ith Nicola Sturgeon an hamstair agam!”. Cha mhòr nach.
Seo ‘cuis an inneil-chofaidh’… Cha do sheas e fada ge-tà. Chaidh a thoirt sìos as dèidh beagan uairean. Fhuair Crichton e bhon a Daily Mail
recordcoffee
Seo an argamaid mu cò nì an ath riaghaltas…
Agus a-rithist, gun nàire sam bith air rèidio na Beurla a’ cur an-aghaidh Iain Macwhirter…
Co-dhìu, sin e bho bhun gu bàrr. Se Laborach a th’ann an Torcuil. A thoil fhèin.
Dà phuing ge-tà..
  •   Chan e neach-naidheachd a th’ann tuilleadh. Se propagandist a th’ann. Cuiridh e cuid den t-seuntas aige fhèin air na press-releases (no sgeulachdan a’ Daily Mail) a tha siud ach gu ìre-mhòir, tha a h-uile coltas ann gur e ‘copy n paster’ a th’ann an Torcuil.
  •  Mar sin dheth, carson a tha e na ‘neach-naidheachd’ air BBC Radio nan Gaidheal? Ma tha guth gu bhith againn aig a’ BhBC sa Ghàidhlig air cuisean poilitigeach, tha an dleastanas aige gun nochd iad gach taobh. Am faigh sinn sin bho Thorcuil, dhà-rìribh, beachd gun chlaonadh sam bith?

Saoilidh mi gum feum Radio nan Gaidheal neach-naidheachd ùr.

Continue reading

Posted in BBC Alba, neo-eisimeileachd, polataigs | Comments Off on Torcuil: beul gun taobh?