Monthly Archives: March 2014

Salachar, feise is droch droch chainnt

 Tha iomadach faclair ri fhaotainn a-nis – air-loidhne agus ann an clò. Agus ged a tha cànan ‘salach’ ri lorg ann an cuid aca, chan eil e fo fhollaiseach. Uaireannan, mar ann an Dwelly, tha na faclan air am mineachadh ann an Laidin. Gus nach bi … Continue reading

Posted in cànan, cultar, leabhraichean | Comments Off on Salachar, feise is droch droch chainnt

Sgeulachd Ghoirid | Dòmhnall na Dachaigh ’s am boireannach bàn (pàirt 2)

Nuair a dh’fhàg Dòmhnall an taigh-òsta bha e a’ faireachdainn a chionta. Chan e gun do ghabh e dearrsach, ach cha robh còir aige òl air airgead a’ choitheanail idir, ge b’ e cho beag ’s a bha na chosg e. Chan fhada gus an cuireadh e na sgillinnean ud air ais don chuach ?… Continue reading

Posted in 2014, ciont, cogais, dana, dànamag, Dòmhnall, ealasaid, Gaelic, Gaelic writer's award, Gàidhlig, ghoirid, iris, magazine, Rosg, Sgeul, sgeulachd, Sgrìobhadh Cruthachail, Steaphan MacRisnidh, Steven Ritchie, uimhreachd | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Dòmhnall na Dachaigh ’s am boireannach bàn (pàirt 2)

stòiridh spreig – clann 003

Comments Off on stòiridh spreig – clann 003

Ceathramh Didòmhnaich anns a’ Charghais – 03302014

1 Samuel 16: 1, 6-7, 10-13Sailm 23: 1-6Ephesianach 5: 8-14John 9: 1-411 Samuel 16: 1, 6-7, 10-131 Agus thubhairt an Tighearn ri Samuel, Cia fhad a ni thu bròn air son Shauil, agus gu’n do chuir mise cùl ris o rìoghachadh os ceann Israeil? lìon do… Continue reading

Posted in aifreann, bioball, caisg | Comments Off on Ceathramh Didòmhnaich anns a’ Charghais – 03302014

2014 an Giblean: Gàidhlig ann an Eachdraidh Machair Rois (1)

A’ Ghàidhlig ann an Eachdraidh Machair Rois Pàirt 1: bho na Meadhan Aoisean gu 1750 An-uiridh sgrìobh mi sreath mu ainmean-àite ionadail, a fhuair sinn bho Lochlannais, Cruithnis, Gàidhlig agus Beurla no Beurla Gallda. (Tha seo ri fhaotainn air an làrach-lìn ùr againn cuideachd: http://seaboardhistory.com/gallery/gaelic-in-the-villages/ )  Bha e gu math soillier gur ann bhon Ghàidhlig […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2014 an Giblean: Gàidhlig ann an Eachdraidh Machair Rois (1)

?????

Thòisich mi Eabhra ionnsachadh o chionn beagan mhìosan. Gu tric nuair a dh’ innseas mi sin ri daoine, bidh iad a’ smaoineachadh gur e Seann Eabhra a tha mi a’ ciallachadh, is dòcha o chionn ‘s gu bheil mi an … Continue reading Continue reading

Posted in cànan, eabhra, ionnsachadh | Comments Off on ?????

Sùil air Spòrs

Sùil air cuid dhe na sgeulachdan as motha ann an saoghal an spòrs an t-seachdain seo, le Eòghan Stiùbhart.            SPFL – Alba Chaidh Celtic a chrùnadh le tiotal a’ chiad SPFL le buaidh a thoirt air Partaig Thistle. Tha na staitistigean aig sgioba Nèill Lennon dìreach eagalach, tha iad air… Continue reading

Posted in ball-coise, Celtic, dana, dànamag, eile, featured, Gaelic, Gàidhlig, Iomain, Messi, Real Madrid, rugbaidh, Spòrs | Comments Off on Sùil air Spòrs

‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  

Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.

Gilleasbuig:

Gu sealladh Sealbh orm, càit’ an tòisich mi? 

"Ann a Continue reading

Posted in inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on ‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

Anns an stiùideo le Drilseach

Bha mi anns an stiùideo aig an deireadh-sheachdain leis a’ chòmhlan chraicte, Drilseach, agus iad a’ clàradh òran ùr stèidhichte air a’ chiad chaibideil de ACDD!  Tha dithis seann charaid, Ruairidh agus Eilidh, an sàs anns a’ chòmhlan, cho math … Continue reading Continue reading

Posted in Ceòl, Ficsean-saidheans, naidheachd, punc | Comments Off on Anns an stiùideo le Drilseach

Bogadh Feur Buidhe an t-Samhraidh

Tha mi cianail toilichte innse gun do chuireadh an nobhail ùr agam, Feur Buidhe an t-Samhraidh, air bhog aig an fhèis, Leabhar is Craic, aig a’ Centre for Performing Arts ann an Glaschu, Disathairne sa chaidh. Thòisich an latha le taisbeanadh dhe na … Continue reading Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Bogadh Feur Buidhe an t-Samhraidh