Monthly Archives: January 2014

Sanasan ‘Bu Chòir’

Tha sinn a-nis air ìomhaidhean den shuaicheantais ‘Bu Chòir’ a’ chur shuas air an duilleag Dealbhan. Theid na h-ìomhaighean seo an cleachdadh gus sanasan ‘Bu Chòir’ a chrùthachadh. Seo Calum leis a shanas. Cuir thugai… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Sanasan ‘Bu Chòir’

Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin! Bileag ùr #gàidhlig

Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh a tha a’ toirt seachad geàrr-chunntas air obair nam BPA, cumhachdan Pàrlamaid na h-Alba agus dòighean gus fios a chur thugainn agus eadar-obrachadh leinn air na meadhanan  sòisealta. Gheibhear a’ bhileag … Continue reading

Posted in Foillseachaidhean, Gàidhlig | Comments Off on Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin! Bileag ùr #gàidhlig

Ficsean saidheans air buidseat beag 2

O chionn ghreis, sgrìobh mi mu LUNAR, fiolm saibear-punc neo-eisimealach a thathar a’ dèanamh air buidsead meanbh, agus seo fear eile dhen aon chineal, Prospect, fiolm goirid ficsean-saidheans a thèid a mhaoineachadh le iomairt Kickstarter de luach dìreach $23K.  A … Continue reading Continue reading

Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Ficsean saidheans air buidseat beag 2

Rathaidean-iarainn san t-Saoghal ùr 6: Sealainn Nuadh/Aotearoa #gaidhlig #nz

Coltach ris na SA is Canada, bha rathaidean-iarainn cudromach ann a bhith a’ cruthachadh is ag aonachadh Sealainn Nuadh mar dùthaich. Mar a thachair ann an dùthchannan eile “an t-Saoghail Ùir” ge-tà, dh’atharraich cùisean san dàrna leth den 20mh linn … Continue reading Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn, Rathaidean-iarainn glèidhte, tramaichean | Comments Off on Rathaidean-iarainn san t-Saoghal ùr 6: Sealainn Nuadh/Aotearoa #gaidhlig #nz

2014 An Gearran: Cnoc Fhaoighris / Feb.: Fyrish

Cnoc Fhaoighris Sgrìobh mi mu Bheinn Uais mìos no dhà air ais, agus a-nis ‘s ann aig Cnoc Fhaoighris a tha an turas: an cnoc ainmeil, 1478 tròigh a dh’àirde, leis a’ charragh-cuimhne air a mhullach, a tha ri fhaicinn air cùl Bhaile Eòghainn agus Alanais. Bha an darna latha den Fhaoilleach uabhasach brèagha am […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2014 An Gearran: Cnoc Fhaoighris / Feb.: Fyrish

BHOT AIRSON SHEUMAIS GHILLEASBUIG AIG FILMG!

Tha na fiolmaichean FILMG againn air loidhne a-nise agus tha sinn an dòchas gum bhòt sibh dhuinn!Tha ceithir fiolmaichean uile gu leìr ann:Cò aig a tha truas?– AS2 (Buidheann FilmG) http://filmg.co.uk/en/films/836/‘S e sgoilear Gàidhlig … Continue reading

Comments Off on BHOT AIRSON SHEUMAIS GHILLEASBUIG AIG FILMG!

Duais Iain Muir 2014 ga chur air bhog

Bidh a’ sinn a’ tadhal air sgoiltean gus Duais Iain Muir a chur air bhog. Am bliadhna, tha dùil againn a’ chiad agus an darna ìre a thabhann do sgoilearan ann an Loch Abair, Glaschu, Inbhir Nis, Ìle, An t-Eilean Sgitheanach agus Muile (ma … Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Duais Iain Muir 2014 ga chur air bhog

Rathaidean-iarainn san t-saoghal ùr 4: Rathad-iarainn Bailteil ann an Canada #gaidhlig

Thug sinn sùil air na seirbheisean eadar-chathrach (inter-city) ann an Canada bho chionn goirid – loidhnichean fada sgoinneil le deagh sheallaidhean ach gun ach beagan trèanaichean orra. Tha seirbheisean rèile ionadail gu leòr ann an Tìr nan Craobh cuideachd, ge-tà.  … Continue reading Continue reading

Comments Off on Rathaidean-iarainn san t-saoghal ùr 4: Rathad-iarainn Bailteil ann an Canada #gaidhlig

How the Gaelic "revival" works vol. I: the Government

Dr Allan’s Ministry of Misinformation

26th Sept 2013: Scotland’s Census results show that the number of Gaelic speakers has fallen from  58,700 in 2001 to 57,375 in 2011, a decline of 1,325.

The reduction between 1991 and 2001 was 7,300 speakers.

11th Oct 2013: Alasdair Allan, Minister for Scotland’s Languages, releases a widely-reported press release stating that 

"This year we Continue reading

Posted in How the Gaelic Revival works, oh what a stitch up | Comments Off on How the Gaelic "revival" works vol. I: the Government

A’ Ghàidhlig sa Phàipear Gheal

‘S ann o chionn dà mhìos a chaidh am Pàipear Geal fhoillseachadh a-nis. San alt seo bu mhiann leam geàrr-chunntas a thoirt seachad air na tha am Pàipear Geal ag ràdh mu dhèidhinn na thachras às dèidh Bhòt Bu Chòir agus … Continue reading Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on A’ Ghàidhlig sa Phàipear Gheal