Monthly Archives: November 2013

2013 An Dùbhlachd / Dec.: Riga

‘S e baile eachdraidheil brèagha a th’ ann an Riga, prìomh-bhaile Latbhia, fàilteach is goireasach do luchd-turais. Tha iomadachd iongantach ailtireachd aige, bho thogalaichean breige Hanseatigeach gu taighean Art Nouveau mìorbhailteach sgeadaichte, gach stoidhle mar fhianais air an eachdraidh chaochlaideach – eaconamach is poiliteagach – aig Riga agus Latbhia thairis air na linntean. Bha fiù […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2013 An Dùbhlachd / Dec.: Riga

Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha

Prìomh Mhinisteir: “‘S e latha dubh a th’ ann airson Glaschu agus Alba.”

Bha tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda ‘Clutha’ a-raoir.
Chan fhaca mi a leithid. Tha mo ghuth is mo ghuidhe leis a h-… Continue reading

Posted in clutha, glaschu, Glasgow, Latha Naomh Anndra, tubaist | Comments Off on Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha

Gilleasbuig Aotrom – an dearbh dhuine

Tha am blog aig Niall MacRath, a’ dol bho chionn greis a-nis, agus bhon ‘s e tiotal a tha e cleachdadh ainm caractair ainmeil às an Eilean Sgitheanach, Gilleasbuig Aotrom, shaoil mi iomchaidh naidheachdan mu dheidhinn an duine fhèin a sgaoi… Continue reading

Posted in An Sgiobair, Gilleasbaig Aotrom, Gilleasbuig Aotrom, Hebridean Song-maker, Iain "An Sgiobair" MacNeacail, Iain MacNeacail, Iain MacNeacail of the Isle of Skye, Polygon, Thomas A. McKean | Comments Off on Gilleasbuig Aotrom – an dearbh dhuine

It’s criminal! Police Scotland’s Annual Plan now available in baffling "Gaelic"

Police promise to "unleash drug provision in communities"

An t-seachdain-sa fhuair Gilleasbuig lorg air "Poileas na h-Alba: Plana Bliadhnail a’ Phoileis", faicibh an seo agus ‘s e chòrd ris, buileach glan; bu thoil leis tarraing a thoirt air le’r cead, a luchd-leughaidh chòir.

Feuch dè tha sibh a’ dèanamh dheth and no peeking at the Beurla!

Not a good start

"Obraichidh sinn gus ar Continue reading

Posted in Gaelic howlers | Comments Off on It’s criminal! Police Scotland’s Annual Plan now available in baffling "Gaelic"

Gunna ann an Sgoil

Air an 23a latha den t-Samhain thachail sgiorradh gun do rinn tidsear mearachd a loisgeadh an gunna a bha e air arfuntachadh bho aon de na sgoilearan. Fhuair an tidsear fios air an sgoilear aig an robh an gunna agus bha e air ga arfuntachadh ach b… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Gunna ann an Sgoil

Ceann-latha air ainmeachadh airson fo-thaghadh Cowdenbeath #gaidhlig

Tha an t-Oifigear Riaghlaidh air ainmeachadh gun tèid fo-thaghadh Cowdenbeath a chumail Diardaoin 23 Faoilleach 2014. Tha am fo-thaghadh gu bhith ann mar thoradh air bàs Eilidh Eadie BPA. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: BPA… Continue reading

Posted in BPA, cowdenbeath, Fìobh, fo-thaghadh, Helen Eadie | Comments Off on Ceann-latha air ainmeachadh airson fo-thaghadh Cowdenbeath #gaidhlig

Caraid às a’ Ghearmailt a’ cèilidh oirnn #gaidhlig

Thàinig Michael Klevenhaus a chèilidh oirnn sa Phàrlamaid an-diugh. Tha Mìcheal, a tha a’ fuireach ann am Bonn, air tòrr mòr obrach a dhèanamh gus Gàidhlig a theagasg is a chur air adhart anns a’ Ghearmailt agus a-raoir bhuannaich e …… Continue reading

Posted in cànan, Gàidhlig | Comments Off on Caraid às a’ Ghearmailt a’ cèilidh oirnn #gaidhlig

Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2013 #GaelicAwards

Tha na Duaisean Gàidhlig a chaidh seachad agus bha mi-fhèin is mo charaid toilichte a bhith ann. A rèir na faclan a thuirt Torcuil Crichton aig a’ Daily Record, bidh Gàidhlig a’ beòthail tron a’ 21mh linn, gun teagamh. An ath bhliadhna, tha mi an dòchas gum bi sponsaireachd a’ tighinn a-steach bho chompanaidean prìobhaideach eile agus cuideach […] Continue reading

Posted in Daily Record (Scotland), dùn èideann, Duaisean Gàidhlig na h-Alba, Gàidhlig, Language, Scotland, Scottish Gaelic | Comments Off on Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2013 #GaelicAwards

Baile Cultair na Rìoghachd Aonaichte? Chan eil.

Abair gu bheil mi toilichte nach do bhuannaich Dùn Dè tiotal Baile Cultair na Rìoghachd Aonaichte 2017 an t-seachdain sa. Tha mi a’ fuireach ann an Dùn Dè. ‘S ann a rugadh agus a thogadh mi ann an Dùn Dè agus chan eil fhios agam air thalamh… Continue reading

Comments Off on Baile Cultair na Rìoghachd Aonaichte? Chan eil.

Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul

Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul Air rathad-iarainn à Obar-Dheathain gu ruige an Eilein Sgitheanaich, tha bòcan – saighdeir Gàidhealach às a’ Chogadh Mhòr – a’ cnuasachadh thairis air a bheatha, a bheatha bheò ‘s mharbh. Tha an leabhar … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul