Monthly Archives: October 2013

Telebhisean ‘son Oidhche Shamhna

Chan eil càil na b’fheàrr mar ullachadh airson Oidhche Shamhna. Deich mionaidean air beulaibh aon de na dealbhan-beò bho Bhocan TV agus tha an dà chuid inbhich is clann deiseil airson nan sràidean. Samhnagan air an lasadh, pocannan dòchasach is d… Continue reading

Posted in Bocan TV, cultar, fiolma, Telebhisean | Comments Off on Telebhisean ‘son Oidhche Shamhna

Turas dhan Chaisteal

Air an 29mh den Damhair, chaidh an dara bhliadhna air turas a dh’fhaicinn tri dha na h-aiteachan san do dh’fhuirich Mairi Banrigh na h-Alba.B’iad Luchairt Ghlinn Iucha, Caisteal Chreig na Muilne agus Caisteal Dhun Eideann ar tri cinn-uidhe is abai… Continue reading

Comments Off on Turas dhan Chaisteal

Am Mod

Bu mhaith leinn a radh cho math is a rinn sgoilearan Sheumais Ghilleasbuig aig a’ Mhod Naisteanta bho chionn ghoirid.  Bha grunn mhath sgoilearan an sas ann an caochladh fharpaisean is bu choir dhaibh uile a bhith proiseil mu na rinn iad. Continue reading

Comments Off on Am Mod

Vive Colombie-Britannique libre! Rathaidean-iarainn san t-Saoghal Ùr 1:Tìr nan Craobh #gaidhlig

Fhuair mi deagh leabhar air iasad bho mo charaid is co-obraiche Colin Baird – the Cycling Scot – bho chionn goirid mu rathaidean-iarainn an an Tìr nan Craobh. San leabhar Rolling Home: a  Cross Canada Railroad Memoir, tha Tom Allen … Continue reading Continue reading

Posted in Amtrak, British columbia, Canada, rathaidean-iarainn, Via Rail | Comments Off on Vive Colombie-Britannique libre! Rathaidean-iarainn san t-Saoghal Ùr 1:Tìr nan Craobh #gaidhlig

Acair aig a’ Mhòd!

Tha sinn fhàthast a’ faighinn seachad air seachdain a’ Mhòd an seo aig Acair HQ, ach abair gun robh seachdain làn spòrs agus fealla-dhà againn shios ann am Pàislig!Catherine, Calum agus Maria sa PhiazzaBha ‘buzz’ ann dha-rireabh nuair a ràinig s… Continue reading

Posted in Acair, Aiteal, Catriona Lexy Caimbeul, Comhairle nan Leabhraichean, Gaelic, Gàidhlig, Mòd Phàislig, Publishing, sgriobhadairean, storlann | Comments Off on Acair aig a’ Mhòd!

Inbhir Grainnse – air ais a dh’obair

Air ais a dh’obair – sùrd agus sunnd a-rithistUill, an dèidh sin agus ‘na dhèidh, thàinig a’ bhuidheann aonaidh “Unite” agus Ineos gu aonta, agus le riaghaltas na h-Alba ‘s riaghaltas na RA a’ dol san eadraiginn, chaidh cumhachan nach eil cho … Continue reading

Comments Off on Inbhir Grainnse – air ais a dh’obair

Inbhir Grainnse fo sgàil dhubh a’ mhì-fhortain

Chan eil mi cho eòlach air cùisean eaconamach no gnìomhachais mar a tha ann an Inbhir Grainnse.Ach, dhrùidh an dealbh gu h-ìosal orm cho mòr a’ faicinn smalan agus briseadh-cridhe luchd-obrach a’ phlannt ‘s gun ach staid mhì-mhisneachail fan com… Continue reading

Comments Off on Inbhir Grainnse fo sgàil dhubh a’ mhì-fhortain

Toimhseachain – rannsachadh facail

BUADHAIREAN a DHÀ(adjectives 2)
RGCRCDPSILSINGILTEUMUUBGOICITUIGSEACHOSONASFIEETOMHCFAFSDULUTLUDFNUCTCBCFECHUNAOMHDPSUHCAHMASCDHDDNMMBASLDHMHNLCLFAGHIITRICURMONSDOCCCBAINEOLACHBRAGEURFNNOURFDTLMCIHTUHEHKIGOIRIDGAOACANIMTCU LIMBDTIEDRIOMLANHAHCEARRHNIL… Continue reading

Posted in Spòrs, toimhseachain | Comments Off on Toimhseachain – rannsachadh facail

Toimhseachain – Rannsachadh facail

BUADHAIREAN a h-AON(adjectives 1)
P D A L L E L B B P B S T O D C C H U P O N U S C R U E D B N I C U U S I E O M M T B E O T A S L A C U N A D U D E H O D A A L P G O N T T R O O B A C D A C G B I R U B R E E S R R N N H O A I H M A L L D I C T A I C … Continue reading

Posted in Spòrs, toimhseachain | Comments Off on Toimhseachain – Rannsachadh facail

Foillseachadh na Beurla, Geàrr-Eachdraidh

The English version of this blog is located here: liamalastair.wordpress.com LEUDACHADH AGUS CO-DHAINGNEACHADH Às dèidh dhomh grunn phuingean a chur an cèill mu litreachas na Gàidhlig agus ath-bheòthachadh cànain, bu mhath leam grunn phostan a chnuasachadh air Saoghal (Breatannach) an … Continue reading Continue reading

Posted in foillseachadh, hachette, harpercollins, newscorp, Saoghal an Fhoillseachaidh | Comments Off on Foillseachadh na Beurla, Geàrr-Eachdraidh