Monthly Archives: December 2012

Morachan is Mionachag – Conditional tense

This is the story posted previously with the verb tenses changed from relative future to conditional (would or could). I also changed Mionachan to Mionachag because (1) this changes the gender of the other person to female which forced me to pay atten… Continue reading

Posted in stoiridh | Comments Off on Morachan is Mionachag – Conditional tense

Sgeulachd – Morachan is Mionachan – Relative Future

[an stoiridh]MORACHAN IS MIONACHANChaidh Morachan is Mionachan a-mach don choillidh, a dh’iarraidh chnothan. Ach bha Mionachan ag ithe cus dhiubh is cha robh gu leòr ann do Mhorachan. Chaidh Morachan a dh’airraidh slat airson gabhail air Mionachan… Continue reading

Posted in sgeulachdan | Comments Off on Sgeulachd – Morachan is Mionachan – Relative Future

Foghlam dà-chànanach – an taca ris a’ Bhreatainn Bheag?

Tha mi air a bhith a’ toirt sula air aithisg aig Oifis Publik Ar Brezhoneg – tha i a’ dol ris a’ chanar “L’enseignement bilingue en 2011”A-nis a chàirdean, seall air an dealbh a tha seo a tha sealltainn dhuinn far a bheil foghlam da-chanan… Continue reading

Comments Off on Foghlam dà-chànanach – an taca ris a’ Bhreatainn Bheag?

Tiodhlacan Nollaig 2013! #gaidhlig #gaelic

Bha deagh Nollaig againn am-bliadhna. Fhuair mi leabhraichean trèanach gu leòr – agus na fèin-eachdraidhean ùra aig Scott Gorham (Thin Lizzy) agus Pete Townshend (The Who) cuideachd.   A bharrachd air sin, fhuair mi feadag agus uaireadair geàird trèana aig … Continue reading Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn | Comments Off on Tiodhlacan Nollaig 2013! #gaidhlig #gaelic

Milleadh stoirme / Seaboard storm damage Dec. 2012

Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on Milleadh stoirme / Seaboard storm damage Dec. 2012

Nollaig Chridheil!

Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on Nollaig Chridheil!

Rugadh Buachaille nan Treud

Oidhche sin a dhealraich an reult, Rugadh Buachaille nan treud,Le Òigh nan ceudaibh beus,Moire Mhathar.An Trianaid shiorraidh r’ a taobh,Ann am frasach fuar, faoin.Thig ‘s thoir deachamh de d’ mhaoin,Dh’ an t-Slan-fhear.An cobhrach, ciochrach, caomh,G… Continue reading

Posted in beannach, carmina gadelica, nollaig | Comments Off on Rugadh Buachaille nan Treud

An Oigh agus an Leanabh (Virgin and Child)

Chunnacas an Oigh, Criosda gu h-og ‘na h-uchd.A Mhoir Oighe, agus a Mhic, Beannaich an taigh agus a luchd.Beannaich am biadh, beannaich am bord,Beannaich an dias, an triall ‘s an stor.An trath bha oirnn a raithe gann, is tu fèin, Oighe, bu mhathair d… Continue reading

Posted in beannach, carmina gadelica, nollaig | Comments Off on An Oigh agus an Leanabh (Virgin and Child)

Aithisg Bhliadhnail – Gilleasbuig agus na KPIs

Is e bliadhna dhùbhlanach ach aig an aon àm torrach a tha air a bhith ann do Ghilleasbuig agus a chuid ro-innleachdan  blogach.

Tha ath-sgrùdadh a chuireadh an gnìomh le in-sgrùdair nam blogaichean mu choileanadh liubhairt Plana Chorporra G… Continue reading

Posted in freum-obrach airson blog-eòlaichean, KPIs, structar ùghdarrasail, suchlike complete rubbish | Comments Off on Aithisg Bhliadhnail – Gilleasbuig agus na KPIs

Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!

Comments Off on Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!