Monthly Archives: June 2012

150 Mìle Duine a’ cur an Aghaidh Ianaid Niuclasach a-rithst

Feasgar air an 29mh latha san Og-mhios, bha 150 mìle duine a’ coinnicheadh agus a’ cur an aghaidh nan ionaidan niuclasach agus a’ chumhachd niuclasach air beulaibh Taigheadais Oifigeil a’ Phrìomhair a-rithst. Bha an t-sràit làn de na daoine agus st… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on 150 Mìle Duine a’ cur an Aghaidh Ianaid Niuclasach a-rithst

Sùil air luchd-obrach na Pàrlamaid (1) #gaidhlig #gaelic

Am do leugh thu riamh bileagan is foillseachaidhean na Pàrlamaid? Anns a’ chiad artaigil ann an sreath de dh’agallamhan le luchd-obrach na Pàrlamaid, tha sinn a’ bruidhinn ri Michael Peters a tha an sàs gu mòr ann a bhith a’ … Continu… Continue reading

Comments Off on Sùil air luchd-obrach na Pàrlamaid (1) #gaidhlig #gaelic

Plana Nàiseanta 2012-2017

Thàinig Ministear na Gàidhlig, Alasdair Allan, gu Bunsgoil Stenhouse ann an Dùn Èideann an-diugh airson Plana Nàiseanta Cànain Gàidhlig fhoillseachadh airson nam bliadhnaichean 2012 gu 2017. Cha tèid mi tro gach puing dhe, ach gabhaidh a leughadh uile an seo…. Continue reading

Comments Off on Plana Nàiseanta 2012-2017

Gnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh #gaidhlig #sp4

Tòisichidh gnothaichean san t-seòmar Diardaoin aig 9.15m, a’ gabhail a-steach: Aithris Mhinistreil air Co-labhairt na Cruinne Rio +20 Aithris Mhinistreil air adhartas le Ath-leaschadh air ionnsachadh às dèidh aois 16 Ceistean dhan Phrìomh Mhini… Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach, Prìomh Mhinistear | Comments Off on Gnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh #gaidhlig #sp4

2012 an t-Ògmhios: Coinneach Odhar / June: the Brahan Seer

Coinneach Odhar Fiosaiche Am measg taibhsearan na Gaidhealtachd b’ e Coinneach Odhar Fiosaiche a b’ ainmeile. Bha urram aig Coinneach mar fhàidh na dhùthaich fhèin oir bha a chliù mar fhiosaiche air a chraobh-sgaoileadh air feadh an Taoibh Tuath, agus eadhon an-diugh cluinnear gu tric iomradh air na rudan neo-àbhaisteach a labhair e. Cha robh […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2012 an t-Ògmhios: Coinneach Odhar / June: the Brahan Seer

Anonymous a’ toirt Ionnsaigh air an Riaghaltas Iapanach

Nochd am poileas gu bheilear a sìor thoirt ionnsaigh air na làraich-lìn de Mhinistrealachd an Ionmhais, Mhinistrealachd an Fhearainn, a’ Bhunstructair, na Còmhdhail agus na Turasachd, Phàrtaidh Democratach Liberalach agus Phàrtaidh Democratach. T… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Anonymous a’ toirt Ionnsaigh air an Riaghaltas Iapanach

Na Ciad Ainmean Iapanach

Tha na ciad ainmean air a bhith a’ atharrachadh comhra ri tionndadh an linn. Tha ann uaireanan an toir na pàrantan don chlann ainmean nan gaisgeaich eachdraidheil. Ach tha iad a’ cluinntinn éibhinn no fada air ais.An-diugh ainimichidh pàrantan òga … Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Na Ciad Ainmean Iapanach

Hallo a rithist

Hallo a rithist,mar is abhaist s fhada bhon a sgriobh mi. Gabh mo leisgeul ma tha barrachd mearachdan litreachadh agam ‘san post seo. Cheannaich mi computair ur o chionn goirid agus chan eil an ‘spell checker’ Gaidhlig ag obair leis an dreach ur dhen ‘Word’. Tha Microsoft ag radh gu bheil Gaidhlig aig an dreach slan dhen ‘office 2010’ ach cha d’fhuair mi ach ‘starter’ leis an computair ur agus cha do channaich mi ‘officce 2 […] Continue reading

Comments Off on Hallo a rithist

Taic nam Ban

A bheil Iomairt an Aonaidh ag amas gu sònraichte air boireannaich? An-dè, bu choltach dhòmhsa gu bheil. Nuair a chaidh an iomairt Better Together a chur air bhog ann an Dùn Èideann, rinn Alasdair Darling iomradh air na ‘boireannaich làidir’… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimeileachd | Comments Off on Taic nam Ban

Golden Edinburgh

Chaidh mi a-mach airson dinneir feasgar didòmhnaich. Thàinig mi a-steach dhan bhùth agus thug mi an aire an lean ris a bheil Golden Edinburgh. Chunnaic mi a’ bhileag air a’ bhotal agus bha iognadh orm. ‘S e lean dèante ann an Niigata, Iapan a … Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Golden Edinburgh