Tasglann den

Gun Shmachd-bhannan Eaconomach dha na Bancaichean Iapanach sna USA


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 28 san éisteachd phoplaich, thuirt Rùnaire na Stàite Clinton, “Tha dùil aig Iapan 15-20% den  ion-phortachadh ola à Iran a toirt air falbh” agus nochd i gu bheil i a’ dhèanamh gnothaich ri Iapan mu dheidhinn a’ mheud na bliadhna …

Turas Òigridh Uibhist gu Deas


Sgrìobhte le Màiri Anna Chaimbeul

Chuir am buidheann Òigridh Uibhist seachad oidhche air leth a’ fuireach ann an Taigh Bhaghasdail ann a Taobh a Deas Lochbaghasdail.Tha am buidheann Òigridh Uibhist a’ gabhail a-steach clann ann an S2 ann an Sgoil Lionacleit agus air a’ ruith…

Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Diciadain 29 Gearran 2012 Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar an-diugh aig 2.30f. Am measg gnothaichean an latha an-diugh, bidh: Àm Cnuasachaidh leis an Dr Urr Iain Wills, Àrd- aoghaire, Eaglais an Nàsaraich, Glaschu Aithris Mhinistreil air Locar…

Spòrs anaragach air loidhne! #gaidhlig #


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Dh’aithris mi bho chionn goirid air fear a tha air stòr-dàta air loidhne sgoinneil a dhèanamh a dh’innseas dhut dè dìreach an t-astar a th’ ann eadar stèiseanan. Tha mi a-nis air faighinn a-mach gu bheil an gaisgeach a rinn … Breis

Elpida Memory air a Bhriseadh


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 27 Gearran, tha Elpida Memory air a nochdadh do Thaigh-cùirt ionadail Tòcèo gu bheil a’ bhuidheann air a bhriseadh. Tha an taigh-cùirt air a ghabhail agus tha a’ bhuidheann air a dhol a-steach fon t-siostam-faightear. Tha a’ bhuidheann air f…

Atharrachadh beachd an SNP air Nato?


Sgrìobhte le Niall O’Gallagher

Tha mi a’ tuigsinn gu bheil ceannas an SNP airson polasaidh a’ phàrtaidh air Nato atharrachadh. Dh’innis neach a tha faisg air a’ Phrìomh Mhinistear dhomh gun robh iad a’ beachdachadh air seo a mholadh don phàrtaidh, ‘s dòcha cho…

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig


Sgrìobhte le Coinneach Combe

Bha buidhnean An Lèanaig glè thoilichte a bhith an lùib tachartas coimhearsnachd a thachair an-dè ann an Talla Burgh Phartaig air a chur air dòigh le Obair Phartaig Earranta. Chì sibh anns an dealbh air Sràid Dhùn Breatainn Nip, cù Stòrlainn …

Tinneas an Fheòir a’ tòiseachadh ann an Sgìre Kanto


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 27 Gearran, tha Weather News air a nochdadh gu bheil tinneas an fheòir a’ tòiseachadh ann an Sgìre Kanto a tha a’ cur Tòcèo agus sia siorramachdan timcheall air a’ phrìomh-bhaile san àireamh. Tha an lath 10 laithean nas fhadalaiche n…

Trèanaichean is Tacsaidhean #gaidhlig #gaelic


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha mi air làraich-lìn sgoinneil a’ lorg – www.traintaxi.co.uk – a bhios ag innse dhut a bheil stad tacsaidh no seirbheis tacsaidh faisg air stèisean sam bith air an lìonra rèile. Tha seo gu math feumail oir ‘s ann tric … Breis

Plumair a’ Bàsachadh a chionn Obrach san Ionad Niuclasach


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 24, tha Oifis Sgrùdaidh nan Bun-thomhasan Obrach Yokohama-Minami air a dh’aontachadh ris a bhàsich Nobukatsu Osumi, pumair a chionn ‘s gum b’ èiginn dha obair ro chruaidh a dhèanamh ro luath anns an ionad niuclasach ann an Fukushima. Bha e a…