Monthly Archives: December 2011

Nollaig ann an Lios MoChuda

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda. Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.Cha d’rinn mi moran air a’ chiad nochd. Dh’ith mi dinnear agus choimhead mi b… Continue reading

Posted in Lios MoChuda, nollaig, teaghlach | Comments Off on Nollaig ann an Lios MoChuda

Rèididheachd ann an Tòcèo

Tha an oifis prìomh-bhaile Tòcèo air a nochdadh gun d’fhuair na còmhnaichean 43 ?Sv rathad àile às an ionad niucleasach ann an Fukushima roimhe sia miosan mu dheireadh. Stèidhich an oifis obairlann agus thoir an obairlann tuairmse air… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Rèididheachd ann an Tòcèo

A bheil cuimhne agad air seo?

A bheil cuimhne agad air seo?http://gnothach.blogspot.com/2011/01/grad-iongnadh-agus-goodwillie-fo.html Nise, seall seo (Beurla):http://news.stv.tv/scotland/east-central/290225-scotland-player-david-goodwillies-total-and-utter-hell-over-rape-charges/ Continue reading

Posted in Dùn Dè Utd, Dundee United FC, Goodwillie | Comments Off on A bheil cuimhne agad air seo?

Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?

Thadhail mi air Alba ann an 1994. Bha mi cinnteach gun robh mòran dh’Albanaich a’ bruidhinn Gàidhlig. Cheannich mi “Teach Yourself Gaelic” agus dh’ionnsaich mi i fada trì miosan roimhe sin. Bha mi òg agus bha cuimhne mhath agam. Bha an ùine gu lè… Continue reading

Posted in Mi fhìn | Comments Off on Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?

Nollaig ann an Iapan

Chan eil ach beagan Chrìostaidhean anns a’ dhùthaich seo ach ‘s e tachartas sònraichte dhuinn uile a tha ann an Nollaig. Mar anns na dùthchannan eile, theid tuilleadh duine dhan eaglaisean san Oidhche Nollaig agus Là Nollaig. Bidh dinnear sònraic… Continue reading

Posted in Mi fhìn | Comments Off on Nollaig ann an Iapan

Mèirleaich a’ bualadh Bùth Seòid air Làridh

Mu 2:15 sa mhadainn air an 23, rinn am ball-mosglaidh fuaim ann an “Kanda Honten”, bùth seòid ann an Tsuyama, Okayama, ruith na poileasmain dha agus thug iad an aire gun robh balla a’ bùth air a mhilleadh agus còrr is ceudan seud seallte agus airge… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Mèirleaich a’ bualadh Bùth Seòid air Làridh

Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig

Tha na h-oifigearan Gàidhlig a-nis air làithean saora airson na Nollaig. Bidh am blog Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist san t-seachdain a’ tòiseachadh 9 Faoilleach 2012. Tha a’ Phàrlamaid na fosadh a-nis gu 8 Faoilleach 2012. Ai… Continue reading

Posted in fosadh, nollaig, recess | Comments Off on Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig

Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 Billean yen air an Riaghaltas

Tha Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 billean yen air an riaghaltas. Tha i ag ràdh gu bheil dìth oirre an t-airgeat airson cuidhteachadh a phaigheadh dhan mhuinntir a chaidh às an rèididheachd às an ionad niucleasach.Tha an buidheann … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 Billean yen air an Riaghaltas

End of 2011

Well, here we are at the end of another year – and what a year it’s been! From NORA to WEAVING SONGS from COCO AGUS AN T-IASG CÀIRDEIL to CEITIDH CEARC, we have been very busy throughout 2011. We have another full year ahead of us in 2012 – st… Continue reading

Comments Off on End of 2011

22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist! Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-sha… Continue reading

Posted in albufeira, cheers, portugal, saor-làithean | Comments Off on 22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!