Tasglann den

Nollaig ann an Lios MoChuda


Sgrìobhte le Jamie Wallace

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda. Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.Cha d’rinn mi moran air a’ chiad nochd. Dh’ith mi dinnear agus choimhead mi b…

Rèididheachd ann an Tòcèo


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha an oifis prìomh-bhaile Tòcèo air a nochdadh gun d’fhuair na còmhnaichean 43 ?Sv rathad àile às an ionad niucleasach ann an Fukushima roimhe sia miosan mu dheireadh. Stèidhich an oifis obairlann agus thoir an obairlann tuairmse air…

A bheil cuimhne agad air seo?


Sgrìobhte le Steaphan MacRisnidh

A bheil cuimhne agad air seo?http://gnothach.blogspot.com/2011/01/grad-iongnadh-agus-goodwillie-fo.html Nise, seall seo (Beurla):http://news.stv.tv/scotland/east-central/290225-scotland-player-david-goodwillies-total-and-utter-hell-over-rape-charges/

Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Thadhail mi air Alba ann an 1994. Bha mi cinnteach gun robh mòran dh’Albanaich a’ bruidhinn Gàidhlig. Cheannich mi “Teach Yourself Gaelic” agus dh’ionnsaich mi i fada trì miosan roimhe sin. Bha mi òg agus bha cuimhne mhath agam. Bha an ùine gu lè…

Nollaig ann an Iapan


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Chan eil ach beagan Chrìostaidhean anns a’ dhùthaich seo ach ‘s e tachartas sònraichte dhuinn uile a tha ann an Nollaig. Mar anns na dùthchannan eile, theid tuilleadh duine dhan eaglaisean san Oidhche Nollaig agus Là Nollaig. Bidh dinnear sònraic…

Mèirleaich a’ bualadh Bùth Seòid air Làridh


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Mu 2:15 sa mhadainn air an 23, rinn am ball-mosglaidh fuaim ann an “Kanda Honten”, bùth seòid ann an Tsuyama, Okayama, ruith na poileasmain dha agus thug iad an aire gun robh balla a’ bùth air a mhilleadh agus còrr is ceudan seud seallte agus airge…

Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha na h-oifigearan Gàidhlig a-nis air làithean saora airson na Nollaig. Bidh am blog Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist san t-seachdain a’ tòiseachadh 9 Faoilleach 2012. Tha a’ Phàrlamaid na fosadh a-nis gu 8 Faoilleach 2012. Ai…

Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 Billean yen air an Riaghaltas


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 billean yen air an riaghaltas. Tha i ag ràdh gu bheil dìth oirre an t-airgeat airson cuidhteachadh a phaigheadh dhan mhuinntir a chaidh às an rèididheachd às an ionad niucleasach.Tha an buidheann …

End of 2011


Sgrìobhte le Acair Books

Well, here we are at the end of another year – and what a year it’s been! From NORA to WEAVING SONGS from COCO AGUS AN T-IASG CÀIRDEIL to CEITIDH CEARC, we have been very busy throughout 2011. We have another full year ahead of us in 2012 – st…

22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!


Sgrìobhte le SeumasUallas

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist! Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-sha…