Monthly Archives: October 2011

Dà Sreath Chlasaichean Òrain is Salm

Tha Pròiseact nan Ealan, còmhla ri Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Eilean Siar a’ cuir air bhog dà shreath de chlasaichean ùr seinn ann an Steòrnabhagh, far am faighear cothrom òrain agus salm Gàidhlig ionnsachadh aig an aon àm sa bhios… Continue reading

Comments Off on Dà Sreath Chlasaichean Òrain is Salm

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2009-2011 2011-10-31 07:34:00

eadar a’ bheatha ‘a am bàsclachan a’ fàs Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2009-2011 2011-10-31 07:34:00

Turas air Tramlink Lunnainn

Chaidh mi fhèin is an teaghlach air turas gu Lunnainn an t-seachdain sa chaidh airson coinneachadh ri seann charaid agus airson a dhol dhan taigh-chluich.  ’S e deagh leisgeul a bh’ ann cuideachd a dhol air tòrr mòr rathaidean-iarainn … … Breis Continue reading

Posted in Animals, Big Audio Dynamite, Croydon, Croydon Tramlink, Don Letts, England, London Tramlink, Lunnainn, Mick Jones, Pink Floyd, Sasainn, TfL, tramaichean, Transport for London | Comments Off on Turas air Tramlink Lunnainn

Cugallach do Houston?

Chan eil cùisean a’ dol cho math an seusan seo do sgioba Dùn Dè Utd, agus leis gu bheil cuid den luchd-leantainn mì-thoilichte thog na meadhanan gum faodadh am manaidsear, Peadar Houston, a dhreuchd a chall ann an ùine gun a bhith fada.Tha dìon-c… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh, Dùn Dè Utd, Dundee United FC, Peter Houston | Comments Off on Cugallach do Houston?

Co-labhairt Coimhearsnachd sa Phàrlamaid a-màireach

Bidh iomadh guth ann an seòmraichean Pàrlamaid na h-Alba Disathairne 29 Dàmhair nuair a thèid treas Co-labhairt Choimhearsnachdan na Pàrlamaid a chumail. Tha a’ cho-labhairt ag amas air buidhnean ionadail, buidhnean beaga saor-thoileach, comainn… Continue reading

Posted in Gairm Fianais | Comments Off on Co-labhairt Coimhearsnachd sa Phàrlamaid a-màireach

Bheil mi a’ bruadar?

Coma leam a’ phrìs. Tha mi nam ghille fortanach, nam ghille toilichte.Fastaidhean, ticeadan, màl, biadh ? òl, toitein, … tha e coltach nach coisinn mi air feadh nan seachd seachdainean a bhios mi ag obair ann an Guireag barrachd air na chuir (‘s… Continue reading

Posted in am Bòid, obair | Comments Off on Bheil mi a’ bruadar?

Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda

Cuiridh an Leargaidh Ghallta fàilte air Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thèid coinneamh phoblach a chumail gus buidseat Riaghaltas na h-Alba a dheasbad le Iain Swinney BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas, Fastadh agus… Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, buidseat, Comataidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Largs, Pàrlamaid na h-Alba Gaelc blog, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda

Na Geamaichean Gàidhealach Èirisgeigh

Chaidh latha soirbheachail de Na Geamaichean Gàidhealach a chumail ann an Èirisgeigh air an 15mh latha den Dàmhair.Ghabh an òigridh pàirt ann an mòran rudan bho Tug of War agus a’ tilgeil a chabair.’S e Mìcheal Caimbeul agus Kathleen Chaimb… Continue reading

Comments Off on Na Geamaichean Gàidhealach Èirisgeigh

Buidhnean Poblach ag obair ri chèile

Bha deagh choinneamh againn an-diugh le Curstaidh NicDhòmhnaill an t-Oifigear Gàidhlig ùr aig Alba Aosmhor.  Mar phàirt den obair aice, tha aig Curstaidh ri plana Gàidhlig na buidhne a chur an gnìomh. Bha deagh chòmhradh againn mu na planaichea… Continue reading

Posted in "Curstaidh NicDhòmhnaill" "Alba Aosmhor" "Alba Eachdraidheil", Gàidhlig | Comments Off on Buidhnean Poblach ag obair ri chèile

Seiseanan-Cluich Uibhist

Chithear dealbhan an seo den òigridh a ghabh pàirt anns na seiseanan-cluich a chaidh a chumail tro na saor-làithean ann an Uibhist.Chaidh na seiseanan seo a chuir air dòigh le Iomairt Ghàidhlig Uibhist a Deas agus Èirisgeigh ann an com-pàirte… Continue reading

Comments Off on Seiseanan-Cluich Uibhist