Tasglann den

Dà Sreath Chlasaichean Òrain is Salm


Sgrìobhte le Pròiseact Nan Ealan - Naidheachdan

Tha Pròiseact nan Ealan, còmhla ri Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Eilean Siar a’ cuir air bhog dà shreath de chlasaichean ùr seinn ann an Steòrnabhagh, far am faighear cothrom òrain agus salm Gàidhlig ionnsachadh aig an aon àm sa bhios…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2009-2011 2011-10-31 07:34:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

eadar a’ bheatha ‘a am bàsclachan a’ fàs

Turas air Tramlink Lunnainn


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Chaidh mi fhèin is an teaghlach air turas gu Lunnainn an t-seachdain sa chaidh airson coinneachadh ri seann charaid agus airson a dhol dhan taigh-chluich.  ’S e deagh leisgeul a bh’ ann cuideachd a dhol air tòrr mòr rathaidean-iarainn … … Breis

Cugallach do Houston?


Sgrìobhte le Steaphan MacRisnidh

Chan eil cùisean a’ dol cho math an seusan seo do sgioba Dùn Dè Utd, agus leis gu bheil cuid den luchd-leantainn mì-thoilichte thog na meadhanan gum faodadh am manaidsear, Peadar Houston, a dhreuchd a chall ann an ùine gun a bhith fada.Tha dìon-c…

Co-labhairt Coimhearsnachd sa Phàrlamaid a-màireach


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Bidh iomadh guth ann an seòmraichean Pàrlamaid na h-Alba Disathairne 29 Dàmhair nuair a thèid treas Co-labhairt Choimhearsnachdan na Pàrlamaid a chumail. Tha a’ cho-labhairt ag amas air buidhnean ionadail, buidhnean beaga saor-thoileach, comainn…

Bheil mi a’ bruadar?


Sgrìobhte le Thrissel

Coma leam a’ phrìs. Tha mi nam ghille fortanach, nam ghille toilichte.Fastaidhean, ticeadan, màl, biadh ? òl, toitein, … tha e coltach nach coisinn mi air feadh nan seachd seachdainean a bhios mi ag obair ann an Guireag barrachd air na chuir (‘s…

Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Cuiridh an Leargaidh Ghallta fàilte air Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thèid coinneamh phoblach a chumail gus buidseat Riaghaltas na h-Alba a dheasbad le Iain Swinney BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas, Fastadh agus…

Na Geamaichean Gàidhealach Èirisgeigh


Sgrìobhte le Màiri Anna Chaimbeul

Chaidh latha soirbheachail de Na Geamaichean Gàidhealach a chumail ann an Èirisgeigh air an 15mh latha den Dàmhair.Ghabh an òigridh pàirt ann an mòran rudan bho Tug of War agus a’ tilgeil a chabair.’S e Mìcheal Caimbeul agus Kathleen Chaimb…

Buidhnean Poblach ag obair ri chèile


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Bha deagh choinneamh againn an-diugh le Curstaidh NicDhòmhnaill an t-Oifigear Gàidhlig ùr aig Alba Aosmhor.  Mar phàirt den obair aice, tha aig Curstaidh ri plana Gàidhlig na buidhne a chur an gnìomh. Bha deagh chòmhradh againn mu na planaichea…

Seiseanan-Cluich Uibhist


Sgrìobhte le Màiri Anna Chaimbeul

Chithear dealbhan an seo den òigridh a ghabh pàirt anns na seiseanan-cluich a chaidh a chumail tro na saor-làithean ann an Uibhist.Chaidh na seiseanan seo a chuir air dòigh le Iomairt Ghàidhlig Uibhist a Deas agus Èirisgeigh ann an com-pàirte…