Monthly Archives: September 2011

Stàit Phoileis

A bheil Alba air a slighe a dh’ionnsaigh Stàit Phoileis far a bheil casg air saorsa bruidhne agus far am bi e na eucoir òrain “thraidiseanta” bhuill-choise a sheinn? An tèid luchd-leantainn na h-Alba a chur an grèim airson a bhith a’ gabhail ??… Continue reading

Posted in ball-coise, bile, Oilthigh Abertay, òraidiche | Comments Off on Stàit Phoileis

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh’ionnsachadh. An aite sin, tha mi a’ suidhe ann an Starbucks air Sraid a’ … Continue reading

Comments Off on Oidhche ann an Dun Eideann

Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Rinn mi ath-chuingach (petition) miosan air ais oir tha mi airson a’ Mhod a thiginn a Ghlaschu. Uill, bha coinneamh agam ann an talla ceol-ciurm as deidh mo chlas aig oilthigh sa mhadainn. Bha coinneamh math is cairdeil. Man a bha mi a smaointinn, cha … Continue reading

Posted in Mod naiseanta rioghail ghlaschu | Comments Off on Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Samhradh a-rithist!

Is e latha blàth grianach a th’ ann ann an Dùn Èideann an-diugh agus tha tòrr dhaoine ag ithe, a’ cluich agus a’ gabhail na grèine ann an gàradh na Pàrlamaid.   Bha nàdar cudromach do Miralles, an t-ailtire a … Continue reading &#8… Continue reading

Posted in àrainneachd, Blog na Pàrlamaid, Miralles, nadar, Scottish Parliament Gaelic blog, Taigh an Ròid | Comments Off on Samhradh a-rithist!

Dol fodha na gréine Inbhir Narann 29/09/11

Mu dheireadh thall fhuair sin rudeigin b’ fhiach fhacinn. Tha sgothan tiugha air a bhith buailteach a bhith nan laighe san taobh an iar fad na mios seo ach cha robh iad ann a-nochd agus seo an toradh a bha tighinn as. Continue reading

Comments Off on Dol fodha na gréine Inbhir Narann 29/09/11

Iarrtas Airson Seann Aodaich Clasaigeach Airson Taisbeanadh Na Mo Chuid Aodaich san Eilean Sgitheanach

Tha Pròiseact nan Ealan agus Lasair, air fios a chur a-mach ag iarraidh aodach bhon 20mh linn airson pròiseact, Na Mo Chuid Aodaich, a tha gu bhith san Eilean Sgitheanach san t-Samhain 2011.
Continue reading

Comments Off on Iarrtas Airson Seann Aodaich Clasaigeach Airson Taisbeanadh Na Mo Chuid Aodaich san Eilean Sgitheanach

Madainn Chofaidh Inbhir Nis 8/10/11

Brùth air gus dealbh nas motha fhaichinn Continue reading

Comments Off on Madainn Chofaidh Inbhir Nis 8/10/11

Miligaffe

Chan eil fios againn fhathast cò leanas Iain Gray mar cheannard Albannach a’ phàrtaidh Làbaraich. Ach madainn an-diugh, bha e coltach nach robh fios aig Ed Miliband fiù ‘s cò bha a’ seasamh airson na dreuchd. Ann an agallamh le… Continue reading

Comments Off on Miligaffe

Dè a bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid? (2) – Àm Cnuasachaidh

Bidh gnothaichean na Pàrlamaid a’ tòiseachadh gach seachdain le Àm Cnuasachaidh (Time for Reflection) nuair a gheibh daoine bho dhiofar chreideamhan – no gun chreideamh idir – cothrom an cuid smuaintean a chur an cèill don Phàrlamai… Continue reading

Posted in Àm Cnuasaidh, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Seòmar, Time for Reflection | Comments Off on Dè a bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid? (2) – Àm Cnuasachaidh

Dè a bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid? (1) – Gnothaichean nam Ball

Tha sinn air a bhith a’ foillseachadh barrachd anns a’ bhog mu ghnothaichean pàrlamaideach bho chionn goirid a chionn ‘s gu bheil fosadh samhraidh na Pàrlamaid deiseil agus obair a-nis air tòiseachadh sna comataidhean agus san t-Seòmar a-rith… Continue reading

Comments Off on Dè a bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid? (1) – Gnothaichean nam Ball