Monthly Archives: August 2011

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craolad… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!

Ma bhios tu a’ coimhead air Aifric, prògram air BBC Alba do dheugairean, is dòcha gun do mhothaich thu a-raoir gun robh Aifric NicMhathain, prìomh charactar na sreath, ag ullachadh airson deuchainn sgoile agus gur e “eachdraidh Pàrlamaid na h-A… Continue reading

Posted in Aifric, BBC Alba, Blog Pàrlamaid na h-Alba, Cliona Ni Chiosain, Foillseachaidhean, gaeilge, Gàidhlig, MG Alba, Scottish Parliament Gaelic blog, TBh, TG4 | Comments Off on Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh. Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Pileachan air aran is ìm

Tha e oifigeil a-nis. Ma bheir thu cus aire do na naidheachdan, tòisichidh crith nad làmhan, thig e a-null nan gàirdean chun nan guaillean, agus leanaidh e sìos gus am bi do chasan nan crith ’s nan crathadh leis an eagal.  Ach carson? A ch… Continue reading

Posted in glasraich, measan, truailleadh | Comments Off on Pileachan air aran is ìm

Ceòl ‘s Craic

Disathairne 10 an t-Sultain
350 Sràid Sauchiehall, Glaschu
Oifis-Reic 0141 352 4900 £8/£6

A' comharrachadh bàrdachd Shomhairle Mhic Gill-Eain ann an ceòl, film is briathran.
Continue reading

Comments Off on Ceòl ‘s Craic

Gnothaichean Pàrlamaideach gu bhith a’ tòiseachadh a-rithist

Bidh gnothaichean na Pàrlamaid a’ tòiseachadh a-rithist agus fosadh (recess) na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch 4 Sultain 2011. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu na tha gu bhith air clàr na Pàrlamaid an dà chuid san t-seòmar agus anns na com… Continue reading

Posted in blog Gàidlhig Pàrlamaid na h-Alba, Blog na Pàrlamaid, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Gnothaichean Pàrlamaideach gu bhith a’ tòiseachadh a-rithist

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh’fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chun… Continue reading

Posted in Leòdhas, Nis, Rubha Robhanais, steornabhagh | Comments Off on An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Am foghar a’ tighinn nas fhaisge

‘S àbhaist dhomh bliadhna a roinn na trì “Trianan”. ‘S iad Latha na Bliadhn’ Ùire, 6 an Giblean (1320: Taisbeanadh Obar Bhrothaig) agus 28 an Lùnastal (1990: thàinig mi a dh’Alba a’ chiad turas) na làithean a nì na roinnean. Mar sin, thòisich T… Continue reading

Posted in àm gnàthach | Comments Off on Am foghar a’ tighinn nas fhaisge

Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Dh’ ith sinn lon an seo. Bha lon uabhasach blasda cuideachd! Bha na mnathan an seo gle shnog agus bha iad ag obair soir thoilich. Rinn iad brot gu leor agus ceapraichean. Lean ti is cofaidh is ceic! Bhruidhinn iad nadurrach sa Ghaidhlig. Bha eolas sonr… Continue reading

Posted in Ionad na Seann Sgoil, Leòdhas, Siabost | Comments Off on Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.As deidh … Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7