Tasglann den

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-23 08:00:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Busonnuair a nì an tuagh gearradh, clisgeadh mun fhàileadh chùbhraidh – coilltean sa gheamhradh

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-22 07:28:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

madainn Didòmhnaich toiseach an earraich,duslach is dìosgan sna clàran fon leabaidh’s leabhar-latha nach do dh’fhosgail sinn a-riamh

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-21 07:48:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

gug-gùg? cuthag a’ gaoirsinnro dheireadh a’ Ghearrain? ist, amadain,’s e cailleach-mhaidne th’ ann!

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-20 09:09:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Bashoam foghar a’ fàs domhainn – coimhearsnach bun-na-h-ursainn, saoil dè ‘n saoghal a th’ aige fhèin?

Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite


Sgrìobhte le Fionnghal

Tachartas: Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite [Gaelic books for sale and refreshments available]

Àite:  Talla coimhearsnachd…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-19 08:36:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Issaan snagan-daraich fhathast a’ slacadaich is a’ ghrian ri teàrnadh

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-18 08:11:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

nach truagh – na faighnich – mar a thachair:an dàrna latha beò na chlachairis am fear eile beò air èiginn sa mhachair

2011 Am Màrt /March: Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches


Sgrìobhte le seaboardgàidhlig

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots) Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches  Lèirmheas / review  ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus [...]

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-17 21:17:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Busonfeòrag ag itealaich a’ sluigeadh eun beag bìogach – an t-achadh air seacadh

"Tha ar cànan beò"


Sgrìobhte le Alasdair Crow

“I would maintain that if Gaelic is to have a presence of any kind in the National Galleries of Scotland, then so should Scots.”Tha duine gasgaidh ann a tha a’ toirt taich dhan a’ Ghàidhlig sna litrichean san Albannach. Tha esan an-aghaidh na tha daoi…