Monthly Archives: November 2010

2010 An Dùbhlachd /December: Marghaidhean Nollaige / Christmas Markets

   Margaidhean Nollaige sa Ghearmailt Tòisichidh an Nollaig gu math tràth sa Ghearmailt, leis na Margaidhean Nollaige a bhios ann ceithear no coig seachdainean ro Nollaig fhèin anns na bailtean beaga is mòra air feadh na dùthcha. Ged a tha feadhainn dhiubh an là an-diugh aig nach eil ach sùil air pròthaid, mar a tha […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2010 An Dùbhlachd /December: Marghaidhean Nollaige / Christmas Markets

a rèir coltais ~ a rèir choltais

An seo, tha coltas san tuiseal ghinideach an dèidh an roimheir fhillte a rèir (do rèir), coim. a rèir na h-aimsire, a rèir an t-sluaigh. Ach gheibhear a rèir choltais, agus coltais air a shèimheachadh, gu math tric an-diugh, ged nach eil e gu bu… Continue reading

Posted in a rèir c(h)oltais, buadhair seilbheach, ginideach, ri chèile, roimhear fillte, sèimheachadh | Comments Off on a rèir coltais ~ a rèir choltais

‘s eadh

Cleachdar ‘s eadh – sgrìobhar seadh mar as trice agus cluinnear sheadh cuideachd – gus aontadh neo-àraidh a chur an cèill; àicheil chan eadh (nas sine ni h-eadh), ceisteach an eadh?. ‘S e riochdar neodrach a th’ ann an eadh (seach e fir. no i … Continue reading

Posted in 's eadh, .i., àicheil, ceisteach, chan eadh, eadh, eadhon, gidheadh, giorrachadh, neodrach, riochdair, seadh | Comments Off on ‘s eadh

Iomart dhan t-Seanaid an Alaska: cunntadh bhotaichean-sgriobhte

Tha mi air a bhith ann an sàs mar fhrear-choimheid as leth iomairt Joe Miller dhan t-Seanaid ann an Alaska. San rèis sin, as deidh do Lisa Murkowski a chall aig ìre bun-taghaidh, chuir i roimhpe leantainn oirre mar tagraiche-sgrìobhaidh. Uill, la… Continue reading

Comments Off on Iomart dhan t-Seanaid an Alaska: cunntadh bhotaichean-sgriobhte

Buidheachas

  Tha Là-Buidheachais a’ tighinn agus tha mise air a bhith a’ smaoineachadh air buidheachas. Dè tha mi fhìn taingeil airson? Dè na rudan math nam bheatha, gu h-àraidh na rud nach eil mi a’ mothachadh gu tric? Tha mòran dhiubh ann. Tha e gu math furasta faicinn na rud nach eil cho math ach uaireannan tha mi dìochuimhnicheadh a bhith a’ […] Continue reading

Comments Off on Buidheachas

An uimhir dheise

Cleachdar an uimhir dheise ann an co-bhonn ris a’ bhuadhair àireamhail dà: dà bhothan mhòr. ‘S e an a tha anns an alt deise anns a h-uile h-àite (an dà bhothan mhòr) ach sa ghinideach bhoireann, far an tèid e na na (air chùl na dà bhothaig m?… Continue reading

Posted in ainmear deise, alt deise, buadhair càileach, buadhair deise, deise, sèimheachadh | Comments Off on An uimhir dheise

Feasgar fhogair ann an Ros an Ear / Autumn afternoon in Easter Ross

  marcachd-tuinne, Bàgh Seannduaig – surfing, Shandwick Bay Continue reading

Posted in news | Comments Off on Feasgar fhogair ann an Ros an Ear / Autumn afternoon in Easter Ross

air

Tha an roimhear air sa chànan an-diugh a’ tàrmachadh à trì diofar thobraichean eadar-dhealaichte san t-Sean Ghàidhlig: (1) SG for (gun sèimheachadh) ‘air mullach, os cionn’: air bòrd, air an uinneig, air do cheann; (2) SG ar (le sèimheachadh) ‘… Continue reading

Posted in air, air chall, air cheann, air chois, air dheireadh, air ghleus, air thoiseach, air uairean, ar (SG), for (SG), íar (SG), sèimheachadh, srònachadh | Comments Off on air