Monthly Archives: September 2010

thall ~ a-null

Ma tha tè a’ fuireach ann an dùthaich eile, chanadh tu gu bheil i thall thairis. Mura deach i ann fhathast, ge-tà, chanadh tu gum bi i a’ dol a-null thairis, leis a’ cho-ghnìomhair thall air a dhol na a-null agus gluasad ann. Continue reading

Posted in a-null, co-ghnìomhair, gluasad, thall | Comments Off on thall ~ a-null

Fàilte bhlath ann am Muileann-Gaidh

Tha Muileann-Gaidh air iomall Ghlaschu far a bheil Slighe Taobh Siar na Gàidhealtachd a’ toiseachadh.  Tha am baile a’ fàs ach fhathast a’ cumail coltas an àite mar a bha.  Bho chionn bhliadhnaichean bhiodh tramaichean à Glaschu a’ frithealadh a’… Continue reading

Comments Off on Fàilte bhlath ann am Muileann-Gaidh

2010 An Dàmhair/ October: Feumail aig Fèisean! Useful phrases from the HebCelt

   The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross: http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/ Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid Here are some phrases […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2010 An Dàmhair/ October: Feumail aig Fèisean! Useful phrases from the HebCelt

suidheachadh > suidhichean

Ainmear ioma-lideach sam bith aig a bheil an dùnadh -adh (uile fireann), thèid e na -aidh san tuiseal ghinideach agus na -aidhean san iolra: dùnadh, gin. dùnaidh, iol. dùnaidhean; suidheachadh, gin. suidheachaidh, iol. suidheachaidhean. … Continue reading

Posted in ginideach, giorrachadh, iolra | Comments Off on suidheachadh > suidhichean

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2010

Bha ‘deagh ghleus air a’ phìob’ a-raoir aig an Taigh-Òsta Nàiseanta ann an Inbhir Pheofharain, is Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain a’ cumail na Cèilidh Bliadhnail aca. Tha an còisir an dràsta glè thrang a’ deasachadh airson a’ Mhòid Nàise… Continue reading

Comments Off on Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2010

A ciadh Sneachd

  Bha an t-uisge ann feasgair an dè agus gaoth cuideachd. Bha na speuran glas agus na beanntan am falach, bha fàileadh am Foghar anns an adhair. S an oidhche mus deach mi dhan leabaidh cuir mi an teas air, air eagal ‘s gun bi e robh fhuar. A ciad rud s mhadainn, chaidh mi dhan doras airson faighinn a-mach an robh na lusan agam ok agus nuair a chuir mi mo shùilean air na beanntan dè bha a […] Continue reading

Comments Off on A ciadh Sneachd

Spòrs-Sneachda na h-Alba

Tha Spòrs-Sneachda na h-Alba air a dhol air adhart le peiteagan dà-chànanach airson nam farpaisean aca. Chìthear fiosrachadh an seoBho seo a-mach bidh a’ bhuidheann a’ cleachdadh nam peiteagan seo suas air na monaidhean agus cuideachd anns na farp… Continue reading

Comments Off on Spòrs-Sneachda na h-Alba

‘tha mi a-mach às an oifis’

Beurlachas a tha seo. Ma tha e a’ ciallachadh dad, tha e ag ràdh gu bheil thu a’ gluasad bho thaobh a-staigh gu taobh a-muigh na h-oifis. A thaobh àite, ‘s e a-mach ‘air ghluasad’ agus a-muigh ‘air stad’. Gus innse nach eil thu gu bhith san oifis air… Continue reading

Posted in a-mach, a-muigh, gluasad | Comments Off on ‘tha mi a-mach às an oifis’

Gluasad Cànain san Aghaidh Mhòr

Tha sinn an sàs ann an leasachadh cànain, a’ feuchainn ri taic a thoirt do choimhearsnachdan, daoine ‘s buidhnean gus am faigh iad air Gàidhlig a chleachdadh no a thoirt a-steach ann an diofar dhòighean. Tric tha seo a’ ciallachadh gu bheil … Continue reading

Comments Off on Gluasad Cànain san Aghaidh Mhòr

cuid

Tha cuid na ainmear boireann: a’ chuid mhòr, airson na cuid mòire (cuideachd airson na codach mòire). Bidh ainmear às a dhèidh san tuiseal ghinideach: mo chuid bidhe, do chuid teaghlaich, a chuid aodaich, a cuid Gàidhlig. Continue reading

Posted in cuid, ginideach | Comments Off on cuid