Monthly Archives: June 2010

Tadhail air Fête St Jean Batist neo Fête Nationale du Québec

Bha iad cho tiugh na gràisgean mhòra, an cuid a bu mhotha diugh nan deugaran neo nam ficheadan ach daoine na bu shìne ‘s teaghlaichean. Thàinig iad o gach ceàrn Quebec ‘s cuid aca o fada na b’fhaide na sin, suas 200,000 dhiubh ‘s brataic… Continue reading

Comments Off on Tadhail air Fête St Jean Batist neo Fête Nationale du Québec

Turas aux Cantons de l’est

An latha an-diugh, gabhaidh an t-astar a tha seo a dheanamh, chan eil fhios, taobh a-staigh uair gu leth, bhon àite far a bhuineas ceann a deas na drochaid Champlain aig bruach deas na h-aibhne (mu coinneamh Montreal), a’leanntain sreath de rathaide… Continue reading

Comments Off on Turas aux Cantons de l’est

Chiad Latha dhen Turas againn ann an Quebec

Tha sinn ann an Quebec a-nis, dùthaich shuidhichte taobh a-staigh rìoghachd eile a-reir beachd nan Quebecois fhèin. Dh’fhurich mi fhìn innte mòran bliadhnaichean m’òige, thachair mi ri mo bhean an seo agus gu dearbh ‘s ann air a pàrantan … Continue reading

Comments Off on Chiad Latha dhen Turas againn ann an Quebec

Ceistean nach do chuir mi air APC agus Meg Bateman

Phàigh mi sia notaichean agus chaidh mi a-steach gus APC agus Meg Bateman fhaicinn aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narann.
Aig an deireadh bha mi airson faighneachd dha,’An robh Gàidhlig an làthair an-diugh mar thaibhse?’ As dèidh dhomh a chuid colbh sa phàipear Bheag leughadh agus an nobhail ur aige, ‘Tilleadh Dhachaigh’.
‘S e tachartas snog snog a bh’ann mar a tha cha mhòr a h-uile càil aig a leithid fèis. Nam bheachdsa thàinig mòran a-steach a bha a frithealadh a uile…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ceistean nach do chuir mi air APC agus Meg Bateman

Aonghas Phàdraig Caimbeul agus Meg Bateman aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narainn

Dà bhideo goirid‘S ann anns a’ Bheurla a bha a’ mhòr chuid den tachartas seo. Bha an dithis aca a’ leughadh an cuid obrach sa Ghàidhlig agus ged a bha e a’ còrdadh rium bha mi mothachail fad na ùine gur e Beurla a bha faighinn prìomhach… Continue reading

Comments Off on Aonghas Phàdraig Caimbeul agus Meg Bateman aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narainn