Monthly Archives: May 2010

Gàidhlig sa Choimhearsnachd – An Suidheachadh Fìrinneach ann an Alba an là an-diugh

Chan eil am mapa seo cho mionaideach, mar a tha soilleir! Ach, a dh’ aindeoin sin, tha e a’ toirt sealladh fosgarra, fìrinneach air cànan sluagh na h-Alba san latha a th’ ann an da-rìribh. Chan e mapa Romansach a th’ ann idir. Saoilidh mi fhìn nach tèid às àicheadh mu fhìrinneachd an deilbh seo idir mas i cainnt na h-Alba mar chiad chànan air a…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Gàidhlig sa Choimhearsnachd – An Suidheachadh Fìrinneach ann an Alba an là an-diugh

Rìgh nan Speuran

’S e eun-creiche a th’ann an red-tailed hawk, agus ‘s e an t-eun-creiche mòr as soirbhaichaile ann an California a Deas. Ged a tha iolairean maola agus iolairean buidhe ann anns na beanntan agus anns na h-eileanan faisg air Los Angeles, chan fhaic thu anns a’ bhaile-mhòr fhèin iad. Chì thu an red-tailed hawk, no […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Rìgh nan Speuran

Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

MacBeth – villain or not-so-villainous? An excerpt from Mac-Talla Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Chaidh mi gu tachartas a-nochd, tachartas ‘cuir-air-bhog’ leabhraichean. Agus nach ann a bha fèill air an tachartas seo aig an fheadhainn a tha ag obair ann an dreuchdan a tha a’ cur feum air a’ Ghàidhlig . Cuir air bhog nan leabhraichean aig Maoilio… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, Beurla, fear-an-taighe, Gàidhlig, Maoilios Caimbeul, Màiri E NicLeòid, tachartas | Comments Off on Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Stad an Saoghal!.wav

Chaidh mi gu tachartas a-nochd, tachartas ‘cur-air-bhog’ leabhraichean. Agus nach ann a bha fèill air an tachartas seo aig an fheadhainn a tha ag obair ann an dreuchdan a tha a’ cur feum air a’ Ghàidhlig . Cur-air-bhog nan leabhraichean aig Maoilios Caimbeul agus Màiri E NicLeòid.

Bha an cafaidh san… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

TIUGAINN LEAM GU PÀIRCE THANACHAISSÈISTTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèFar am faic sinn an glòir aig Tanachais.Chì sinn cuimhneachan nan laocha thug a’ bhuaidh san linn a dh’aoma c… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC | Comments Off on Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Sgannan ùidheil à Eirinn … Fluent Dysphasia Atom.com: Funny Videos | Short Films | Existential Crisis Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge? Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Buannaichean Cupa na h-Alba 2010!

Tiugainn leam gu Tanachais.mp3…


Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Buannaichean Cupa na h-Alba 2010!

Dà laogh geal

“Bheil thu dol air ais?” theirear rium.
“Dà laogh geal
is craobh chaorainn air tulach
agus an conasg fo bhlàth,”
is e mo fhreagairt.

Caitlín Ní Rodaigh Continue reading

Posted in Caitlín Ní Rodaigh | Comments Off on Dà laogh geal

Comann nan Dùthchannan Ceilteach?

No, mar a thuirt Alaig Salmond, “a Celtic Alliance”. S mathaid gun robh esan a-mach air co-obrachadh eadar a’ Chuimrigh agus Alba, mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte ach carson nach bu choir dhuinn an-dràsta barrachd a dhèanamh eadar Eirinn, … Continue reading

Posted in ceilteach, cultar, Independence, neo-eisimeileachd, saorsa | Comments Off on Comann nan Dùthchannan Ceilteach?