Tasglann den

Beul ro luath?


Sgrìobhte le Steafan Risnidh

Sgriob Liath an Earraich.mp3

Cha bu luaithe na sgrìobh mi mu dheidhinn teachd an earraich, ‘s ann a tha an geamhradh air tilleadh! THa mi an dòchas gu bheil na h-eòin bheaga a chunnaic mi faisg air an taigh seo, air an druideadh dlùth còmhla ri chèile anns an nid – blàth, nan suain seasgair. Cha sheas an fheadhainn as maoithe…

Eòin an earraich air tilleadh


Sgrìobhte le Steafan Risnidh

Chaidh mi air cuairt ghoirid a-mach air an rothair an-diugh air prìomh rathad Shlèite. Bha a’ ghaoth làidir, agus uaireannan bha sgrìob chruaidh oirre fhathast, ach a dh’ aindeoin sin, bha e follaiseach gu bheil an t-earrach a’ tighinn dlùth. Ann an cuid de ghàrraidhean Shàsaig, tha lus a’ chrom-chinn fo làn bhlàth agus nuair a dh’fhalbh mi suas gu mullach a’ mhonaidh eadar Torabhaig agus Eilean Iarmain, chunnaic mi blàthan beaga geala air na badan fraoiche.

Cha b’ e sin a-mhàin ach…

DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear


Sgrìobhte le Steafan

Leis gu bheil grunn mhath gheamannan air fhàgail fhathast ro dheireadh an t-seusain, cha mhol mi an latha math mus tig an oidhche. Ge-tà, tha DUFC airidh air moladh mòr airson nan oidhirpean aca sa ghèam seo. B’ fheudar dhaibh trì chairteal den gh…

DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear.


Sgrìobhte le Steafan Risnidh

Leis gu bheil grunn mhath gheamannan air fhàgail fhathast ro dheireadh an t-seusain, cha mhol mi an latha math mus tig an oidhche. Ge-tà, tha DUFC airidh air moladh mòr airson nan oidhirpean aca sa ghèam seo. B’ fheudar dhaibh trì chairteal den ghèam a chluich le deichnear, nuair a fhuair Paul Dixon cairt dhearg. Chaidh a chur far a’ phàirc air sàilleabh ‘s gun robh a chois ro àrd ann an ionnsaigh air cluicheadair eile.

Shaoileadh tu gun cuireadh sin èis air oidhirpean Aonaichte, gu…

Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Grad iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal a chuir Utd, mar is àbhaist dha bhith a’ dèanamh!Thachair e a-rithist a-nochd. Chuir DUFC tadhal ann, agus chaidh an tadhal a ghearradh às anns a’ bhad le …

An ath-chluich dhen Chairteal Chuairt Dheireannach ann an Cupa na h-Alba.


Sgrìobhte le Steafan Risnidh

1-0DUFCRangers.mp3

Grad-iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal aig Utd mar as àbhaist dha a bhith a’…

Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann


Sgrìobhte le Liam

Nuair a bha sinn aig a’ Mhòd ann an Ottawa an uiridh, bha cothrom againn bhruidhinn ri Rhoda Nic Risnidh agus Cathy Ann Nic-a-Phì. Tha sibh eòlach orra, tha sinn cinnteach. Tha Rhoda, a chaidh a breith ‘s a togail anns na Hearadh, ainmeil mar thidsear na Gàidhlig air feadh Ameireaga a Tuath. Tha Cathy […]

Madaidhean-Allaidh


Sgrìobhte le tearlach61

Tòrr naidheachdan ri thaobh madaidhean-allaidh ann an seo. An t-seachdain-sa chaidh, chaidh teidsear a bha seo a mharbhadh le buidhean de mhadaidhean-allaidh ann an Chignik Lake, tachartas a tha mu math ainneamh. Chaidh sgioba à Roinn Èisg ‘s Beat…

Meòrachadh Beag air Bàs (Miroslav Holub)


Sgrìobhte le guthannagaidhlig

’S iomadh duine a nì
mar nach do rugadh fhathast iad. Rè an ama sin, ge-tà,
dh’fhaighnicheadh do William Burroughs le oileanach
ma bha e gabhail ri beatha an dèidh bàis,
’s fhreagair e:
- An cinnteach leat nach do bhàsaich thu fhathast?
Tio…

Frois a’ Phoit!


Sgrìobhte le guthannagaidhlig

Nuair a thèid sinn a shnàmh sa mhuir mar chlann a’ plubraich air an t-sràid ann an tuil, no gar plumadh fhèin anns an tuba, is sinn nar suidhe mar chlod no mar ghuga, ?s beag an t-iongnadh ged a phlumas sinn gu grad gun èirich fras-uisge anns a’ bhad, a’ stealladh oirnn, ?s sinn […]