Monthly Archives: March 2010

Beul ro luath?

Sgriob Liath an Earraich.mp3

Cha bu luaithe na sgrìobh mi mu dheidhinn teachd an earraich, ‘s ann a tha an geamhradh air tilleadh! THa mi an dòchas gu bheil na h-eòin bheaga a chunnaic mi faisg air an taigh seo, air an druideadh dlùth còmhla ri chèile anns an nid – blàth, nan suain seasgair. Cha sheas an fheadhainn as maoithe… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Beul ro luath?

Eòin an earraich air tilleadh

Chaidh mi air cuairt ghoirid a-mach air an rothair an-diugh air prìomh rathad Shlèite. Bha a’ ghaoth làidir, agus uaireannan bha sgrìob chruaidh oirre fhathast, ach a dh’ aindeoin sin, bha e follaiseach gu bheil an t-earrach a’ tighinn dlùth. Ann an cuid de ghàrraidhean Shàsaig, tha lus a’ chrom-chinn fo làn bhlàth agus nuair a dh’fhalbh mi suas gu mullach a’ mhonaidh eadar Torabhaig agus Eilean Iarmain, chunnaic mi blàthan beaga geala air na badan fraoiche.

Cha b’ e sin a-mhàin ach… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Eòin an earraich air tilleadh

DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear

Leis gu bheil grunn mhath gheamannan air fhàgail fhathast ro dheireadh an t-seusain, cha mhol mi an latha math mus tig an oidhche. Ge-tà, tha DUFC airidh air moladh mòr airson nan oidhirpean aca sa ghèam seo. B’ fheudar dhaibh trì chairteal den gh… Continue reading

Comments Off on DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear

DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear.

Leis gu bheil grunn mhath gheamannan air fhàgail fhathast ro dheireadh an t-seusain, cha mhol mi an latha math mus tig an oidhche. Ge-tà, tha DUFC airidh air moladh mòr airson nan oidhirpean aca sa ghèam seo. B’ fheudar dhaibh trì chairteal den ghèam a chluich le deichnear, nuair a fhuair Paul Dixon cairt dhearg. Chaidh a chur far a’ phàirc air sàilleabh ‘s gun robh a chois ro àrd ann an ionnsaigh air cluicheadair eile.

Shaoileadh tu gun cuireadh sin èis air oidhirpean Aonaichte, gu… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on DUFC a’ gabhail air Tobar na Màthar 3-0 le deichnear.

Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Grad iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal a chuir Utd, mar is àbhaist dha bhith a’ dèanamh!Thachair e a-rithist a-nochd. Chuir DUFC tadhal ann, agus chaidh an tadhal a ghearradh às anns a’ bhad le … Continue reading

Posted in Cairteal Chuairt Dheireannach, Cupa na h-Alba, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Iar-chuairt dheireannach, Rangers | Comments Off on Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

An ath-chluich dhen Chairteal Chuairt Dheireannach ann an Cupa na h-Alba.

1-0DUFCRangers.mp3

Grad-iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal aig Utd mar as àbhaist dha a bhith a’… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on An ath-chluich dhen Chairteal Chuairt Dheireannach ann an Cupa na h-Alba.

Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Nuair a bha sinn aig a’ Mhòd ann an Ottawa an uiridh, bha cothrom againn bhruidhinn ri Rhoda Nic Risnidh agus Cathy Ann Nic-a-Phì. Tha sibh eòlach orra, tha sinn cinnteach. Tha Rhoda, a chaidh a breith ‘s a togail anns na Hearadh, ainmeil mar thidsear na Gàidhlig air feadh Ameireaga a Tuath. Tha Cathy […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Madaidhean-Allaidh

Tòrr naidheachdan ri thaobh madaidhean-allaidh ann an seo. An t-seachdain-sa chaidh, chaidh teidsear a bha seo a mharbhadh le buidhean de mhadaidhean-allaidh ann an Chignik Lake, tachartas a tha mu math ainneamh. Chaidh sgioba à Roinn Èisg ‘s Beat… Continue reading

Comments Off on Madaidhean-Allaidh

Meòrachadh Beag air Bàs (Miroslav Holub)

’S iomadh duine a nì
mar nach do rugadh fhathast iad. Rè an ama sin, ge-tà,
dh’fhaighnicheadh do William Burroughs le oileanach
ma bha e gabhail ri beatha an dèidh bàis,
’s fhreagair e:
– An cinnteach leat nach do bhàsaich thu fhathas… Continue reading

Posted in eadar-theangachadh, Steafan MacRisnidh | Comments Off on Meòrachadh Beag air Bàs (Miroslav Holub)

Frois a’ Phoit!

Nuair a thèid sinn a shnàmh sa mhuir mar chlann a’ plubraich air an t-sràid ann an tuil, no gar plumadh fhèin anns an tuba, is sinn nar suidhe mar chlod no mar ghuga, ?s beag an t-iongnadh ged a phlumas sinn gu grad gun èirich fras-uisge anns a’ bhad, a’ stealladh oirnn, ?s sinn […] Continue reading

Posted in Steafan MacRisnidh, Uisge | Comments Off on Frois a’ Phoit!