Monthly Archives: December 2009

Artaigealan agus Quizzichean Ùra air Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a nochdadh air Sgleog an t-seachdain-sa.

Aonghas MacNeacail air an Àrd-Ùrlar

Paranormal Activity le Cailean Collier… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan agus Quizzichean Ùra air Sgleog

Sgleog a’ tighinn gu crioch

Hallo a’ Chàirdean,

Chrìochnaich a chùmhnant aig Sgleog le MG ALBA aig deireadh an Dàmhair agus gu mi-fhortanach chan eil an t-airgid aig MG ALBA a-nis airson a chumail a dol.

Ach tha iad air toirt beagan ùine a bharrachd dhuinn, gus deireadh a’ Ghearran, airson rannsachadh a dhèanamh airson faighinn a-mach dè tha còrdadh leat mun làrach agus dè nach eil agus airson cothrom a thoirt dhuinn taic airgid a lorg às àiteigin eile.

An sàs lorgaidh sibh ceangal ris na… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgleog a’ tighinn gu crioch

Micheal agus Hige-Haige

Tha Micheal a-nise ag innseadh naidheachd dhuinn – naidheachd mu Hige-Haige … seo a’ cheud phàirt.
Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Micheal agus Hige-Haige

A bheil Romeo fhathast Beò?

Tha ceist ann nar measg-ne a bhios a’fuireachd an oir a’bhaile far am faicear am madadh-allaidh air a bheil Romeo: a bheil e fhathast beò? O chionn mhìos ‘s dòcha bha mi a’bruidhinn ri nàbaidh ‘s rinn sinn cunntas cò mheud bliadhna a tha muinntir… Continue reading

Comments Off on A bheil Romeo fhathast Beò?

Inbhir Narann fo Thighearnas a’ Co-op

Abair thusa gur e Baile a’ Co-op a th’ann an Inbhir Narann. Bhon a ghabh iad sealbh air Somerfield tha iad air a bhith a’ cur a’ bhathar fhèin am broinn a’ bhùth ud. Cha mhòr nach eil am proiceas sin seachad a-nis. Tha ceithir bùthan Co-op againn sa bhaile a-nis agus smachd orra cuideachd air an stèisean peatrail air taobh an iar a’ bhaile agus tha bathar grosaireachd na chois cuideachd. Tha mòran den bheachd gu bheil prìsean a’ dol an àirde gu math luath anns an togalach far an robh Somerfield… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inbhir Narann fo Thighearnas a’ Co-op

Inbhir Narann fo Thighearnas a’ Co-op

Abair thusa gur e Baile a’ Co-op a th’ann an Inbhir Narann. Bhon a ghabh iad sealbh air Somerfield tha iad air a bhith a’ cur a’ bhathar fhèin am broinn a’ bhùth ud. Cha mhòr nach eil am proiceas sin seachad a-nis. Tha ceithir bùthan Co… Continue reading

Comments Off on Inbhir Narann fo Thighearnas a’ Co-op

Theab an saoghal agam chur bun os cionn

An t-seachdainn-sa, b’fheudar dhomh siubhail air itealain airson na h-obrach agam. ‘S ann tric a bhios mi a’deanamh sin, uair neo dhà gach mìos ‘s dòcha. Agus bho chionn fhada, tha mi air a bhith mothachail gum feum mi a bhith gu math faiceallach…. Continue reading

Comments Off on Theab an saoghal agam chur bun os cionn