Monthly Archives: October 2009

Pàigheadh-anabharra – £6.93

Tha e coltas gum bi pàigheadh-anabharra ga thoirt seachad dha balach-pàipearach à Bedfordshire a tha a’ cosnadh £6.93 gach seachdain – an duine as òige san Rìoghachd Aonichte a bhios a’ faighinn pàigheadh-anabharra. Fhua… Continue reading

Comments Off on Pàigheadh-anabharra – £6.93

Stiubha Sitheann MhicDhùbhaich

Chaidh mi air chuairt bheag ann an Caol Loch Aillse aig an deireadh-seachdain, agus a-steach leam dhan bhùidsear air phrìomh shràid. ‘S e seo bùth a tha a’ reic feòil agus glasraich le chèile – agus – abair gur e bùth math coimhearsnachd a th’ ann. Bha a’ chuid as motha den ghlasraich air am buain faisg air làimh, air neo co-dhiù ann an Alba. Bha iad a’ reic currain mhòra eireachdail agus càl a chaidh àrach san sgìre fhèin. Bha creamh a bhuineadh dhan dùthaich seo – Inbhir Narann.… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stiubha Sitheann MhicDhùbhaich

HNVI agus Gainnead Vaccine ann an Bhirginia

A bheil sibhse fo iomghain mu H1N1? Tha sinn uile an dòchas gum bi sinn deiseil ma thig e, ach chan eil a h-uile h-àite deiseil an dràsda — ann an Bhirginia, tha gainnead de “vaccine” ann – dè tha sin a’ ciallachadh? Seo Micheal Mac Aoidh, ag aithris air YouTube agus Gaelcast FB (Facebook). […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on HNVI agus Gainnead Vaccine ann an Bhirginia

Cuidich BBC Alba – tha e suas dhuibh fhèin a-nis.

Tha Urras a’ BhBC a’ sgrùdhadh BBC Alba. Lion a-steach an fhoirm a leanas: Foirm Gàidhlig no English form =]Tha e cho cudromach dhan a’ Ghàidhlig gu bheil BBC Alba ga fhaighinn air Freeview. Ach son siud a dhèanamh bidh feum aig na s… Continue reading

Comments Off on Cuidich BBC Alba – tha e suas dhuibh fhèin a-nis.

Chaochaill mo charaid an-diugh…

An rud nach eil thu ‘son a bhith a’ cluinntinn air an fhòn: “Alasdair, tha mi duilich ach chaochaill X”. Ach, gu mì-fhortanach, nuair a thòg mi an fhòn a-nochd, ‘b e siud na chuala mi. Tha a h-uile rud a’ tuiteam às a chèile cho luath ‘s a t… Continue reading

Comments Off on Chaochaill mo charaid an-diugh…

Smeuran an fhoghair!

Còig latha air fhàgail, agus bidh an geamhradh ann. Ach mus tig e, dhan fheadhainn agaibh a bhios a’ coiseachd air a’ bhlàr a-muigh air an dùthaich far a bheil dearcan fiadhaich a’ fàs, gabh an cothrom agus gheibhear fios a bhlas air nan smeuran fhad ‘s a tha iad ann fhathast, mas e a’ chiad turas a bhlais thu orra. Cha mhòr nach bi an aimsir aca seachad, ach ged a bha iad ann fad deireadh an t-samhraidh – ‘s e seo an t-àm dhen bhliadhna as fheàrr – no bha, bho chionn dà sheachdain – airson a bh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Smeuran an fhoghair!

Foghar ann an Alba – Smeuran!

Còig latha air fhàgail, agus bidh an geamhradh ann. Ach mus tig e, dhan fheadhainn agaibh a bhios a’ coiseachd air a’ bhlàr a-muigh air an dùthaich far a bheil dearcan fiadhaich a’ fàs, gabh an cothrom agus gheibhear fios a bhlas air nan smeuran… Continue reading

Posted in dearcan fiadhaich, smeuran | Comments Off on Foghar ann an Alba – Smeuran!

Coffee Break Fraingis? Deagh smaoin?

Hmmm, rinn mi Fraingis ‘son 7 bliadhna tro mo bheatha-sgoile ach a-nis chan eil ach beagan de fhacail agam, gu mì-fhortanach…An e an cùrsa seo Coffee Break Fraingis an rud a tha mi air a bhith ag iarraidh? Perfect nach eil?… Continue reading

Comments Off on Coffee Break Fraingis? Deagh smaoin?

Blog ùr Gàidhlig

Tha mi air blog ùr Gàidhlig* thòiseachadh. Chan eil rud sam bith sònraichte ann an-dràst’, ach tha min dùil gun cuiridh mi stuth suas gach latha no dhà – dìreach rudan sìmplidh mun latha a bh’ agam, no air na tha mi a’ smaoineachadh mu rudeigin aig an àm.

Tha min dùil gum bi seo feumail do luchd-ionnsachaidh agus cuideachd do dhaoine eile a tha ‘son rud beag spòrs a leughadh.

Co-dhiù, seo agaibh am blog: http://www.lagaisnagaidhlig.blogspot.coContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Blog ùr Gàidhlig

Toiseach toiseachaidh? A start?

Chan eil mi air rud sam bith mar seo a dhèanamh a-riamh. ‘S e rud gu tur eadar-dhealaichte a th’ ann a bhith a’ bruidhinn do chuideigin air an eadar-lìon… cò aig a fios ma bhios daoine actually ga leughadh?Tha fhiosam nach eil am blog seo cho… Continue reading

Comments Off on Toiseach toiseachaidh? A start?