Tasglann den

Sìde nan seachd sian


Sgrìobhte le alasdair

Bha eagal orm nach biodh California a Deas a’ dol a dh’fhaotainn uisge gu leòr am bliadhna seo. ’S ann san t-seachdain seo chaidh, ge-tà, anns an do ràinig sìleadh ionadail gun ìre abhaisteach. Bha an t-uisge ann fad sia laithean. ’S e naidheachd sgrathail math a th’ann, oir tha tiormachd air a bhith ann fad [...]

Soidhnichean rathaid Gàidhlig – sìth nar linn?


Sgrìobhte le Graisg

An till Art le deagh naidheachd?

An Cù agam ‘s am madadh-allaidh


Sgrìobhte le tearlach61

Latha na Sabaid, chaidh mi a-mach air cuairt-ski air an loch ‘s an cù agam cuide rium. Latha breagha a bh’ ann, ged a bha i sgothach cha robh i ro fhuar, -3C ‘s dòcha.Co-dhiù, bha cuideigin air faighneachd dhomh an latha sin fhèin nan robh mi air …

An Eaglais Chlèireach a’ deasbad aonaidhean aona-ghnèitheach


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air comataidh ùr stèideachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air dè an t-àite a bu chòir a bhith aig aonaidhean aona-ghnèitheach sa Chrìosdachd agus sa choimhearsnachd san fharsaingeachd.

Meadhan na Seachdain


Sgrìobhte le Niall Gòrdan

Seadh, seo sinn agus Diciadain eile ann – san fharsaingeachd, bidh mi a’ faireachdainn gur e seo meadhan na seachdain, agus nach eil an deireadh-seachdain ro fhad’ air falbh idir!

Ach le sin a ràdh, feumaidh mi àideachadh gun robh là ann a bha mo dheireadh-seachdain a’ tòiseachadh air oidhche Dhiardaoin!

Ach on a tha mi niste pòsta agus ciallach (na can sìon a nist!), tha a h-uile là math fhèin. Duine gun dà là, duine gun là idir, an e?

Is tric mi fhin agus Seòidìn ag ithe ar bìdh ri taobh na Linne Shlèitich aig àm lòin – agus cò nach biodh toilichte agus a leithid seo de bhòidhchead tìre rompa….

Agus a-nist a chàirdein, feumaidh mi smaoineachadh mu bhiadh a-rithist!

Mar a chanas na h-Èireannaich: slán go fóill.

Traigh Inbhir Narann an-diugh aig dol fodha na grèine


Sgrìobhte le Graisg

Gus dealbh nas motha fhaicinn brùth air!

Sneachd!


Sgrìobhte le Ceitidh

Uill, anns a Northampton tha sneachd gu leor againn. Bha an oilthigh (tha mi air “owrk experience” an-sin a-nis) agus mo sgoil duinte an-diugh, so chaidh mi a-mach le mo bhrathair agus mo phuithuar agus rinn sinn fear-sneachd agus croit-sneach le bathaich!

Agus a-nis tha mi a’ dol dh’ol seoclaid teth agus ag eisteachd ri ceol…. :-)

Deasbad eadar Gràisg agus Art MacCarmaig (no fìor dheagh dhoppelgänger didisteach)


Sgrìobhte le Graisg

Seo na thachair a-nochd air Fòram na Gàidhlig:Art: Hello a h-uile duine. Chan ann tric a bhios mi a’ gabhail pàirt ann am fòram den t-seòrsa seo ach tha mi air a bhith a’ leughadh nam beachdan mu mygaelic a nochd an dèidh sgeulachd anns a’ Sun bh…

Gu deamhnaidh fhèin!


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Thug ban-oileanach dhomh 35 pònairean-sòigha ròiste an-diugh. Bha iad coltach ri cnòthan-talmhainn ròiste, le plaosg tana a dh’ fhaoisgeadh tu gu furasta. B’ e latha ron earraich a bh’ ann air bhon-dè, 3 Gearran. Seo latha ris an canar “s…

Sgrìobhadh ùr – An Claigeann aig damien hirst


Sgrìobhte le Graisg

Tighinn a dh’aithghearr, cruinneachadh a bhios taisbeanadh toradh agus sgilean aon sgrìobhadair air fhichead. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gu tric air a’ choimhearsnachd air loidhne bidh thusa eòlach air feadhainn dhiubh mu thràth ach a-nis co…