Monthly Archives: February 2009

Sìde nan seachd sian

Bha eagal orm nach biodh California a Deas a’ dol a dh’fhaotainn uisge gu leòr am bliadhna seo. ’S ann san t-seachdain seo chaidh, ge-tà, anns an do ràinig sìleadh ionadail gun ìre abhaisteach. Bha an t-uisge ann fad sia laithean. ’S e naidheachd sgrathail math a th’ann, oir tha tiormachd air a bhith ann fad […] Continue reading

Posted in Coitcheann, nadar, Naidheachdan | Comments Off on Sìde nan seachd sian

Soidhnichean rathaid Gàidhlig – sìth nar linn?

An till Art le deagh naidheachd? Continue reading

Comments Off on Soidhnichean rathaid Gàidhlig – sìth nar linn?

An Cù agam ‘s am madadh-allaidh

Latha na Sabaid, chaidh mi a-mach air cuairt-ski air an loch ‘s an cù agam cuide rium. Latha breagha a bh’ ann, ged a bha i sgothach cha robh i ro fhuar, -3C ‘s dòcha.Co-dhiù, bha cuideigin air faighneachd dhomh an latha sin fhèin nan robh mi air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Cù agam ‘s am madadh-allaidh

An Eaglais Chlèireach a’ deasbad aonaidhean aona-ghnèitheach

Tha Eaglais Chlèireach nan Stàitean Aonaichte air comataidh ùr stèideachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air dè an t-àite a bu chòir a bhith aig aonaidhean aona-ghnèitheach sa Chrìosdachd agus sa choimhearsnachd san fharsaingeachd. Continue reading

Posted in ameireaga, An t-Saoghal, an t-Urr, aona-ghnèitheach, aonadh, aonaidhean, còireachan, comataidh, Crìosdachd, Creideamh, eaglais, Eaglais Chlèireach, Lagh/Poilitigs, pòsadh, poileasaidh, sgrùdadh, Stàitean Aonaichte | Comments Off on An Eaglais Chlèireach a’ deasbad aonaidhean aona-ghnèitheach

Meadhan na Seachdain

Seadh, seo sinn agus Diciadain eile ann – san fharsaingeachd, bidh mi a’ faireachdainn gur e seo meadhan na seachdain, agus nach eil an deireadh-seachdain ro fhad’ air falbh idir!

Ach le sin a ràdh, feumaidh mi àideachadh gun robh là ann a bha mo dheireadh-seachdain a’ tòiseachadh air oidhche Dhiardaoin!

Ach on a tha mi niste pòsta agus ciallach (na can sìon a nist!), tha a h-uile là math fhèin. Duine gun dà là, duine gun là idir, an e?

Is tric mi fhin agus Seòidìn ag ithe ar bìdh ri taobh na Linne Shlèitich aig àm lòin – agus cò nach biodh toilichte agus a leithid seo de bhòidhchead tìre rompa….

Agus a-nist a chàirdein, feumaidh mi smaoineachadh mu bhiadh a-rithist!

Mar a chanas na h-Èireannaich: slán go fóill. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meadhan na Seachdain

Traigh Inbhir Narann an-diugh aig dol fodha na grèine

Gus dealbh nas motha fhaicinn brùth air! Continue reading

Comments Off on Traigh Inbhir Narann an-diugh aig dol fodha na grèine

Sneachd!

Uill, anns a Northampton tha sneachd gu leor againn. Bha an oilthigh (tha mi air “owrk experience” an-sin a-nis) agus mo sgoil duinte an-diugh, so chaidh mi a-mach le mo bhrathair agus mo phuithuar agus rinn sinn fear-sneachd agus croit-sneach le bathaich!

Agus a-nis tha mi a’ dol dh’ol seoclaid teth agus ag eisteachd ri ceol…. :-) Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sneachd!

Deasbad eadar Gràisg agus Art MacCarmaig (no fìor dheagh dhoppelgänger didisteach)

Seo na thachair a-nochd air Fòram na Gàidhlig:Art: Hello a h-uile duine. Chan ann tric a bhios mi a’ gabhail pàirt ann am fòram den t-seòrsa seo ach tha mi air a bhith a’ leughadh nam beachdan mu mygaelic a nochd an dèidh sgeulachd anns a’ Sun bh… Continue reading

Comments Off on Deasbad eadar Gràisg agus Art MacCarmaig (no fìor dheagh dhoppelgänger didisteach)

Gu deamhnaidh fhèin!

Thug ban-oileanach dhomh 35 pònairean-sòigha ròiste an-diugh. Bha iad coltach ri cnòthan-talmhainn ròiste, le plaosg tana a dh’ fhaoisgeadh tu gu furasta. B’ e latha ron earraich a bh’ ann air bhon-dè, 3 Gearran. Seo latha ris an canar “s… Continue reading

Posted in deagh fhortan, deamhan, earrach, oni, pònairean-sòigha ròiste | Comments Off on Gu deamhnaidh fhèin!

Sgrìobhadh ùr – An Claigeann aig damien hirst

Tighinn a dh’aithghearr, cruinneachadh a bhios taisbeanadh toradh agus sgilean aon sgrìobhadair air fhichead. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gu tric air a’ choimhearsnachd air loidhne bidh thusa eòlach air feadhainn dhiubh mu thràth ach a-nis co… Continue reading

Comments Off on Sgrìobhadh ùr – An Claigeann aig damien hirst