Monthly Archives: October 2008

Loading… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Tàing mhòr do Obama: Grian ann an Juneau mu dheireadh Thall

‘S e fìor dhroch aimsir a th’ air a bhith againn ann an Juneau. ‘S gann gun d’ fhuair sinn latha grianach idir bho thoiseach an Iuchair. An-dè bha iad ag aithris gu robh torr ‘s 30 latha an sreath a cheile far an robh uisge, an dearbh latha sa bha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tàing mhòr do Obama: Grian ann an Juneau mu dheireadh Thall

Cunntais-beachd an Iomairt and Taghaidh sna S.A.

Taobh a-staigh corra làithean a-nis, bith an taghadh anns na Stàitean Aonaichte seachad ‘s bith fios againn cò a bhuannaicheas. Tha mòran mòran a dh’ fhaodas mi ràdh mu dheidhinn sin ach bu mhath leam beachdachadh rud beag air na cunntais-beachd… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cunntais-beachd an Iomairt and Taghaidh sna S.A.

Seumas MacGill’eathain (pìobair) à Uibhist agus Dàibhidh MacEanraig (drumair).

Continue reading

Posted in Geamannan Gàidhealach pìobaire drumair Chiba Iapan Hi | Comments Off on Seumas MacGill’eathain (pìobair) à Uibhist agus Dàibhidh MacEanraig (drumair).

Geamannan Gàidhealach, Chiba, Iapan 2008 – Seumas MacGilleathain (pìob) agus Dàibhidh MacEanraig (druma)

Abair teòmachd a th’ air Seumas MacGilleathain, à Uibhist agus Dàibhidh MacEanraig. Chì sibh anns a’ bhideo seo dè cho math ‘s a tha iad. ‘S e cuireadh na pìobaire (agus cuireadh an drumair!) a bhios iad a’ faighinn a h-uile bliadhna an… Continue reading

Posted in Geamannan Gàidhealach pìobaire drumair Chiba Iapan Hi | Comments Off on Geamannan Gàidhealach, Chiba, Iapan 2008 – Seumas MacGilleathain (pìob) agus Dàibhidh MacEanraig (druma)

Naidheachdan às tuath

Tha mi air tadhal air Innis Tìle o chionn goirid. ‘B e trì bliadhna nach robh mi air a bhith an sin, ach nuair a tàinig mi gu h-eilean, dh’fhairich mi gun robh mi air a fhàg an-dè. ‘S e rudan beaga a tha air atharrachadh ann an Innis Tìle, a-mhà… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Naidheachdan às tuath

Gearan na mìos-sa – a’ cur às mo chorp mu…..!

Carson a tha e an comas dhomh bhideoan de dheasbadan mòra agus beaga fhaighinn air làrach a’ BhBC an seo ann an Iapan air cùisean Amearaganach, is air cùisean eadar-nàiseanta eile, ach nach eil e an comas dhomh dad sam bith fhaighinn air cùisea… Continue reading

Posted in Albannach, Amearaganach, cùisean, gearan | Comments Off on Gearan na mìos-sa – a’ cur às mo chorp mu…..!

Leirmheas: The Fall of the Roman Empire le Peter Heather

Tha mi faisg air crìoch a chuir air leabhar a tha uabhasach fhèin inntinneach agus chan eil ceangal sam bith aige leis na trioblaidean a tha a’ tachairt sna làithean-sa. Chaidh an leabhar seo a sgrìobhadh ann an 2006 agus tha e stèidhte air an ra… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leirmheas: The Fall of the Roman Empire le Peter Heather

Punks agus Mods san Eaglais Bhreac

Fàire! Giog san amharc! Mu dheireadh thall ach tha ceòl math inntinneach gu bhith aig a’ Mhòd. Uill, air an iomall co-dhiù. Agus co na b’fheàrr airson a Mod Fringe a chrathadh ach Oi Polloi agus Na Gathan. Cùmhachd, fuinn, faclan mi-mhodhail … Continue reading

Comments Off on Punks agus Mods san Eaglais Bhreac

Càil do bhiadh agad – AM FOGHAR

Ann an Iapan, ‘s e seo ràith mhath na bliadhna air tilleadh thugainn a-rithist. Agus, ‘s ìongantach mura robh fiughar aig mòran rithe an seo troimh làithean fada tachdta an t-samhraidh.A-nis, tha an aimsir bhruthainneach air falbh, agus tha ài… Continue reading

Posted in aimsir, àile, càil, ealan, fionnar, foghar, Iapan, ràith | Comments Off on Càil do bhiadh agad – AM FOGHAR