Tasglann den

fèis fhiolmaichean ghàidhlig ann an Ceap Breatainn


Sgrìobhte le Seonachan

Bidh Féis Fhiolmaichean na Reul-iùil a’ dol bho 3-5 an Dàmhair ann an Cladach a Tuath.

Cumhachd nan Gàidheil …


Sgrìobhte le micheal dubh

Sgriobh Ruairidh MacIlleathain ann an a Litir Ionnsachaidh (481) ann an tha e a bhruidhinn mu dhedhinn na ceithir cheud bliadhna de leth-bhreith leis an stàit an aghaidh ar cànain, ar cultair ’s ar dearbh-aithneachaidh (four hundred years of…

…faclan ainmeil mu dheireidh


Sgrìobhte le micheal dubh

‘S ann dèiridh na seachdainn ‘s bha mi a’ sàbaid le a’ ghnothaich fòn – AT&T. Tha iad ag iarraidh dà mile dollar tuilleadh, ach tha mi gan diultadh … ag radh nach eil an airgead aca orm. Thòiseach an cuid nuair a bha mi a dèanamh …

Taisg sin nad chuimhne!


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Tha e math dha-rìreabh nuair a bhios na daoine as siùbhlaiche ann an saoghal na Gàidhlig a’ nochdadh air Radio nan Gàidheal. An t-seachdain-sa, b’ e Aonghas Dubh a bha a’ bruidhinn air a’ phrògram Leugh an Leabhar, agus a thug dhuinn briat…

mu dheidhinn nan tidsear


Sgrìobhte le micheal dubh

Tha mi a’ smoinechadh mu dheidhinn iomadh rudan. ‘S dòcha gum bidh mi a brudhinn le a’ cheannairt mo ghnothaich. Chan eil iad ag ordachadh an gnothaich ann an doigh am bu choir dheth a’ bhith air a h-ordachadh. ‘S e sgoil a’ th’ann … …

rud am feumaidh mi a deanamh


Sgrìobhte le micheal dubh

Feumaidh mi a sgriobhadh … an seo am plan: bidh mi a’ sgriobhadh sgeuladh – tha mi a ciallachadh nobeheilean — gu luath. ‘S docha, a chiad leabhar – tha sin a’ fuamnachadh mar gur e breug a th’ann, ach tha firinn aige – Caora Dubh. Bi…

a ciallachadh …


Sgrìobhte le micheal dubh

Dè a tha e a ciallachadh a’ bhith Gàidhealach? Feamaidh duine a rugadh ann an Alba no – fiù ‘s nas sònraichte … anns a’ Ghàidhealtach? ‘S e iomadh duine ann a tha air a fulang am fàsachadh na Fuadaichean no an h-easbhaidhean ‘s air…

Dè a tha mi a dèanamh?


Sgrìobhte le micheal dubh

Dè a tha mi ag iarraidh? Feumaidh mi a’ planaigeadh. A’ teagaisg GàidhligA’ cuidheacheadh an ath-bheothachadh Ghàidhlig A’ teagaisg anns an Alba.Ag obair anns an Alba.Ag obair airson Saobhal MòrAg ionnsachad…

Aimhreit Eaconomaigeach


Sgrìobhte le tearlach61

Chuala mi gu bheil seanfhacal Sìneach a chanas “Fuiricheadh Sibh an linn inntinneach.” ‘S e mallachd a th’ann agus cha creid mi nach eil sinn aig iomall linn inntinneach. Tha an Comhngail sna Stàitean Aonaichte a’ feuchainn tighinn gu aontadh mu ph…

Staid Iomairt an taghaidh sna Stàitean Aonaichte


Sgrìobhte le tearlach61

Uill ‘s e cola-deug math math a th’ air a bhith aig Iain McCain ‘s ‘s e fìor dhroch chola-deug a th’ air bhith aig Obama. O chionn cola-deug, bha cunntas-beachdan an àrd airson Obama mu 6 puing air thoiseach air McCain, ach bha trioblaidean mar tha a…