Monthly Archives: September 2008

fèis fhiolmaichean ghàidhlig ann an Ceap Breatainn

Bidh Féis Fhiolmaichean na Reul-iùil a’ dol bho 3-5 an Dàmhair ann an Cladach a Tuath. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on fèis fhiolmaichean ghàidhlig ann an Ceap Breatainn

Cumhachd nan Gàidheil …

Sgriobh Ruairidh MacIlleathain ann an a Litir Ionnsachaidh (481) ann an tha e a bhruidhinn mu dhedhinn na ceithir cheud bliadhna de leth-bhreith leis an stàit an aghaidh ar cànain, ar cultair ’s ar dearbh-aithneachaidh (four hundred years of… Continue reading

Comments Off on Cumhachd nan Gàidheil …

…faclan ainmeil mu dheireidh

‘S ann dèiridh na seachdainn ‘s bha mi a’ sàbaid le a’ ghnothaich fòn – AT&T. Tha iad ag iarraidh dà mile dollar tuilleadh, ach tha mi gan diultadh … ag radh nach eil an airgead aca orm. Thòiseach an cuid nuair a bha mi a dèanamh … Continue reading

Comments Off on …faclan ainmeil mu dheireidh

Taisg sin nad chuimhne!

Tha e math dha-rìreabh nuair a bhios na daoine as siùbhlaiche ann an saoghal na Gàidhlig a’ nochdadh air Radio nan Gàidheal. An t-seachdain-sa, b’ e Aonghas Dubh a bha a’ bruidhinn air a’ phrògram Leugh an Leabhar, agus a thug dhuinn briat… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taisg sin nad chuimhne!

mu dheidhinn nan tidsear

Tha mi a’ smoinechadh mu dheidhinn iomadh rudan. ‘S dòcha gum bidh mi a brudhinn le a’ cheannairt mo ghnothaich. Chan eil iad ag ordachadh an gnothaich ann an doigh am bu choir dheth a’ bhith air a h-ordachadh. ‘S e sgoil a’ th’ann … … Continue reading

Comments Off on mu dheidhinn nan tidsear

rud am feumaidh mi a deanamh

Feumaidh mi a sgriobhadh … an seo am plan: bidh mi a’ sgriobhadh sgeuladh – tha mi a ciallachadh nobeheilean — gu luath. ‘S docha, a chiad leabhar – tha sin a’ fuamnachadh mar gur e breug a th’ann, ach tha firinn aige – Caora Dubh. Bi… Continue reading

Comments Off on rud am feumaidh mi a deanamh

a ciallachadh …

Dè a tha e a ciallachadh a’ bhith Gàidhealach? Feamaidh duine a rugadh ann an Alba no – fiù ‘s nas sònraichte … anns a’ Ghàidhealtach? ‘S e iomadh duine ann a tha air a fulang am fàsachadh na Fuadaichean no an h-easbhaidhean ‘s air… Continue reading

Comments Off on a ciallachadh …

Dè a tha mi a dèanamh?

Dè a tha mi ag iarraidh? Feumaidh mi a’ planaigeadh. A’ teagaisg GàidhligA’ cuidheacheadh an ath-bheothachadh Ghàidhlig A’ teagaisg anns an Alba.Ag obair anns an Alba.Ag obair airson Saobhal MòrAg ionnsachad… Continue reading

Comments Off on Dè a tha mi a dèanamh?

Aimhreit Eaconomaigeach

Chuala mi gu bheil seanfhacal Sìneach a chanas “Fuiricheadh Sibh an linn inntinneach.” ‘S e mallachd a th’ann agus cha creid mi nach eil sinn aig iomall linn inntinneach. Tha an Comhngail sna Stàitean Aonaichte a’ feuchainn tighinn gu aontadh mu ph… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Aimhreit Eaconomaigeach

Staid Iomairt an taghaidh sna Stàitean Aonaichte

Uill ‘s e cola-deug math math a th’ air a bhith aig Iain McCain ‘s ‘s e fìor dhroch chola-deug a th’ air bhith aig Obama. O chionn cola-deug, bha cunntas-beachdan an àrd airson Obama mu 6 puing air thoiseach air McCain, ach bha trioblaidean mar tha a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Staid Iomairt an taghaidh sna Stàitean Aonaichte