Tasglann den

Air iomall a’ bhaile mhòir.


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Air iomall a’ bhaile mhòir.Aig toiseach an t-samhraidh san òg-mhios, ghabh mi sgrìob air a’ bhaidhseagal eadar Tsurugashima, agus Kawagoe. Rinn mi imreach bho chionn ghoirid gu Tsurugashima, ach bidh mi a’ tadhail air Kawagoe cha mhòr a h-…

Air ais! Sùil sgleòthach air Iapan!


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

‘S e ‘sùil air Iapan’ a bha mi an dùil a thoirt ach, chan ann buileach air Iapan a tha mo shùil an-diugh. Tha ùidh mhòr agam ann am feamainn bho chionn ghoirid, gu h-àraid a thaobh biadh, agus nuair a fhuair mi lorg air teòclaid le nori na…

Comhairle na Gaidhealtachd a’ dèanamh prothaid à bhuidheann charthannas?


Sgrìobhte le Graisg

‘S àbhaist do Chomhairle na Gaidhealtachd na stailichean seo a chur suas gach bliadhna airson an RNLI ach am bliadhna thuirt iad dhan bhuidheann gun cosgadh sin £200, gu ruige seo bha a h-uile càil saor an asgaidh. Gu dearbh ‘s e millennium ùr a th…

Dol fodha na grèine air an latha as fhaide


Sgrìobhte le Graisg

Athchuinge Chudromach


Sgrìobhte le Alasdair MacCaluim

Athchuinge ur airson Alba fhaighinn air leine rugbaidh na h-Alba:

http://www.petitiononline.com/cleague/petition.html

CroileaganDC air Bhideo


Sgrìobhte le Liam

Rinn sinn bhideo nuair a chruinnich sinn an àm mu dheireadh – tha sinn an dòchas gun còrd e ribh! Seo mar a thoisich sinn a h-uile cròileagan, a’ seinn “Ciamar a tha thu? Tha mi gu math” …We made a video when we gathered the last time – we hope y…

Ùr Nòs, Ar Nòs


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich

Air an t-seachdainn-sa, chìthear farpais ùr beòthail – tha sinn an dòchas! – aig Eden Court ann an Inbhir Nis. Se fath ‘Nòs Ùr’ òrain a chur air adhart dha farpais Eòrpach a tha na nàdar de Eurovision airson mion-chànain. Gheibhear farp…

Cuairt heileacoptair dhan eighr-shruth Herbert


Sgrìobhte le tearlach61

Mìos sa chaidh, fhuair mi cothrom dhol suas ann an heileacoptair dhan eighr-shruth Herbert a tha pìos beag gu tuath bho Juneau.’S dòcha gum faigh sibh bhideo beagan nas fheàrr bho vimeo: Cuairt Heileaptair from Charles Tripp on Vimeo.

Fèill-thaisbeanaidh ann an Odense


Sgrìobhte le GunChleoc

Thèid mi a dh’ Odense ‘sa Dhanmhairg an-diugh. Bidh fèill-thaisbeanaidh ann 10 an t-Ã’gmhios – 24 an t-Ã’gmhios agus bidh mi a’ cuideachadh a h-uile rud chur suas a’ bhalla Di-Luain. ‘S e Filosofgangen an t-ainm a tha air an ealanlann.Seo cuid de na …

Bidh Sainsbury’s a tighinn gu Inbhir Narann


Sgrìobhte le Graisg

Sa mhadainn seo thug a’ chomataidh dealbhaidh cead don iarrtas aig Sainsbury’s, chan eil a h-uile càil buileach rèite fhathast ach san fharsaingeachd chuir iad romhpa gur e rud math a th’ann gus a’ mhòr-bhùth seo a’ leigeil a-steach dhan …