Monthly Archives: May 2008

Bhòt tràth, bhòt tric

Tha trustaran is amadain a’ chac à Gallaibh ri mi-rùn a-rithist. Tha am pàipear ionadal, an ‘John O’Groats Journal’ air poll a chur air chois feuch a bheil a’ mhòr shluagh airson no an-aghaidh sanasan dà-chànanach. Siuthad ann – gu ‘The… Continue reading

Posted in heads full of cac in Caithness | Comments Off on Bhòt tràth, bhòt tric

Soidhnichean Gaidhlig an Gallaibh: Poll air-loidhne

Tha an John O’ Groats Journal a’ deanamh poll an-drasta air soidhnichean Gaidhilg ann an Gallaibh. Bhotaibh aig: http://www.johnogroat-journal.co.uk/ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Soidhnichean Gaidhlig an Gallaibh: Poll air-loidhne

Joe Strummer

Tha mi direach air an leabhar “Redemption Song: The Definitive Biography of Joe Strummer” le Chris Salewicz a leughadh. Bha seanmhair Joe à Ratharsair agus tha dealbh den eilean a’ nochdadh san leabhar cho math ris an teacs seo:

“Paul Simonon’s painting of Joe’s ancerstors’ home at Umachan on the Isle of Raasay amply conveys the rigour of life on the Inner Hebridean island. Children at play would be tethered to trees, to save them tumbling down cliffs and ravines”

De? Co as a fhuair an t-ughdar an fhiosrachadh sin? Chan eil mi ga chreidsinn!

Bha uidh mhor aig an Strummereach ann an cultar is ceol na h-Alba. Tha mi cinnteach gum biodh e toilichte gun do chlaraich na Gathan “Tha mi cho bored leis an SAA”. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Joe Strummer

Cleas Sgàthain air a leughadh leis an ùghdar

Tha an an leabhar le Mairi Anna NicDhomhnaill ri chluinntinn gach latha  an t-seachdain seo airson cairteal na h-uaireach gach latha, aig 9.45am air  program Choinnich Mhoir air Radio nan Gaidheal. ‘S bochd nach eil tuilleadh den leithid seo ri cluin… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cleas Sgàthain air a leughadh leis an ùghdar

Nòs Ùr – Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain

Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain21 Óg-mhìos 2008Taigh-cluiche Eden CourtInbhir Nis, AlbaThèid co-fharpais chudromach a chur air bhog an seachdain seo, a’ comharrachadh òrain bho choimhearsnachdan mhion-chànain Ceilteach agus Albais.Tha ‘N?… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, Albais, An t-Suain, òg-mhìos, òrain, ùr, Breaton òran, Còrnach, Ceòl, Cuimreach, Cuirt Eden, Eden Court, farpais, Gàidhlig, Gàidhlig Èireannach, Gàidhlig Mhanainneach, Inbhir Nis, Liet Lavlut Eòrpach, Lulea, mìon-chànain, Naidheachdan, nòs, nòs ùr, roinneil, Tachartasan, taigh-cluiche, Ulaidh Albais | Comments Off on Nòs Ùr – Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain

Nòs Ùr – Farpais Ã’rain Roinneil Mhion-chànain

Farpais Òrain Roinneil Mhion-chànain
21 Óg-mhìos 2008
Taigh-cluiche Eden Court
Inbhir Nis, Alba
Thèid co-fharpais chudromach a chur air bhog an seachdain seo, a’ comharrachadh òrain bho choimhearsnachdan mhion-chànain Ceilteach agus Albais.
Tha ‘Nòs Ùr’ an dùil air òrain a chuir a-steach sa Ghàidhlig, Albais, Ulaidh Albais, Gàidhlig Èireannach, Gàidhlig Mhanainneach, Cuimreach, Còrnach agus Breaton. Thèid an neach-buannachaidh troimhe gu […] Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, Albais, An t-Suain, òg-mhìos, òrain, ùr, Breaton òran, Còrnach, Ceòl, Cuimreach, Cuirt Eden, Eden Court, farpais, Gàidhlig, Gàidhlig Èireannach, Gàidhlig Mhanainneach, Inbhir Nis, Liet Lavlut Eòrpach, Lulea, mìon-chànain, Naidheachdan, nòs, nòs ùr, roinneil, Tachartasan, taigh-cluiche, Ulaidh Albais | Comments Off on Nòs Ùr – Farpais Ã’rain Roinneil Mhion-chànain

Suidheachadh dealain ann an Juneau ‘s criomagan eile

Uill, leagh an-dè gu na croinn uile a chaidh a mhilleadh le maoim-sneachda mu sia seachdainn air ais air an togail às ùr a-nis ‘s tha iad a-nis a sìneadh ueirichean orra. ‘S ann mìos air thoiseach air na bha iad an dùil ‘s ‘s e deagh naidheachd a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suidheachadh dealain ann an Juneau ‘s criomagan eile

Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Dh’fhuair mi sgriob air ti de na traenaichean ura aig Iarnród Éireann eadar Baile Ath Cliath agus Corcaigh os cionn mios. Treanaichean taitneach, gleansach ura, le sanasan-sholais os cionn na dorsan ag innse ainm an ath steiseain, neo mar a chanas iad an Eireann “An Chead Staisiun eile”….Tha fios a’am gur a sin a chanas iad an Eireann oir is e sin mar a bha mi ga leughadh air na dealbhan-fhiosrachaidh sin, agus mar a bha mi ga cluinntinn air na labhairteaich-dhealain.

Bha leasain air barrachd dhomh: Gach trip a thanaig teachdaireachd pobalachd a mach, thanaig e aig tus as Gaelige agus an uairsin as Beurla.

Thoiseach an sanas ,( a chaidh na shiubhal thar an sgaile) aig a h-aon am agus a thoisich an teachdaire-labhairt,
ach ruith an sanas nas malla. Mar sin aobharaich an modh teachdaireachd fhein dail goirid ( as deidh fiosrachadh ás Gaidhlig ) a thug cothrom do dhaoine gun móran Gaidhlig a ghabhail greim air a’ chuise mus an deach a channtainn a-rithis ás Beurla.

An trip mu dheireadh a bha mi aig an taigh mhothaich mi gu bheil a h-aon uidheam air na treanaichean aig Scotrail chun a’ Chaoil. Carson nach gheibheadh sinn a h-aon inbhe seirbhis (air taobh canan) air rathad-iarainn a’Chaoil agus a gheibheas muintir a’Chorcaigh? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Kaiser Chiefs ann an Strath Pheofhair

Bha na Kaiser Chiefs a’ cluich beò anns a’ Phàillean ann an Strath Pheofhair Diluain seo chaidh. Ma tha sibh airson gam faicinn tha an Ross-shire air bhidiothan a chur air an làrach-lìn aca.http://www.ross-shirejournal.co.uk/news/fullstory.php/aid/… Continue reading

Posted in beò, Ceòl, cluich, consairt, cuirm-ciùil, Kaiser Chiefs, Naidheachdan, pavillion, pàillean, Strath Pheofhair, Strathpeffer, T.Bh. agus Filmichean, Tachartasan, talla-ciùil | Comments Off on Kaiser Chiefs ann an Strath Pheofhair

Fhuair Breatnais agus mion-chànain eile aithneachd bhon riaghaltas frangach!!!

Naidheachd gu tur iongantach ach quel bonheur!Thachair seo an diugh a-rèir coltais – a-nis tha iad a-steach den bhunreachd. Seo beagan naidheachd a chunnaic mi. Duilich nach eil tìde gu leòr agamsa eadar-theangachadh a dhèanamh. Deagh naidheachd gu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fhuair Breatnais agus mion-chànain eile aithneachd bhon riaghaltas frangach!!!