Monthly Archives: April 2008

Cruaidh-chàs bìdh

Bha cothrom agam iris a leughadh an diugh. ’S e an NewStatesman a bh’ ann agus seo na thuirt iad:‘ ’Se ironas air leth a th’ ann. Aig àm nuair a tha ceannardan an t-saoghail a’ cur an cèill dragh mòr mu dheidhinn stòrasan bìde a’ lu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cruaidh-chàs bìdh

Meal a naidheachd don phrìomh theaghlach Inbhir Narann

Nach math a rinn iad am bliadhna? Ceithir cloinne gu ruige seo agus fhathast leth-dusan uighean a’ faighinn teas. a-rèir eòlaichean shìos ann an sasainn tha an dà eala-bhàn seo mìos air thoiseach air na h-eòin ann an àite sam bith eile.Brùt… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meal a naidheachd don phrìomh theaghlach Inbhir Narann

Trafaig ann an Inbhir Narann

Uill ’s e dealbh o dhà mhìle taobh a-muigh Inbhir Narann a th’ann. Sin far am bidh thu na phàirt den chiudha ma thilleas tu bho Inbhir Nis eadar còig agus sia uairean feasgar. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Trafaig ann an Inbhir Narann

Atchuinge reile chudromach

Gleidh seann slighean-reile gus am bi cothrom ann an ath-fhosgladh

http://www.keswickrailway.com/id35.html Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Atchuinge reile chudromach

Julie Fowlis air YouTube

a’ seinn “Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach” Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Julie Fowlis air YouTube

Bebo

Tha duileag agam air Bebo cuideachd – ambroc.bebo.com. Tha torr stuth agam an-sin. Airson adhbhar air choireigin, ged a tha iomadh Gaidheal air Bebo, tha a’ mhor-chuid de na duilleagan aca anns a’ Bheurla a-mhain – fiu’s an fheadhainn aig luchd-iomairt canain. Tha mo larach-sa sa Ghaidhlig co-dhiu. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bebo

Sgire nan Loch

Tha sinn dìreach air ais bho sheachdain ann an ‘Sgìre nan Loch’ ann an Sasainn. Is toil leam gu mòr Sgìre nan Loch, gu h-àraid Keswick is Ambleside. Tha coltas Gàidhealtachd na h-Alba air an sgìre ach a chionn ‘s nach robh Gàidhlig riamh air a bruidhinn ann, chan eil agam ri dragh a dhèanamh nach eil soidhnichean Gàidhlig ann agus nach eil Gàidhlig anns na taighean-tasgaidh agus cha bhi agam ri tòrr litrichean gràineil fhaicinn sna pàipearan ionadail bho amadain às an àite a’ càineadh na Gàidhlig. Tha e brònach, ach tha e fior oir tha na rudan sin daonnan a’ cur orm gach turas a tha mi air a’ Ghàidhealtachd.

O – agus tha tòrr rathaidean-iarrainn inntinneach anns an sgìre cuideachd. Thadhail mi air an Ravenglass & Eskdale agus air an Lakeside is Haverthwaite. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgire nan Loch

Loighnichean dealain air milleadh ann an Juneau

Thachair maoim-sneachda an-dè gu deas à Juneau an-dè a rinn milleadh air loighnichean-dealain a tha a’ dealanachadh a’ bhaile. Bith 85% gu 90% a’ tighinn tro na loighnichean sin. Tha iad ag ràdh nach teid iad an càradh taogh a-staigh dhà neo trì… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Loighnichean dealain air milleadh ann an Juneau

Nuair a chaidh mi dhiom fhìn

Bha oidhche mhòr agam ann Diardaoin an dèidh na h-obrach. Chaidh mi fhìn, co-obraichean is oileanaich gu taigh-bìdh feòla, ‘s e seorsa de bharbecue a-staigh a bh’ ann. Theirear “yakinikuya” ris an t-seòrsa taigh-bìdh seo, no Barbecue Coirèanach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nuair a chaidh mi dhiom fhìn

Fosgladh Pride Glaschu

Bu tòigh le Pride Glaschu fàilte a chur air a h-uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.7f 30mh den GhibleanAn t-Ionad LGBT84 Bell StreetGlaschuG1 1LQ.Ma tha sibh airson a dhol cuiribh fios ro-làimhe le bhith a’ clàradh aig www.prideg… Continue reading

Posted in fosgladh, glaschu, Glasgow, LGBT, Naidheachdan, pride, Pride Glaschu, Pride Glasgow, Pride Scotia, Tachartasan | Comments Off on Fosgladh Pride Glaschu