Monthly Archives: March 2008

Abair bhidio – The Art of the Saber

Ma tha Star Wars còrdadh ribh, thoiribh sùil air a’ bhidio seo:-

Check out this video: Art of the Saber

Add to My Profile | More Videos

Continue reading

Posted in bhidio, light, lightsaber, saber, Sgudal, star, wars | Comments Off on Abair bhidio – The Art of the Saber

Dè a tachras nuair a sheasas madadh-allaidh ann am meadhan rathad an rìgh

Seall air dè a thachras nuair sheasas madadh-allaidh ann am meadhan rathad an rìgh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dè a tachras nuair a sheasas madadh-allaidh ann am meadhan rathad an rìgh

Madadh-allaidh a’ leantainn boireannach ‘s a’ chù aice

Madainn an-diugh, chaidh mi air cuairt air an lach an-diugh leis a’ chù agam ‘s chunnaic mi am madadh-allaidh a-rithist. ‘S tric a tha sinn ga fhaicinn feumaidh mi ràdh. Co-dhiù, dhlùthaich e ri bhoireannach a bha seo a bha air cuairt air an lach l… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Madadh-allaidh a’ leantainn boireannach ‘s a’ chù aice

Iomairt an aghaidh Gàidhlig ann an Gallaibh? A bheil Bòrd na Gàidhlig a’ deanamh dad?

Tha an fhòram thall aig iomairtean Gàidhlig air a bhith trang an-diugh. Chaidh ceist na leanas a thogail.‘m bheil beachd aig duine sam bith de bu chòir dhuinn dèanamh gus taic a chumail ri poileasaidh Comhairle na Gàidhealtachd gun tèid soidhni… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Iomairt an aghaidh Gàidhlig ann an Gallaibh? A bheil Bòrd na Gàidhlig a’ deanamh dad?

Tha tidsear ùr againn-whooo hooo!

Uill, tha tidsear ùr againn agus tha i glè gasda!
Bidh i a’ teagasg àraich aig a Sgoil Ghàidhlig Glaschu.

An-raoir… bhruidhinn sinn mu sinn fhèin a’ fàs eòlach air a chéile.

Tha mi an dòchas gum bi mi ionnsaich mòran…. falbh a ionnsachadh :0) Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha tidsear ùr againn-whooo hooo!

Obair chamara – ealain neo “banality”?

Tha obair chamara seòrsa ùr de dh’ealain. Tha taisbeanaidhean obrach camara ri faic a h-uile àite, ann na taighean-tasgaidh, leabharlannan, ospadalan is mar sin. Dè am faicear annta? A h-uile rud gur urrainn dhuinn smaoinich, daoine, beathaichean, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Obair chamara – ealain neo “banality”?

Abair seachdainn!

Uill, bha an seachdainn seo chaidh gle thrang!
‘S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th’annam. Air an adhbhar seo …. mo dhulleag orainds agus dubh.
Bha sinn slaidte le Rangers Didòmhnaich ann an cupa deireannach… bha mi brònach Diluain aig an ofis. Bha iad fortanach!!

Agus an uairsin … chaidh mi dhan Obar Dheathain. Dh’fhaighnich “Doonies Farm” mi gu tog làrach-lìn airson còmhrag aig Doonies, “Save Donies farm”. Tha mi ag obair an e a-nis ach tha mi a stadadh airson èigheachd fonadh le mion-chunntas moran. Ar leat gum bi sin e fòghnaidh, ach ceann-seachdain seo… bha mi a’ cèilidh air parantan Vanessa ann an Dùn Dèagh… agus gun teagamh… bha mi aig an geam cuideachd…. :0)

An seachdainn seo… bidh mi tidsear ùr a bhith agad ris…..Mairead.

Well last week was very busy!
I am a Dundee United fan. Hence why my page is orange and black.
We were robbed by Rangers on Sunday in the cup final. I was gutted on Monday in th office.They were lucky!!

And then….I went to Aberdeen. I was asked by Doonies Farm to build a website for their campaign, “Save Doonies Farm”. I’m workingn it now but I’m waiting on a phone call with more details. You would think that would be enough but at the weekend, I went visiting Vanessa’s parents in dundee… of course I went to the football as well. :0)

This week I have new teacher to look forward to… Margaret. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Abair seachdainn!

Dà nobhail ùr

Tha toradh inntinneach eile tighinn às Ur-Sgeul’Tha dà leabhar air fhoilleasachadh agus faodaidh tu gan ceannaich aig an làraich-lìn aca. ’S iad Slaightearan le Tormod MacGill-Eain agus Cleas Sgàthain le Màiri Anna NicDhòmhnaill. Chuala mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dà nobhail ùr

Inbhe cànain

Ma leughas tu am Plana Nàiseanta nan Gàidhlig chì thu na tha aig amas Bòrd na Gàidhlig, thuirt iad:Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s tha ìomhaigh fhiughaireachd don Ghàidhlig, agus bidh sinn ag iarraidh ìomhaigh agus seasamh na Gàidh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inbhe cànain

Cathadh chairtean dearga

Aig a cheann thall cha robh ach ochdnar cluicheadairean Inbhir Narann air a’ phàirce ach rinn iad a’ chùis air Brùra 4-3. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cathadh chairtean dearga