Tasglann den

Ma gheibh thu Pòrno ann an cànain…


Sgrìobhte le Graisg

Leugh mi rudeigin air an làraich Schottisch-Gaelisch a chuir nam chuimhne rudeigin eile a chuala mi o chionn fhada. Thuirt cuideigin dhomh, ‘ma gheibh porn ann an canain tha sin a’ dearbhachadh gu bheil a’ chanain ud beò. Uill gu dearbh tha fia…

Nach i tha brèagha an-diugh!


Sgrìobhte le ceann-feachd

Is e latha mìorbhaileach a tha ann an-diugh. An-dràsta, tha mi air mo shaor-laithean bho sgoil. Tha e nas blàithe na an t-seachdain a chaidh. Bha mòran sneachda againn an-seo ann am Maine, ach tha e a leaghadh a-nis, oir tha e mu 4°C a-muigh. O ui…

Fèis Gheamhraidh gun Saobh-chràbhadh.


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich

Tha e ceart is iomchaidh aig am àm seo cuimhneachadh gu bheil sinn uile measail is airidh air fèis is fois ann an dubh a’ gheamhraidh. Se sinn a rinneadh bho chionn linn biathadh nan Crìosdaidh dha na Leòmhannan. Mar a chaidh innise dhomh le…

A bheil cuimhne agad air ‘Can Seo’


Sgrìobhte le Graisg

Ma dh’fhaoidte nach robh thusa fiù ‘s beò aig an àm sin ach taing gu Muckapedia seo e dhut.

Dùrachdan na Nollaige :)


Sgrìobhte le mona

Teachdaireachd na Nollaige


Sgrìobhte le Fear Gallta

An soisgeul a rèir Lùcas.8. Agus bha anns an dùthaich sin buaichaillean a’ fantainn a-muigh, a’ deanamh faire-oidhche air an treud.9 Agus, feuch, thàinig aingeal an Tighearna orra, agus dhealraich glòir an Tighearna mun timcheall; agus ghabh iad …

Càirtean-puist


Sgrìobhte le GunChleoc

Tha am buth air loidhne agam deiseil mu dheireadh thall. ‘S e mòran obair a bh’ ann! Seo ceangal dhuibh.Chan eil Gàidhlig ann air an làrach-lìn seo gu mì-fhortanach. Tha mo cheann goirt fhathast air sgàth ‘s gun robh agam ris a h-uile rud eadar-t…

‘S fhada bhon uairsin!


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

‘S fhada bhon uairsin, nach e?Tha e doirbh dhomh ge-tà, measadh a dhèanamh cò bhios a’ tadhal air a’ bhlog seo, ma bhios gin idir; ach, ‘s i an fheallsanachd a th’ agam bhon a thòisich mi air sgrìobhadh an seo, na nithean, ‘s tachartas…

Fo-thalamh Los Angeles


Sgrìobhte le alasdair

An Loidhne Dhearg ann an Hollywood. Bidh mòran de dhaoine a’ cleachdadh goireasan-siubhal poblach ann an Los Angeles.
Dè a’ Ghàidhlig nas fheàrr air public transport?

Adhbhar Gàire


Sgrìobhte le Fear Gallta

Leugh mi seo beagan miosan air ais am broinn na h-irise Na Duilleagan Gàidhlig agus cha b’urrainn dhomh ach gàire a dhèanamh:-Adhbhar GàireBha ministear ann uaireigin a bha car tioram ‘na theagasg. Bhiodh na searmoinean aige glè fhada. Cha robh gu…