Monthly Archives: December 2007

Ma gheibh thu Pòrno ann an cànain…

Leugh mi rudeigin air an làraich Schottisch-Gaelisch a chuir nam chuimhne rudeigin eile a chuala mi o chionn fhada. Thuirt cuideigin dhomh, ‘ma gheibh porn ann an canain tha sin a’ dearbhachadh gu bheil a’ chanain ud beò. Uill gu dearbh tha fia… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ma gheibh thu Pòrno ann an cànain…

Nach i tha brèagha an-diugh!

Is e latha mìorbhaileach a tha ann an-diugh. An-dràsta, tha mi air mo shaor-laithean bho sgoil. Tha e nas blàithe na an t-seachdain a chaidh. Bha mòran sneachda againn an-seo ann am Maine, ach tha e a leaghadh a-nis, oir tha e mu 4°C a-muigh. O ui… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nach i tha brèagha an-diugh!

Fèis Gheamhraidh gun Saobh-chràbhadh.

Tha e ceart is iomchaidh aig am àm seo cuimhneachadh gu bheil sinn uile measail is airidh air fèis is fois ann an dubh a’ gheamhraidh. Se sinn a rinneadh bho chionn linn biathadh nan Crìosdaidh dha na Leòmhannan. Mar a chaidh innise dhomh le… Continue reading

Comments Off on Fèis Gheamhraidh gun Saobh-chràbhadh.

A bheil cuimhne agad air ‘Can Seo’

Ma dh’fhaoidte nach robh thusa fiù ‘s beò aig an àm sin ach taing gu Muckapedia seo e dhut. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A bheil cuimhne agad air ‘Can Seo’

Dùrachdan na Nollaige :)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dùrachdan na Nollaige :)

Teachdaireachd na Nollaige

An soisgeul a rèir Lùcas.8. Agus bha anns an dùthaich sin buaichaillean a’ fantainn a-muigh, a’ deanamh faire-oidhche air an treud.9 Agus, feuch, thàinig aingeal an Tighearna orra, agus dhealraich glòir an Tighearna mun timcheall; agus ghabh iad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Teachdaireachd na Nollaige

Càirtean-puist

Tha am buth air loidhne agam deiseil mu dheireadh thall. ‘S e mòran obair a bh’ ann! Seo ceangal dhuibh.Chan eil Gàidhlig ann air an làrach-lìn seo gu mì-fhortanach. Tha mo cheann goirt fhathast air sgàth ‘s gun robh agam ris a h-uile rud eadar-t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Càirtean-puist

‘S fhada bhon uairsin!

‘S fhada bhon uairsin, nach e?Tha e doirbh dhomh ge-tà, measadh a dhèanamh cò bhios a’ tadhal air a’ bhlog seo, ma bhios gin idir; ach, ‘s i an fheallsanachd a th’ agam bhon a thòisich mi air sgrìobhadh an seo, na nithean, ‘s tachartas… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ‘S fhada bhon uairsin!

Fo-thalamh Los Angeles

An Loidhne Dhearg ann an Hollywood. Bidh mòran de dhaoine a’ cleachdadh goireasan-siubhal poblach ann an Los Angeles.
Dè a’ Ghàidhlig nas fheàrr air public transport?

Continue reading

Posted in Beatha lathail | Comments Off on Fo-thalamh Los Angeles

Adhbhar Gàire

Leugh mi seo beagan miosan air ais am broinn na h-irise Na Duilleagan Gàidhlig agus cha b’urrainn dhomh ach gàire a dhèanamh:-Adhbhar GàireBha ministear ann uaireigin a bha car tioram ‘na theagasg. Bhiodh na searmoinean aige glè fhada. Cha robh gu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Adhbhar Gàire