Monthly Archives: October 2007

Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu Afraga

Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu AfragaSarko ‘s e sin ri ràdh Mgr Sarkozy, Monsieur le Président.Rinn e oraid san Iuchar ann an Oilthigh Dakar, Senegal agus a-rèir coltais chuir e na h-oileanaich bochda tro-chèile leis a chuid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu Afraga

Oidhche Shamhna shona

Uill, ‘s e oidhche Shamhna a th’ ann agus tha dùil agam gum bi an dorus mòr a’ gnogadh gu tric a-nochd. Co-dhiù, mar a tha oidhche Shamhna oirnn a-rithist seo làrach-lin mhath dhuibh:- Gnathsan Oidhche Shamhna Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oidhche Shamhna shona

Deagh aimsir

Tha fhathast deagh aimsir againn ann an Inbhir Narann ach tha e buailteach a bhith caran fuar sa mhadainn. Thug mo chèile an dealbh seo. Bidh feadhainn dhiubh o Thìr nam Blòg eòlach air an t-sealladh seo suas dhan drochaidh rèile tarsainn na h-ai… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Deagh aimsir

Fhaoileag, fhaoileag…

Fhaoileag, fhaoileag, taobh an cuan,Na faiceam thu air talamh cruaidh:Air talamh cruaidh ma nì thu fois,Bidh gaoth is dìle tighinn na chois. Uill, a-reir na rainn seo co-dhiù. Ach thog mi an dealbh seo as t-samhradh nuair a bha a’ ghrian a’ deàrs… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fhaoileag, fhaoileag…

Cròileagan Oidhche Shamhna

Chruinnich sinn airson an dàrna cròileagan latha neo dhà roimhe Oidhche Shamhna, agus bha pàirt dhe na cur-seachadan againn ceangailte leis an fhèill sin.We met for the second playgroup a few days before Halloween, and some of our activities were… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cròileagan Oidhche Shamhna

Leugh mi rudeigin agus thug e smaoineachadh orm

‘Ma sgrùdar ar n-eachdraidh fad an dà linn so chaidh, chìthear gur i a’ bhàrdachd a sheas inbhe is maireannach na Gàidhlige, oir as aonais obair nam bàrd air beul a luchd-labhairt is na chomhchruinneachdiadhean bàrdachd nan làmhan bha i air s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leugh mi rudeigin agus thug e smaoineachadh orm

Faclan furasta ri cuimhneachadh ann an Gàidhlig

Ged nach eil mi nam fhileantachd, tha mi air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig a-nis airson greis. Agus mar luchd-ionnsachaidh eile, feuchaidh mi ri facal Gàidhlig ùr ionnsachadh gach latha. Mar a bhiodh dùil agaibh a’ chuid mhòr dhen ùine bidh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Faclan furasta ri cuimhneachadh ann an Gàidhlig

Fèill Kawagoe (bhideo eile)

Posted in Fèill Kawagoe Iapan Matsuri Cultar Dualchas | Comments Off on Fèill Kawagoe (bhideo eile)

700 mìle ceàrnagach air losgadh, 1,600 dachaigh air sgrios

Tha Radio nan Gaidheal ag aithris an-diugh:
“Tha dòchas ann gu socraich a’ ghaoth a th’ air a bhith a’ toirt air teintean a bhith a’ sgaoileadh ann an California. Thuirt oifigearan gun tàinig air mu mhillean duine an dachannan fhàgail – agus tha an Ceann-suidhe Bush a’ dol a thadhal air an stàid an-diugh.”
Ach chan […] Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on 700 mìle ceàrnagach air losgadh, 1,600 dachaigh air sgrios

Fèill Mhòr Kawagoe (Kawagoe Matsuri/川越まつり)

Fèill Mhòr Kawagoe (Kawagoe Matsuri/川越まつり)Seo bhideo a thog mi dheth phàirt de na tachartasan aig Fèill Kawagoe, Saitama, Iapan. Tha an fhèill a’ leantainn air dà latha dhen Dàmhair gach bliadhna. Tha tòrr carbadan traidiseanta… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fèill Mhòr Kawagoe (Kawagoe Matsuri/川越まつり)