Tasglann den

Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu Afraga


Sgrìobhte le Graisg

Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu AfragaSarko ‘s e sin ri ràdh Mgr Sarkozy, Monsieur le Président.Rinn e oraid san Iuchar ann an Oilthigh Dakar, Senegal agus a-rèir coltais chuir e na h-oileanaich bochda tro-chèile leis a chuid …

Oidhche Shamhna shona


Sgrìobhte le Fear Gallta

Uill, ‘s e oidhche Shamhna a th’ ann agus tha dùil agam gum bi an dorus mòr a’ gnogadh gu tric a-nochd. Co-dhiù, mar a tha oidhche Shamhna oirnn a-rithist seo làrach-lin mhath dhuibh:- Gnathsan Oidhche Shamhna

Deagh aimsir


Sgrìobhte le Graisg

Tha fhathast deagh aimsir againn ann an Inbhir Narann ach tha e buailteach a bhith caran fuar sa mhadainn. Thug mo chèile an dealbh seo. Bidh feadhainn dhiubh o Thìr nam Blòg eòlach air an t-sealladh seo suas dhan drochaidh rèile tarsainn na h-ai…

Fhaoileag, fhaoileag…


Sgrìobhte le Fear Gallta

Fhaoileag, fhaoileag, taobh an cuan,Na faiceam thu air talamh cruaidh:Air talamh cruaidh ma nì thu fois,Bidh gaoth is dìle tighinn na chois. Uill, a-reir na rainn seo co-dhiù. Ach thog mi an dealbh seo as t-samhradh nuair a bha a’ ghrian a’ deàrs…

Cròileagan Oidhche Shamhna


Sgrìobhte le Liam

Chruinnich sinn airson an dàrna cròileagan latha neo dhà roimhe Oidhche Shamhna, agus bha pàirt dhe na cur-seachadan againn ceangailte leis an fhèill sin.We met for the second playgroup a few days before Halloween, and some of our activities were…

Leugh mi rudeigin agus thug e smaoineachadh orm


Sgrìobhte le Graisg

‘Ma sgrùdar ar n-eachdraidh fad an dà linn so chaidh, chìthear gur i a’ bhàrdachd a sheas inbhe is maireannach na Gàidhlige, oir as aonais obair nam bàrd air beul a luchd-labhairt is na chomhchruinneachdiadhean bàrdachd nan làmhan bha i air s…

Faclan furasta ri cuimhneachadh ann an Gàidhlig


Sgrìobhte le Fear Gallta

Ged nach eil mi nam fhileantachd, tha mi air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig a-nis airson greis. Agus mar luchd-ionnsachaidh eile, feuchaidh mi ri facal Gàidhlig ùr ionnsachadh gach latha. Mar a bhiodh dùil agaibh a’ chuid mhòr dhen ùine bidh …

Fèill Kawagoe (bhideo eile)


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

700 mìle ceàrnagach air losgadh, 1,600 dachaigh air sgrios


Sgrìobhte le alasdair

Tha Radio nan Gaidheal ag aithris an-diugh:
“Tha dòchas ann gu socraich a’ ghaoth a th’ air a bhith a’ toirt air teintean a bhith a’ sgaoileadh ann an California. Thuirt oifigearan gun tàinig air mu mhillean duine an dachannan fhàgail – agus tha an Ceann-suidhe Bush a’ dol a thadhal air an stàid an-diugh.”
Ach chan [...]

Fèill Mhòr Kawagoe (Kawagoe Matsuri/川越まつり)


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Fèill Mhòr Kawagoe (Kawagoe Matsuri/川越まつり)Seo bhideo a thog mi dheth phàirt de na tachartasan aig Fèill Kawagoe, Saitama, Iapan. Tha an fhèill a’ leantainn air dà latha dhen Dàmhair gach bliadhna. Tha tòrr carbadan traidiseanta…