Monthly Archives: July 2007

Sgrìobh Ball pàrlamaid na h-Alba airson nan Eileanan an iar, Alasdair Allan, gu Bloomsbury.

Bha e a’ gearain nach robh eadar-theangachadh de Harry Potter ri fhaighinn sa Ghàidhlig fhathast. Uill cha do chòrd sin ri cuideigin a tha a’ fuireach anns na h-eileanan agus sgrìobh esan mu a dheidhinn air a’ bhlog aige. Tha am blogger seo de… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgrìobh Ball pàrlamaid na h-Alba airson nan Eileanan an iar, Alasdair Allan, gu Bloomsbury.

Plana Gaidhlig Comhairle na Gaidhealtachd

Bidh coinneamh a-thaobh Plana Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd ann an Inbhir Pheofharain Diciadain an 15mh là dhen Lùnastal anns an Talla a’ Bhaile aig 7.15f. ‘S urrainn dhaibh dreach dhen plana fhaighinn bho oifisean na comhairle, anns an leabh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Plana Gaidhlig Comhairle na Gaidhealtachd

Tuilleadh ùidh eadar-nàiseanta anns a’ Ghàidhlig

Tha mi dìreach a’ tighinn bho sùil a thoirt air dà bhlog a tha air leth inntinneach. Tha iad a’ sealltainn dhuinn dìreach cho fad ‘s farsaing sa tha ùidh sa Ghàidhlig bho taobh a-muigh na h-Alba.Tha Rikki air blog a thòiseachadh airson an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tuilleadh ùidh eadar-nàiseanta anns a’ Ghàidhlig

Dealbh eile…

… o chionn ‘s gu bheil mi airson a shealltainn do chuideigin. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealbh eile…

Rinn mi beagan obrach

Tha mi ag obair shìos aig Parkdean Caravans ann an Inbhir Narann sna làithean seo agus bha agam geugan seileaich a ghearradh. Tha a’ craobh a tha sin a’ fàs uabhasach fhèin math agus leis an t-uisge a tha air a bhith againn am bliadhna tha i a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rinn mi beagan obrach

Dealbhan às na h-Eileanan :D

Fhuair mi cuid de na dealbhan agam bhon bhùth an-diugh :) Nach iad tha brèagha? (Seadh, tha mi caran pròiseil, hehe).Seo an eilean Thiriodh…Agus seo feadhainn eile à Bhatarsaigh + Barraigh:”Wheelhouse” às an aois iarainn, agus an sealladh bhon t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealbhan às na h-Eileanan :D

Seumas Moireach

Seumas Moireach, a thàinig a-mach mar lasair ! Bhuannaich e Wimbledon! Anndra cò? Meal do naidheachd, a Sheumais! Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seumas Moireach

Guthan

‘S toil leam a bhith ag èisteachd ri guth fir. Chan eil mi eòlach air, cha do choinnich mi air ach tha mi eòlach air a ghuth.Bha mi ag èisteachd ris a ghuth gach seachdain agus bha mi air mo dhòigh. ‘S ann laghach is ciùin, treun is fois-innt… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Guthan

Sgeulachd Bheag, Poileataigeach

Chunnaic mi an sgeulachd seo ann an litir “chain” a fhuair mi mar post-dealain (’sa Bheurla) an-uiridh. Smaoinich mi gun robh e gu math èibhinn (ach is docha gu bheil am poileataics agaibh eadar-dhealaichte ). Rinn mi eadar-theangachadh, agus dh’innse mi an sgeulachd aig tachartas Gàidhlig no dhà.
Tha an sgeulachd sgriobhte fon-a-seo, ach nach […] Continue reading

Posted in Gaidhlig | Comments Off on Sgeulachd Bheag, Poileataigeach

Cnap-starradh air ionnsachadh na Gàidhlig

powered by ODEOCnap-starradh air ionnsachadh na Gàidhlig `S e rud math a bhith faighinn Rèidio nan Gàidheal agus seanailean eile air loighne –ged a tha mi a-bhos an-seo taobh thall na cruinne. Bidh mi ag èisteachd gu dìleas dìorrasach ri pr… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cnap-starradh air ionnsachadh na Gàidhlig