Tasglann den

Sgrìobh Ball pàrlamaid na h-Alba airson nan Eileanan an iar, Alasdair Allan, gu Bloomsbury.


Sgrìobhte le Graisg

Bha e a’ gearain nach robh eadar-theangachadh de Harry Potter ri fhaighinn sa Ghàidhlig fhathast. Uill cha do chòrd sin ri cuideigin a tha a’ fuireach anns na h-eileanan agus sgrìobh esan mu a dheidhinn air a’ bhlog aige. Tha am blogger seo de…

Plana Gaidhlig Comhairle na Gaidhealtachd


Sgrìobhte le ruighean

Bidh coinneamh a-thaobh Plana Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd ann an Inbhir Pheofharain Diciadain an 15mh là dhen Lùnastal anns an Talla a’ Bhaile aig 7.15f. ‘S urrainn dhaibh dreach dhen plana fhaighinn bho oifisean na comhairle, anns an leabh…

Tuilleadh ùidh eadar-nàiseanta anns a’ Ghàidhlig


Sgrìobhte le Graisg

Tha mi dìreach a’ tighinn bho sùil a thoirt air dà bhlog a tha air leth inntinneach. Tha iad a’ sealltainn dhuinn dìreach cho fad ‘s farsaing sa tha ùidh sa Ghàidhlig bho taobh a-muigh na h-Alba.Tha Rikki air blog a thòiseachadh airson an …

Dealbh eile…


Sgrìobhte le mona

… o chionn ‘s gu bheil mi airson a shealltainn do chuideigin.

Rinn mi beagan obrach


Sgrìobhte le Graisg

Tha mi ag obair shìos aig Parkdean Caravans ann an Inbhir Narann sna làithean seo agus bha agam geugan seileaich a ghearradh. Tha a’ craobh a tha sin a’ fàs uabhasach fhèin math agus leis an t-uisge a tha air a bhith againn am bliadhna tha i a…

Dealbhan às na h-Eileanan :D


Sgrìobhte le mona

Fhuair mi cuid de na dealbhan agam bhon bhùth an-diugh :) Nach iad tha brèagha? (Seadh, tha mi caran pròiseil, hehe).Seo an eilean Thiriodh…Agus seo feadhainn eile à Bhatarsaigh + Barraigh:”Wheelhouse” às an aois iarainn, agus an sealladh bhon t…

Seumas Moireach


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Seumas Moireach, a thàinig a-mach mar lasair ! Bhuannaich e Wimbledon! Anndra cò? Meal do naidheachd, a Sheumais!

Guthan


Sgrìobhte le Eilidh

‘S toil leam a bhith ag èisteachd ri guth fir. Chan eil mi eòlach air, cha do choinnich mi air ach tha mi eòlach air a ghuth.Bha mi ag èisteachd ris a ghuth gach seachdain agus bha mi air mo dhòigh. ‘S ann laghach is ciùin, treun is fois-innt…

Sgeulachd Bheag, Poileataigeach


Sgrìobhte le Rudy

Chunnaic mi an sgeulachd seo ann an litir “chain” a fhuair mi mar post-dealain (’sa Bheurla) an-uiridh. Smaoinich mi gun robh e gu math èibhinn (ach is docha gu bheil am poileataics agaibh eadar-dhealaichte ). Rinn mi eadar-theangachadh, agus dh’innse mi an sgeulachd aig tachartas Gàidhlig no dhà.
Tha an sgeulachd sgriobhte fon-a-seo, ach nach [...]

Cnap-starradh air ionnsachadh na Gàidhlig


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

powered by ODEOCnap-starradh air ionnsachadh na Gàidhlig `S e rud math a bhith faighinn Rèidio nan Gàidheal agus seanailean eile air loighne –ged a tha mi a-bhos an-seo taobh thall na cruinne. Bidh mi ag èisteachd gu dìleas dìorrasach ri pr…