Monthly Archives: June 2007

Chengdu

Bha mi ann an Sìona a-rithist, ann am baile an e an t-ainm Chengdu a th’ ann. Bha an dàrna turas a bha mi ann an Sìona. Chunnaic mi Shanghai, Beijing, agus Chengdu. Tha gach baile eadar-dhealaichte eatarra.’S e am baile mòr agus trang ann ach t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chengdu

Taighean, craobhan is ocsaidean

Tha mòran taighean anns an sgìre far a bheil mi a’ fuireach gan sgriosadh agus tha taighean ùra agus glè àrd gan togail. Tha sinn an dòchas gum faigh fir-àiteachaidh nan taighean seo flait anns na taighean ùra a tha gan togail agus tha a h-uile… Continue reading

Posted in Mosgo | Comments Off on Taighean, craobhan is ocsaidean

Facebook.com

Cha robh mi a riamh nam bhall de Myspace, bodach a th’ annamsa bha agam spleculairean grèine a chleachdadh dìreach a bhith coimhead air mòran de na làraich ud ach a-nis tha mi air mo dòigh glan le facebook.com. Tha buidheann Gàidhlig thall an s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Facebook.com

Bho Hiort gu Peairt agus nas fhaide air adhart….

Chriochnaich am pròiseact Opra Hiort an-raoir nuair a bha coinneamh ann an Düsseldorf còmhla ri stiùirichean a’ phròiseict.Chuir Frank Schultz – riochdaire Theater Kontrapunkt fàilte air Calum MacIlleathain à Steornabhagh, Lew Bogdan à Valencie… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bho Hiort gu Peairt agus nas fhaide air adhart….

Am Premiere

Nisd chluich sinn trí tursan agus a-nochd an turas mu dheireadh. Agus tha beagan ùine agam airson sgrìobhadh mar a chaidh cùisean gu ruige seo. Bha am premiere dìreach anabarrach math. Bha an còisir cho làidir na bha e riamh, chaidh a h-uile rud… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Am Premiere

Turas air Beinn Roberts a-rithist

An t-seachdain-sa chaidh fhuair sinn cothrom dhol suas air Beinn Roberts a-rithist. Chaidh sinn suas ann an carbad-crochte. Dh’ith sinn san taigh-osda is an uair sin choisich sinn timcheall. Bha dùil againn dhol na b’fhaide suas ach cha b’urrainn d… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Turas air Beinn Roberts a-rithist

Toirt suas no leantainn?

Seo a’ chiad phost agam o chionn fada. Theab mi toirt suas na Gàidhlig, ach tha mi air ais gus a h-ionnsachadh a-rithist. Tha mi air toiseachadh ri lorg obair ùr agus tha mi an dòchas gum bi e an dara cuid aig companaidh-compiutair no -turasachd. Ri… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Toirt suas no leantainn?

an deuchainn mòr

a-nochd bidh an deuchainn mòr againne. Cha chanainn gun deach a h-uile rud mar bu chòir an-raoir. Bha an rehearsal seo rud-beag troimhe chèile. A chiad turas leis an t-solas, le microphones ùra, tèicneòlas ùr air nach robh na cluicheadairean eò… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on an deuchainn mòr

Y Byd – an Saoghal

Bidh pàipear-naidheachd lathail sa chumris ga chur an gnìomh an ath-bhliadhna. Tha an companaidh air cùl an iomairt Dyddiol Cyflàn làn dùil gum bi a’ chiad iris a’ tighinn a-mach air a’ chiad Diluain den Mhart 2007.Thuirt am neach-deasacha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Y Byd – an Saoghal

Leabhraichean ùra aig Clann Tuirc

Leabhraichean ùra(1)Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-Aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Roisair a dheasachadh le Seòsamh Watson[beul-aithris bho Mhachair Rois](2)Fil súil nglais – A Grey Eye Looks Back: a Festschrift in honou… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leabhraichean ùra aig Clann Tuirc