Tasglann den

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard


Sgrìobhte le alasdair

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Nach bu Oscar mac Oisein ic Fhinn? Uill, ’se àm na h-Oscars an-dràsda ann an LA, agus ’se àm glòir ar gaisgeach fhìn a th’ann.
Seo lùchairt na h-Oscars air madainn chiùil, abhaisteach aig deireadh an Fhaoillich. [...]

Pìos eile den t-saoghal ‘mas fhìor’ a’ tighinn beò dhomh


Sgrìobhte le Graisg

’S àbhaist de mhuinntir nam Forams no Tir nam Blog a’ dèanamh cèilidh orm ann an Inbhir Narann nuair a tha iad faisg air làimh ach an-dè ‘s mise a bha a’ tadhail air neach a rinn mi eòlas air air loidhne.Choinnich mi le Lughaidh bho FÅ

‘S e beathach fiathaich a th’ann am madadh-allaidh


Sgrìobhte le tearlach61

‘S e latha grianach breagha a bh’againn an-diugh. Mar sin, chaidh mi-fhìn ‘s mo dhà nighean a-mach air cuairt gu Loch Mendanhall feuch am faic sinn am madadh-allaidh. Chan eil cù againn ach tha sinn a’coimhead as deidh coin fad ‘s a tha a th…

Aithris air Cùrsa Gàidhlig ann an Juneau


Sgrìobhte le tearlach61

Uill, tha cùrsa Gàidhlig a’gheamhraidh gu tòiseachadh an t-seachdainn sa tighinn. Chrìochnich an cùrsa an fhoghar ron an Nollaig ‘s bha triùir oileanaich ann aig an deireadh. Choinnich sinn tri tursan tro àm na Nollaig.
Tha dithis aca a’deana…


Sgrìobhte le Graisg

No Rennes mar a chanas iad sa Fhraingis agus Beurla.Ràinig mi an t-àite seo feasgar Diluain. Dh’ fhalbh mi Lunnainn air an Eurostar aig 10.30 agus bha mi ann a sheo aig 1708. Bu chòir chuimhne a bhith agad gu bheil iadsan uair air thoisich …

riaghailtean an rathaid


Sgrìobhte le Seonachan

Massachusetts:

riaghailtean an rathaid


Sgrìobhte le Seonachan

Massachusetts:

Latha Nollaig agus Oidhche Challain


Sgrìobhte le Ru-ra

 Ru-ra: Uill, a chàirdean. ‘S fhada bhon a bhruidhinn mi ribh. Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr dhuibh agus mòran dhiubh! Dè rinn sibh Latha Nollaig agus Oidhche Challainn agus Latha na Bliadhna Ùire? Uill, sinne, rinn sinn …

a’ feitheamh ris a’ ghaillinn…


Sgrìobhte le mona

Tha a’ Ghearmailt às a rian… Thàinig an naidheachd an-dè ‘s a bhon-dè mar-tha, gun tigeadh stoirm mhòr a-nochd bhon Mhuir Lochlainn. Bidh sin cunnartach gu h-àraidh aig a’ chladach agus anns na h-eileanan beaga air taobh tuath na Gearmailt, ag…

beannachdan tèicneòlais pàirt II


Sgrìobhte le mona

… no an can mi “mallachdan”? :P
Fhuair mi inneal stereo bho bhan-charaid an seachdain sa chaidh. Cha robh dhìth aice air, agus dh’ fhaighnich i am bu toigh leam-sa a cheannachd… Bha inneal gu math sean agus leth-bhriste againn-se, agus bha mi a’ …