Monthly Archives: January 2007

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Nach bu Oscar mac Oisein ic Fhinn? Uill, ’se àm na h-Oscars an-dràsda ann an LA, agus ’se àm glòir ar gaisgeach fhìn a th’ann.
Seo lùchairt na h-Oscars air madainn chiùil, abhaisteach aig deireadh an Fhaoillich. […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Pìos eile den t-saoghal ‘mas fhìor’ a’ tighinn beò dhomh

’S àbhaist de mhuinntir nam Forams no Tir nam Blog a’ dèanamh cèilidh orm ann an Inbhir Narann nuair a tha iad faisg air làimh ach an-dè ‘s mise a bha a’ tadhail air neach a rinn mi eòlas air air loidhne.Choinnich mi le Lughaidh bho FÅ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pìos eile den t-saoghal ‘mas fhìor’ a’ tighinn beò dhomh

‘S e beathach fiathaich a th’ann am madadh-allaidh

‘S e latha grianach breagha a bh’againn an-diugh. Mar sin, chaidh mi-fhìn ‘s mo dhà nighean a-mach air cuairt gu Loch Mendanhall feuch am faic sinn am madadh-allaidh. Chan eil cù againn ach tha sinn a’coimhead as deidh coin fad ‘s a tha a th… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ‘S e beathach fiathaich a th’ann am madadh-allaidh

Aithris air Cùrsa Gàidhlig ann an Juneau

Uill, tha cùrsa Gàidhlig a’gheamhraidh gu tòiseachadh an t-seachdainn sa tighinn. Chrìochnich an cùrsa an fhoghar ron an Nollaig ‘s bha triùir oileanaich ann aig an deireadh. Choinnich sinn tri tursan tro àm na Nollaig.
Tha dithis aca a’deana… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Aithris air Cùrsa Gàidhlig ann an Juneau

No Rennes mar a chanas iad sa Fhraingis agus Beurla.Ràinig mi an t-àite seo feasgar Diluain. Dh’ fhalbh mi Lunnainn air an Eurostar aig 10.30 agus bha mi ann a sheo aig 1708. Bu chòir chuimhne a bhith agad gu bheil iadsan uair air thoisich … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on

riaghailtean an rathaid

Massachusetts:

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on riaghailtean an rathaid

riaghailtean an rathaid

Massachusetts:

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on riaghailtean an rathaid

Latha Nollaig agus Oidhche Challain

 Ru-ra: Uill, a chàirdean. ‘S fhada bhon a bhruidhinn mi ribh. Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr dhuibh agus mòran dhiubh! Dè rinn sibh Latha Nollaig agus Oidhche Challainn agus Latha na Bliadhna Ùire? Uill, sinne, rinn sinn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Latha Nollaig agus Oidhche Challain

a’ feitheamh ris a’ ghaillinn…

Tha a’ Ghearmailt às a rian… Thàinig an naidheachd an-dè ‘s a bhon-dè mar-tha, gun tigeadh stoirm mhòr a-nochd bhon Mhuir Lochlainn. Bidh sin cunnartach gu h-àraidh aig a’ chladach agus anns na h-eileanan beaga air taobh tuath na Gearmailt, ag… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ feitheamh ris a’ ghaillinn…

beannachdan tèicneòlais pàirt II

… no an can mi “mallachdan”? 😛
Fhuair mi inneal stereo bho bhan-charaid an seachdain sa chaidh. Cha robh dhìth aice air, agus dh’ fhaighnich i am bu toigh leam-sa a cheannachd… Bha inneal gu math sean agus leth-bhriste againn-se, agus bha mi a’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on beannachdan tèicneòlais pàirt II