Tasglann den

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha gallaraidh ùr agam a’ sealladh dealbhan ùr air an àrd-sgoil ùr a tha iad a’ togail an-dràsta ann an Inbhir Pheofharain. Bha pairt dhen an aragaimaid an aghaidh na planaichean airson an sgoil seo gu bheil an làrach a tha iad a’ cleachadadh pairt dhen am machair-tuil aig an abhainn Pheofharain agus tha fo uisge gu tric tron a’ gheamhradh. Cha robh mi dachaigh an seachdain seo chaidh ach tha mi cinnteach gun robh e fo uisge an dèidh na stoirme.


Seo ceangal ris na dealbhan

Oidhche Shamhna


Sgrìobhte le Cam

 Cam: Feumaidh mi poca mòr suiteis a cheannachd a dh’aithghearr air sgàth ‘s gun tig Oidhche Shamhna. Chan eil mòran chloinne a’ fuireach anns a choimhearsnachd agam ach tha tòrr oileannach ann is ‘s toigh leotha suiteis cuideachd. Dè a…

Cuir an leinne-T ort!


Sgrìobhte le Graisg

Ma dh’fhaoidte gun do leugh thu e aig an Sunday Times, Uill a-nis a chàirdean, mu dheireadh thall tha cothrom agad an leinne-T a chur ort. Am faca tu am bùth aig Niall beag fhathast.Chan eil mi cinnteach mu dheidhinn an tè eile ge-tà.A bheil a le…

Fàilte gu Tele Gràisg


Sgrìobhte le Graisg

Aig an taigh le Gràisg agus an leabhar ùr.

Cuairt anns na Beanntainn


Sgrìobhte le tearlach61

Get Your Own! | View SlideshowAs deidh dhuinn a bhith a’fualang uisge trom o chionn fhada nochd ball anasach anns na speuran an dè: a’ghrian. A bharrachd air a sin, thionndaidh na speuran gu dath air leth anasach: gorm. Mar sin, chaidh mi ‘s caraid…

Inbhir Pheofharain fo Uisge


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha mi cinnteach gun do chuala sibh mu dheidhinn an droch aimsir air an 26mh là dhen Dàmhair.


Tha dealbhan agus bhidio agam air mo làrach-lìn a’ sealladh Inbhir Pheofharain. Chi sibh an t-sraid far a bheil mi a’ fuireach nuair a chi sibh a’ bhan aig a’ choimhairle fon t-uisge anns a’ choigeamh dealbh. Gu fortanach cha robh tòrr againn air milleadh, dìreach an gàrradh agus an sead. Agus cha bhi mo pheathraichean beag agam toilichte air sgàth ‘s gun robh an trampoline air sèideadh air falbh agus tha e briste a-nis.


Co-dhiu, seo an ceangal ris an dealbhan:-


http://www.cristean-macmhicheil.co.uk/inbhir-pheofharain/index2.html

Cumhachd gun chiall ach chan ann gun chunnart


Sgrìobhte le Iomdhall the Radge Dug

Thàinig cuis cumhachd niuclach gu bàrr air an t-seachdainn-sa nuair a bhruidhinn Seac ‘an Sgiort’ MacChonnaill mu dè thachradh dha sgudal niuclach ann an Alba shaor. Nam bitheamaid neo-eisimeil, a-rèir an Sgiort, cha b’urrainn dhuinn ar…

Cha robh an t-uisge ann


Sgrìobhte le alasdair

1_sm
Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Coiseachd monaidh, doigh Caileafornach. Chan eil an geamhreadh a’ tighinn idir. Chunnaic sinn beagan fhèidh agus eòin gu leòr (dusan fithich a’ cluich air mullach, bha sin math dha riribh). Leughaibh storaidh an turais (’sa bheurla) aig làrach-lìn an caraid agam Raibeart:
http://www.celsius1414.com/node/1283

Farpais Zombaich a-mhàin


Sgrìobhte le Graisg

Cuir na faclan air an dealbh.
Bidh fhios agaibh a-nis den bheachd a tha aig an Sunday Times oirnn.

‘Long considered a zombie language nurtured only by clannish nostalgia,’

Uill a bheil rosgrann no dhà agaibh a bhiodh freagarrachach gus an dea…

A’ DÈANAMH GÀIRE


Sgrìobhte le Anndra Cook-Jolicoeur

Chan eil mise seo tuigsinn idir. Ged nach do lorg mi na CDan a bha mi ag iarraidh, dh’fhàg mi a’ bhùth le gàire air m’ aodann.
Co-dhiù neo co-dhè, bha mi a’ coiseachd air a’ chabhsair ann an teis-mheadhan a’ bhaile. Bha mi an ann deagh s…