Monthly Archives: September 2006

Smeuran

 Ru-ra: Am bliadhna seo tha smeuran gu leòr ann. Bha mo mhac agus mi-fhìn a’ buain tòrr smeuran an deireadh-seachdainn seo chaidh. ‘S ann an trì puinnd de smeuran a b’urrainn dhuinn a bhuain a h-uile deich mionaidean. Mar sin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Smeuran

Caismeachd gun chànan

An-diugh, thug na ceudan de nàiseantaich dha sràidean Dhùn Eideann gus iarrtas a dhèanamh airson cunntas-bheachd air cuspair neo-eisimileachd. Ach, an robh Gàidhlig ri faicinn air na sanasan, brataichean is bileagan? Aye right. Uill, bha Gài… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Caismeachd gun chànan

Turas a Kake (and ice cream)

An t-seachdain sa chaidh, fhuair mi cothrom dhol sìos a Kake, buidhinn bheag de thaighean le raon-itealain mòr. Agus sin an t-adhbhar a deachd sinn ann – chan eil an raon-itealain cho rèidh sa bu chòir dha a bhith ‘s faodar damaist a dhe… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Turas a Kake (and ice cream)

‘S faoin a tha a’ strì (no turas don taigh-tasgaidh)

Chòrd e rium gu mòr aig an taigh-tasgaidh, bha x agus y a’ mineachadh eachdraidh agus dualchas an eilean sa Ghàidhlig. Thuirt x gu robh e a’ cur dragh oirre nach robh dad sam bith sa Ghàidhlig san taigh-tasgaidh agus b’ adhbhar a bh’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ‘S faoin a tha a’ strì (no turas don taigh-tasgaidh)

Tiugainn do na blogaichean, luchd-dùthcha!

Sin mar a eadar-theangaich mi an abairt a chunnaic mi air a’ bhlog fhrangach seo. ‘Aux blogs, citoyens !’ Dè ur beachdan? Tha an sgrìobhadair a-mach air ciamar a tha a h-uile càil ann an dearg staing sa Fhraing an-dràsta agus air sgath â… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tiugainn do na blogaichean, luchd-dùthcha!

Bliadhna na Bainnse

Seo bliadhna na bainnse. Cha robh mi riamh roimhe seo aig ceithir bainnsean anns an aon bhliadhna — agus tha trì mìosan air fhàgail fhathast!
Chan eil mise a’ gearan, tha sibh a’ tuigsinn … chòrd iad uile rium gu mòr, gu h-àraid na b… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bliadhna na Bainnse

ANN AN CLÃ’…

Dè cho connspaideach a tha a’ Ghàidhlig?

Sgrìobh fear naidheachd rudeigin ann am pàipear-naidheachd Dhùn Èideann an là eile a thaobh cànain mo ghaoil ‘s mo chridhe.

Chleachd am fear-naidheachd facal neo dhà san aiste aige gun do noc… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ANN AN CLÃ’…

dachaidh ùr

Rinn mi-fhìn ‘s mo theaghlach imrich bho Massachusetts an Iar gu Columbus, prìomh-bhaile Ohio, far an d’fhuair mo bhean obair-bliadhna aig An Oilthigh Stàit Ohio. Cha robh mi ann a seo riamh, ach tha e a’ còrdadh rium math gu leòr. Fhuair sinn à… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on dachaidh ùr

Fàilte

Fàilte a chàirdean gu mo bhlog.

Tha mi duilich nach eil an làrach seo anns a’ Ghàidhlig cuideachd ach the cha d’rinn mi an dealbh. ‘S e template a th’ann agus tha iad ann an Beurla a-mhain.

Tha e ceadaichte a’ dèanamh dealbh ùr agus ni mi seo nuair a tha barrachd fiosrachadh agam mu dheidhinn Web Publishing.

Bruidhnidh mi riubh a-rithist.

Teoraidh an dràsta.

Crìstean.
Continue reading

Posted in Main Page | Comments Off on Fàilte

Agallamhan

’S iomadh agallamh a rinn mi mar neach-naidheachd rè na bliadhnaichean (chan innis mi dhuibh dè cho mòran dhiubh a bh’ann!), ach tha cuid dhiubh comharraichte ’nam chuimhne. Bha cothrom agam bho uair gu h-uair a choinneachadh agus a bhruidhin… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Agallamhan