Monthly Archives: July 2006

Sgadan ann am mìn-choirce

Seo agad reasabaidh a tha gu math furasta a dhèanamh. Tha beathachadh agus blas math anns a` bhiadh a tha seo. A` toirt ri chèile an sgadan – a tha grìdeil gu leòr, agus a` mhìn-choirce a tha na luibh-chridhe cuideachd – dhòmhsa c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgadan ann am mìn-choirce

An samhradh…

Halò! Ciamar a tha sibh? ‘S fada bho nach robh mi a’ sgrìobhadh rudeigin an seo… ’S dòcha gun do dhìochuimhnich a h-uile duine mi….. Ach tha mi fhathast ann!Ged a tha mi deiseil leis a’ cholaiste, agus ged as e an samhradh a th’ ann a-nis, t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An samhradh…

Rudeigin milis airson an t-samhraidh!

Thathar ag ràdh gu bheil sùbhagan againn am pailteas am bliadhna ann an Alba le aimsir theth an t-samhraidh. Bhiodh sinn fhìn a` trusadh sùbhagan-craoibhe agus sùbhagan-làir nuair a bha mi nam bhalach anns na h-achaidhean a-muigh tuath air Bruac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rudeigin milis airson an t-samhraidh!

Aoidh Iongantach

Tha i uabhasach tèth na làithean seo, agus mar sin bidh a h-uile uinneag anns an fhlat againn fosgailte fad na h-oidhche. Tha i ro thèth airson cadail leis na h-uinneagan dùinte, agus bidh mi daonnan an dòchas gum fàs i rud beag nas f… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Aoidh Iongantach

beagan dhealbhan às na h-eileanan siar :)

grrr… carson nach eil na dealbhan ag obrachadh gu ceart an-dràsda?
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on beagan dhealbhan às na h-eileanan siar :)

Botal-teth no botal-fuar?

Bha mi a’ bruidhinn ri banacaraid, Iona, air an fhòn a-raoir agus bha mi a’ gearain air sgàth ‘s gu bheil an aimsir fada ro theth dhomhsa an dràsda. Dh’aontaich i leam agus an uairsin dh’innis i sgeulachd dhomh. O chionn greis bha Iona anns an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Botal-teth no botal-fuar?

Ceilidh Idhe

Bha ceilidh ann an I Chaluim Chille dihaoine. Seòlaidh am bàt’-aiseig Chaledonian Mhic a’ Bhruithainn mu dheireadh eadar Muile & I aig 6.00f. Ach thog am bàta Stafa daoine bho Mhuile gu I aig 7.30f airson na ceilidhe. Bha pìobairean a’ feitheamh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ceilidh Idhe

Cha do sgrìobh mi o chionn fhada!

Tha mi duilich nach eil mi air sgrìobhadh o chionn cho fada. Tha mi air bith trang lem obair agus mar sin air adhart. Tha mi air tòiseachadh a dh’ionnsachadh Spàinntis. Nam bheachd, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil Gàidhlig nas fhasa na Spàinntis… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cha do sgrìobh mi o chionn fhada!

Tòimhseachain dhuibh!

Dh`ionnsaich mi na tòimhseachain seo le bhith ag èisteachd ri faidhlichean air làrach à Ceap Breatainn. Leig fios thugam mura smaoinicheas tu air do cheann fhèin air, agus cuiridh mi fhìn thugad na fuasglaidhean!

Seo a` chiad fhear air innse le Jimmy Mackay:

Ceithir a` ruith
Ceithir air chrith
Dithis a` coimhead san adhair
Dithis a` dèanadh an rathaid
agus aon fhear ag èigheachd.
Dè th`ann?

Seo Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tòimhseachain dhuibh!

Mar a chì mis` e! Aithris air Eachdraidh na h-Alba agus na Gàidhlig

ROIMH-RADH

`S i dùthaich àrsaidh a th`ann an Alba. `S i a` bhratach aice – speur-ghorm air cùlaibh crann gheal – a` bhratach as sìne san Roinn-Eòrpa. `S tric is minig a chìthear an-diugh i, bratach dubh-ghorm fo chrann gheal, ach tha gormachadh eug-samhail ri fhaicinn oirre cuideachd! `S e speur-ghorm an dath cheart – (ann an tomhas eachdraidh co-dhiù).

Thug na Goill an t-ainm “Scotland” air an Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mar a chì mis` e! Aithris air Eachdraidh na h-Alba agus na Gàidhlig