Monthly Archives: May 2006

Àrd Ìre Ghàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh)

Dh’fheuch mi na deuchainnean Àrd-ÃŒre Ghàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh) agam an-dè. Rinn mi na h-Àrd-ÃŒrean agam eile 28 bliadhna air ais!
Bha a’ cheud dheuchainn mun “Simpsons” (am prògram air T.Bh.). Cha toil leam na Simpsons idir, ach cha rob… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Àrd Ìre Ghàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh)

Tha na h-ealachan air tilleadh.

Bidh iad a’ falbh as t-earrach a h-uile bliadhna gus nid a thogail taobh a-muigh a’ bhaile. Às dèidh còig no sia seachdainean tillidh iad le teaghlach ùr. Tha caraid agam ris an canar Joe Telfer air a bhith a’ cumail sùil orra o chionn fh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha na h-ealachan air tilleadh.

Is Ainm Dha Alistair

An-dràsta tha fios agam gum bi mac agam. Ach de an t-ainm a th’air? Is dòcha tha sibh ag radh, “An t-ainm a th’air? Ach cha do rugadh e fhathast!” Tha sin ceart, ach co-dhiù tha fios agam gum bi an t-ainm a th’air Alistair MacVay. Se sin Alistair MacBheatha sa Ghàidhlig, nach e (no […] Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Is Ainm Dha Alistair

Atharrachaidhean

Tha mi a’ faireachdainn rud beag neònach am bliadhna. Tha mòran atharrachaidhean a’ tachairt anns mo bheatha na mìosan seo.
Tha mi nas trainge aig an oilthigh a-nis na bha mi a-riamh on thòisich mi air nàdar-fheallsanachd ionnsachadh. Feumaidh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Atharrachaidhean

Obair saor-thoileach aig CnaG

Rinn mi direach seachdain obair saor-thoileach aig Comunn na Gàidhlig, ann an Inbhir Nis. `S e oileanach Gàidhlig a th`annam aig a`Chòlaiste Inbhir Nis, agus `s e pairt dhen cursa agam. A`chiad là bha an t-eagal orm, beagan! Bha mi a`bruidhinn sa… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Obair saor-thoileach aig CnaG

Tha Mi Air Ais

Air ais? Cait an robh mi? Uill, bha mi an-seo ach mar tha fios agaibh bha an làrach-lìn agam toirmisgte ann an Sìona. An-dràsta chan eil e toirmisgte, agus mar sin bidh e furasda a’ sgrìobhadh an-seo. Uill, cha bhi e cho furasda, oir tha mo Ghàidhlig uabhasach…ach is docha bidh e beagan furasda, eh?
Carson […] Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha Mi Air Ais

cothrom èisdeachd

Thachair mi ri rudeigin snog an-seo: http://www.gaelstream.ca Tha mòran stuth inntinneach ann. Is toigh leam na sgeulachdan :-)
Chan eil mòran naidheachd eile agam. Bu toigh leam cuid dhealbhan a chur ann an-seo a-rithist, ach chan eil dad sam bith … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on cothrom èisdeachd

anns an t-samhradh

 Cam: Uill, a chàirdean, tha i beagan fuar ann a sheo fhathast ach bidh teas an-samhraidh a’ tighinn a dh’aithghearr. Dè tha dol far a bheil sibh? A bheil sibh air gàrraidhean a chur? Ru-ra: Tha a’ bhùth againn gu math trang. T… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on anns an t-samhradh

Hallò a-rithist!

Uill… abair seachdain a bha agam! Chaidh mi air ais a dh’obair an Diluain a chaidh. Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mi a’ dèanamh airgid fhurasda. Cha chreid mi nach eil an obair as fhasa agam aig an fhactaraidh an-dràsda. ‘S dòcha gu bheil mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hallò a-rithist!

Taic airson nam pàganaich às na cìsean?

Chuir a’ chomhairle choimhearsnachd pròiseact air dòigh agus chaidh an t-seann tobar seo a ghlanadh. Thug iad a-mach sgudal a bha mu chuairt an àite agus chuir iad leacan sìos. Saoilidh mi nach robh amas aca a bhith a’ cur air dòigh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taic airson nam pàganaich às na cìsean?