Monthly Archives: October 2005

Berlin san Oidhche

Bha tachartas sònraichte ann ann am Berlin o chionn goirid. B’ e”Fèis nan Solais” an tiotal a bh’ air. Bha togalaichean ainmeil agus cudromach air an comhdaichte ann an solas dathach airson seachdain…

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Berlin san Oidhche

Teaghlaichean dà-chànach (2)

An turas mu dheireadh, bha mi a-mach air teaghlaichean dà-chànanach, air mar gur e deagh bheachd a th’ann.
An turas seo, tha mi airson beagan na abairtean a chleachdas mi leis a’chlann bige. ‘S dòcha nach eil iad uile ceart. Tha feadhainn aca a c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Teaghlaichean dà-chànach (2)

A’ blogachadh gu slaodach

Feasgar math a leughadairean!
Chunnaic mi an diugh nach do chuir mi ach dà theachdaireachd air a’ bhlog seo am mìos. Bha fios agam nach robh mi air a bhith a’ blogachadh cho tric am mìos ach bha mi den bheachd gun d’rinn mi na b’fheàrr na dà thea… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ blogachadh gu slaodach

Uill, tha mi a’sgrìobhadh a-rithist…

Uill bha mi a’ feuchinn ri beagan dhealbhan a chur nam bhlog an-diugh, agus bha mi a’feuchinn ri seo a dhèanamh an t-seachdain sa chaidh cuideachd. Ach chan eil fios agam carson, ach cha b’urrainn dhomh an cur an-seo idir. :(Bha mi ag iarraidh seall… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uill, tha mi a’sgrìobhadh a-rithist…

Oidhche a-muigh

Chaidh mi a dh’fhaicinn còmhlain-ciùil à Glascho, Sons and Daughters, oidhche Haoine. Bha iad uamhasach math. ‘Se dithis fhear agus dithis bhan a tha an ceathrar, agus ’sann boidheach ’s ealanta a th’annda. Bha iad a’ cluich aig Spaceland ann an sgìre Silver Lake. ‘Sann gu math “Bohemian,” mar a chanas iad, an […] Continue reading

Posted in An Gnìomhachas | Comments Off on Oidhche a-muigh

Teaghlaichean Dà-chànanach

Teaghlaichean dhà-chànanach: ‘s e slighe gu Ghàidhlig a chùmail beò. Le ach aon gu leth neach as a cheud ann an Alba aig a bheil Gàidhlig, feumaidh a leithid teaghlaichean dhà-chànachadh a bhith ann airson Gàidhlig a chumail beo.
‘S chan e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Teaghlaichean Dà-chànanach

Gabh air do shocair leis na h-ubhlan, ma dh’ fhaoidte gum bi feum againn orra

Leugh mi aiste a bha caran eagallach o chionn ghoirid san Sunday Times. Bha ‘ A’ feitheamh airson nan solas a dhubhadh’ air a’ sgrìobhadh le Brian Appleyard. Tha esan a’ cumail a-mach gu bheil an t-ola a ruith a-mach, tha an aimsir ag… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gabh air do shocair leis na h-ubhlan, ma dh’ fhaoidte gum bi feum againn orra

Toiseach a’gheamhraidh

Chan eil an dealbhan cho math sa bha mi an dùil ach san dealbh-sa faodaidh sinn beanntainn àirde comhdaichte sneachda fhaicinn. ‘S ann o tri seachdainnean a tha sneachd air fhaicinn air mullach nam beann as àirde. Ach an t-seachdainn-sa, fhuair… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Toiseach a’gheamhraidh

cluich na geamaichean!

Ma bhios mi nam leisg ‘s toil leam nam fòraman eile a’coimhead càit’ a bhios mi a’faidhinn ceanglaichean èibhinn bhon am gu am. Tha mi a’cuir cuid an-seo. Tha mi an dòchas gu chòrdaigh ruibh.http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/react… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on cluich na geamaichean!

Soirbheachas Eabhra

Sgrìobh Ben-Yehuda faclair mòr Eabhra, agus tha sinn ga cleachdadh fhathast. Mar faodaidh sibh a’ faicinn bho’n càna “Budweiser” an-siud, tha Eabhra cànan beo gu builleach an laithean seo! Tha 7,000,000 duine a’ bruidhinn Eabhra fi… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Soirbheachas Eabhra