Tasglann den

Na Guirm Tuareg


Sgrìobhte le MacanTosich

Tinariwen. Can gu luath e, agus bidh e a’ soundadh coltach ri sgire sgreamhail air Ceann Ear-thuath na Sasainn. Ach chan e idir, ‘se comhlan-ciuil “Gorm” a th’annta, as an Fhasach Sahara. Fhuair mi eolas air nuair bha mi a’ leughadh agallamh le Rob…

Co as fhearr leibh, Peadar, Bunnaidh no Bob???


Sgrìobhte le MacanTosich

Ged bha iomadach buill aig a’ chomhlan ciuil “Na Wailers” aig an toiseach, thathar ag aontachadh gu mor gur e Peadar Mac an Toisich, Bunnaidh Wailer agus Raibeart Marlaigh a bh ‘anns na priomh buill, ‘s iad a bha anns a’ chomhlan nuair a fhuair cliu: A…

uile gu leir ‘s e breig eile sa bhalla


Sgrìobhte le MacanTosich

Breig eile sa Bhalla (Pairt a Dha)Chan eil feum againn air foghlam.Chan eil feum air smachd-smuain.Gun searbhas dorch san t-seomar-teagaisg.A Thidseir, seachainibh a’ chlann udUile gu leir, ‘s e breig eile sa bhalla.A bheil thu eolach air ‘A’ Bhalla’ l…

Uisge Purpaidh


Sgrìobhte le MacanTosich

Howdy, ‘illean is nighnean, ‘s mise Mac an Toisich, is failte romhaibh dhan bhlog agam. Bidh mi ag eadar theangachadh liricean orain an-seo bhon a’ Bheurla gu Gaidhlg is cuideachd a’ toirt mo bheachdan air orain is claran roc, rap is reggae clasaigeach…

Làrach ùr (a’ casadaich)


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Tha làrach ùr air nochdadh o chionn ghoirid, agus gheibh thu greim air CD ùr ceòl Ghàidhlig ma thèid thu a-steach innte! ‘S e “An Ruig Sinn An Latha” a th’air an CD ‘s e ceòl indie sa Ghàidhlig a tha air! Bhrùth air an tiotal gu h-àrd, no cu…

Spam!


Sgrìobhte le Cadalach

Chunnaic mi a’ chiad phìos spam air a’ bhlog seo an diugh. Bha an spam bho dhuine leis an ainm “Mike Price” air ‘s bha e a’ bruidhinn air craobhan! Bha móran ri ràdh aige ach cha do leugh mi a’ mhórchuid den fhaclan aige. ‘S toigh leam craobhan, ac…

Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean aice


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Seo criomag de sgeulachd a rinn mi….

Caibideil 1

“Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean-s’ a th’ ac’ air a’ bhòrd thall an-sin!” thuirt Eilidh ri Mòrag ann an guth ìseal, searbh. “ Saoil an do rinn iad o chionn …

Eadar dà shaoghal….freagairt ceist


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Halò a chàirdean, ‘s fhad o’n uair sin!
Dh’fhaighnich cuideigin dhomh carson a thug mi “Eadar dà shaoghal” air a’ bhlog tha seo, agus seo am freagairt a chuir mi thuice.A bheil beachd sam bith agaibh fhèin?

Eilidh,’s e rud a th’ann, ma bhios tu …

Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn


Sgrìobhte le Graisg

Chan b’ urrainn dhut a riamh fàs sgìth dheth, tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn far a bheil na speuran ‘s a’ mhuir ‘s Inbhir Narann a bhios bus ri bhùs.

Bha e anmoch ach…


Sgrìobhte le Graisg

Bha e anmoch ach bha fhathast cothrom a bhith ceannaich reòiteag shìos aig an tràigh.