Monthly Archives: August 2005

Na Guirm Tuareg

Tinariwen. Can gu luath e, agus bidh e a’ soundadh coltach ri sgire sgreamhail air Ceann Ear-thuath na Sasainn. Ach chan e idir, ‘se comhlan-ciuil “Gorm” a th’annta, as an Fhasach Sahara. Fhuair mi eolas air nuair bha mi a’ leughadh agallamh le Rob… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na Guirm Tuareg

Co as fhearr leibh, Peadar, Bunnaidh no Bob???

Ged bha iomadach buill aig a’ chomhlan ciuil “Na Wailers” aig an toiseach, thathar ag aontachadh gu mor gur e Peadar Mac an Toisich, Bunnaidh Wailer agus Raibeart Marlaigh a bh ‘anns na priomh buill, ‘s iad a bha anns a’ chomhlan nuair a fhuair cliu: A… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Co as fhearr leibh, Peadar, Bunnaidh no Bob???

uile gu leir ‘s e breig eile sa bhalla

Breig eile sa Bhalla (Pairt a Dha)Chan eil feum againn air foghlam.Chan eil feum air smachd-smuain.Gun searbhas dorch san t-seomar-teagaisg.A Thidseir, seachainibh a’ chlann udUile gu leir, ‘s e breig eile sa bhalla.A bheil thu eolach air ‘A’ Bhalla’ l… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on uile gu leir ‘s e breig eile sa bhalla

Uisge Purpaidh

Howdy, ‘illean is nighnean, ‘s mise Mac an Toisich, is failte romhaibh dhan bhlog agam. Bidh mi ag eadar theangachadh liricean orain an-seo bhon a’ Bheurla gu Gaidhlg is cuideachd a’ toirt mo bheachdan air orain is claran roc, rap is reggae clasaigeach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uisge Purpaidh

Làrach ùr (a’ casadaich)

Tha làrach ùr air nochdadh o chionn ghoirid, agus gheibh thu greim air CD ùr ceòl Ghàidhlig ma thèid thu a-steach innte! ‘S e “An Ruig Sinn An Latha” a th’air an CD ‘s e ceòl indie sa Ghàidhlig a tha air! Bhrùth air an tiotal gu h-àrd, no cu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Làrach ùr (a’ casadaich)

Spam!

Chunnaic mi a’ chiad phìos spam air a’ bhlog seo an diugh. Bha an spam bho dhuine leis an ainm “Mike Price” air ‘s bha e a’ bruidhinn air craobhan! Bha móran ri ràdh aige ach cha do leugh mi a’ mhórchuid den fhaclan aige. ‘S toigh leam craobhan, ac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Spam!

Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean aice

Seo criomag de sgeulachd a rinn mi….

Caibideil 1

“Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean-s’ a th’ ac’ air a’ bhòrd thall an-sin!” thuirt Eilidh ri Mòrag ann an guth ìseal, searbh. “ Saoil an do rinn iad o chionn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean aice

Eadar dà shaoghal….freagairt ceist

Halò a chàirdean, ‘s fhad o’n uair sin!
Dh’fhaighnich cuideigin dhomh carson a thug mi “Eadar dà shaoghal” air a’ bhlog tha seo, agus seo am freagairt a chuir mi thuice.A bheil beachd sam bith agaibh fhèin?

Eilidh,’s e rud a th’ann, ma bhios tu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Eadar dà shaoghal….freagairt ceist

Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn

Chan b’ urrainn dhut a riamh fàs sgìth dheth, tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn far a bheil na speuran ‘s a’ mhuir ‘s Inbhir Narann a bhios bus ri bhùs.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn

Bha e anmoch ach…

Bha e anmoch ach bha fhathast cothrom a bhith ceannaich reòiteag shìos aig an tràigh.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bha e anmoch ach…