Monthly Archives: August 2005

Na Guirm Tuareg

Tinariwen. Can gu luath e, agus bidh e a’ soundadh coltach ri sgire sgreamhail air Ceann Ear-thuath na Sasainn. Ach chan e idir, ‘se comhlan-ciuil “Gorm” a th’annta, as an Fhasach Sahara. Fhuair mi eolas air nuair bha mi a’ leughadh agallamh le Rob… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Co as fhearr leibh, Peadar, Bunnaidh no Bob???

Ged bha iomadach buill aig a’ chomhlan ciuil “Na Wailers” aig an toiseach, thathar ag aontachadh gu mor gur e Peadar Mac an Toisich, Bunnaidh Wailer agus Raibeart Marlaigh a bh ‘anns na priomh buill, ‘s iad a bha anns a’ chomhlan nuair a fhuair cliu: A… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

uile gu leir ‘s e breig eile sa bhalla

Breig eile sa Bhalla (Pairt a Dha)Chan eil feum againn air foghlam.Chan eil feum air smachd-smuain.Gun searbhas dorch san t-seomar-teagaisg.A Thidseir, seachainibh a’ chlann udUile gu leir, ‘s e breig eile sa bhalla.A bheil thu eolach air ‘A’ Bhalla’ l… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Uisge Purpaidh

Howdy, ‘illean is nighnean, ‘s mise Mac an Toisich, is failte romhaibh dhan bhlog agam. Bidh mi ag eadar theangachadh liricean orain an-seo bhon a’ Bheurla gu Gaidhlg is cuideachd a’ toirt mo bheachdan air orain is claran roc, rap is reggae clasaigeach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Làrach ùr (a’ casadaich)

Tha làrach ùr air nochdadh o chionn ghoirid, agus gheibh thu greim air CD ùr ceòl Ghàidhlig ma thèid thu a-steach innte! ‘S e “An Ruig Sinn An Latha” a th’air an CD ‘s e ceòl indie sa Ghàidhlig a tha air! Bhrùth air an tiotal gu h-àrd, no cu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Spam!

Chunnaic mi a’ chiad phìos spam air a’ bhlog seo an diugh. Bha an spam bho dhuine leis an ainm “Mike Price” air ‘s bha e a’ bruidhinn air craobhan! Bha móran ri ràdh aige ach cha do leugh mi a’ mhórchuid den fhaclan aige. ‘S toigh leam craobhan, ac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean aice

Seo criomag de sgeulachd a rinn mi….

Caibideil 1

“Chan fhaca mi riamh dad cho pronn ri na sgonaichean-s’ a th’ ac’ air a’ bhòrd thall an-sin!” thuirt Eilidh ri Mòrag ann an guth ìseal, searbh. “ Saoil an do rinn iad o chionn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Eadar dà shaoghal….freagairt ceist

Halò a chàirdean, ‘s fhad o’n uair sin!
Dh’fhaighnich cuideigin dhomh carson a thug mi “Eadar dà shaoghal” air a’ bhlog tha seo, agus seo am freagairt a chuir mi thuice.A bheil beachd sam bith agaibh fhèin?

Eilidh,’s e rud a th’ann, ma bhios tu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn

Chan b’ urrainn dhut a riamh fàs sgìth dheth, tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn far a bheil na speuran ‘s a’ mhuir ‘s Inbhir Narann a bhios bus ri bhùs.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Bha e anmoch ach…

Bha e anmoch ach bha fhathast cothrom a bhith ceannaich reòiteag shìos aig an tràigh.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off