Monthly Archives: May 2005

Bàrdachd gu h-ìseal

‘S e seo beagan bàrdachd gu h-ìseal a sgrìobh mi o chionn ghoirid. Tha fonn agam cuideachd a tha a’ dol còmhla rithe.Tha an t-ainm “Broughty Ferry” air atharrachadh on a thogadh am baile, ‘s e bha na bhaile iasgach an toiseach. ‘S e “Broughty”… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bàrdachd gu h-ìseal

Taobh Tatha

Tha an speur gorm boillsgeoil grianacha’ lasadh Linne TathaTha am Baile Mòr nan daoine bràgaila’ failceadh anns a bhlàths,Tìr nan achaidhean uaineBàrr am pailt a’ fàs’S na Sìthbheannan mar chluasaig-leapaidhNan laigh’ a-null an t-Srath.
Sea… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taobh Tatha