Monthly Archives: April 2005

Beachd Ur

Seo na bha ‘m barail Ghraisg a thaobh dualchainnt an luchd-ionnsachaidh.

Graisg said…‘S e deagh phìos dheasbaid a th’ ann an siud. Ma tha sinn airson Gàidhlig a chumail beò, gu dearbh feumaidh luchd-ionnsachaidh bruidhinn ri chèile o àm… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beachd Ur

Mas e breug bhuam

Mas e breug bhuam…..!

Mar a tha fios aig an t-Saoghail, ‘s ann a tha fios againn uile gu bheil a’ Ghàidhlig a’ bàsachadh. Tha sinn cluinntinn an seann naidheachd seo fad an t-siubhail a-muigh is a-mach; (agus ‘s dòcha nach dèanar feum fear… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mas e breug bhuam

Ionadan-fònaidh: Mona as a’ Ghearmailt ‘s a barail!

Bruth gu h-àrd air an ceann-tiotal son dol gu làrach “An Nighean Neònach”!

Cha robh mi ag obair ann an ionad-fòn riamh, ach bha mi ag obair greis anns an ionad-compiùtaireachd aig an oilthigh an-seo, agus ‘s tric a bhithinn-sa ris an fhòn c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ionadan-fònaidh: Mona as a’ Ghearmailt ‘s a barail!

A’ faireachdainn duilich dhomh fhèin!

Seo beagan mheòrachadh air latha san robh mi fo smalan dhen obair nach robh còrdadh rium idir! Ach feumaidh mi ràdh nach ann mar sin a tha mi a h-uile latha. Mar as trice tha mi ann an sunnd! Air neo, co-dhiù chan eil uiread de mhulad orm!

Lat… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ faireachdainn duilich dhomh fhèin!

Ionadan-fònaidh – Tràill’ – obrach a th’innte? Innis dhomh do bheachd!

Seo òran a sgrìobh mi ‘s mi bha ag obair ann an ionad-fòn – sin “call centre” ann an Glaschu. Dè do bharail? An e obair thràilleil a th’innte? ‘S e na riaghailtean a th’aca nach urrainn dhomh-sa fhulaing. Tha d’inntinn glaiste, dùinte dhan t-sao… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ionadan-fònaidh – Tràill’ – obrach a th’innte? Innis dhomh do bheachd!