Monthly Archives: December 1969

Tha mi Air Ais

Halo, mo charaiean agus duine eile! Tha mi air ais ann an tìr nam blog. Bha mi sàmhach agus nach bruidhinn mi àrd. Tha mi an dòchas gur urrainn dhomh sgeulachdan innse dhuibh a-rithist. Ach, tha mi an dòchas nach dìochuimhnich mi air mo Ghàidhli… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha mi Air Ais

tha an saoghal mòr ‘gur coimhead

Posted in Uncategorized | Comments Off on tha an saoghal mòr ‘gur coimhead

Taic ri buidhnean ann an Earra Ghàidheal

Mar phàirt de chumhnant HIE, tha aig CnaG ri taic a thoirt do bhuidhnean air feadh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean le seirbheisean Gàidhlig. Chuir sinn seachad latha san Ã’ban ‘s Cinn-tìre a’ toirt sùil air mar a ghabhas Gàidhlig a thoirt a-steac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taic ri buidhnean ann an Earra Ghàidheal

Seachdain aig Loch Iall

Chuir sinn seachad seachdain aig Outward Bound Loch Iall an t-seachdain ‘s a chaidh. Bha seo airson taic a chumail ri Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a bha ann airson cùrsa fèin-leasachaidh a dhèanamh. Bha geamanan, campadh, coiseachd, seòladh ‘s togai… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seachdain aig Loch Iall

CnaG aig Oilthigh Ghlaschu

Tha an dealbh a’ sealtainn luchd obrach oifis Ghlaschu agus Rhona NicDhùghaill aig seisean dreuchdan ann an Oilthigh Ghlaschu Diciadain. Bha iad a toirt seachad fiosrachadh mu dheidhinn sgeamaichean obrach Chomunn na Gàidhlig.Tha Rhona NicDhùghail… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on CnaG aig Oilthigh Ghlaschu

Eilean Green

Tha Eilean Green, à Achd Ille Bhuidhe, air a bhith ag obair còmhla riunn fad trì seachdainean mar phàirt dhen sgeama greis gnìomhachas aice aig Sabhal Mòr Ostaig. Rinn Eilean ceum aig Oilthigh Ghlaschu agus tha i a nis na oileanach air a chùrsa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Eilean Green

Còmhradh ri Oileanaich aig an t-Sabhal

Fhuair sinn cothrom bruidhinn ri oileanaich aig Sabhal Mòr Ostaig Diluain 26 Dàmhair.  Bha còmhradh glè inntinneach againn air Iomairtean Gàidhlig agus obair ChnaG anns an fharsaingeachd.  Tha cuspairean rim faighinn aig an t-Sabhal co-cheangail… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Còmhradh ri Oileanaich aig an t-Sabhal

Cothrom air Iomairt Gàidhlig ùr?

Tha CnaG air a bhith cur air adhart Iomairtean Gàidhlig ann an seachd sgìrean air feadh na h-Alba ‘s iad a’ dol gu math.  ‘S e seo a’ phrìomh mhodail leasachaidh a bhios ga chur an gnìomh anns na bliadhnaichean ri thighinn.  Ach tha tòrr adharta… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cothrom air Iomairt Gàidhlig ùr?

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu – Baile Mòr na Gàidhlig

Tha Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu – Baile Mòr na Gàidhlig – air a bhith trang. Tha dà choinneamh air a bhith aig am bòrd-stiùiridh a-nis is sinn ag amas air pròiseactan a thogas ìomhaigh na cànain sa bhaile agus leudachadh àireamh sgoilearan… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu – Baile Mòr na Gàidhlig

Latha trèanaidh sa Ghleann Mhòr

Tha beagan sneachda air na beanntan agus gnìomhachas spòrs ag uallachadh airson a’ gheamhraidh.  Tha sinn air a bhith cumail taic ri Ionadan Sgithidh na h-Alba le eadar-theangachadh, soidhnichean ‘s eile agus mar phàirt seo, chuir sinn air adhart l… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Latha trèanaidh sa Ghleann Mhòr