Category Archives: BPA

Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite ann am Pàrlamaid na h-Alba @NCSLorg #gaidhlig

Chuir Pàrlamaid na h-Alba fàilte air riochdairean bho na Stàitean Aonaichte an-diugh, a thàinig còmhla ann an Taigh an Ròid airson Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite (NCSL). Seo a’ chiad turas a tha a’ bhuidheann air coinneachadh … Continue reading

Posted in BPA, Gairm Fianais, National Conference of State Legislatures, NCSL, New Hampshire, Scotland, Stàitean Aonaichte, Tachartasan is taisbeanaidhean, Terie Norelli. Labhraiche Taigh-riochdairean, USA | Comments Off on Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite ann am Pàrlamaid na h-Alba @NCSLorg #gaidhlig

Comataidh a’ sireadh beachdan air bile croitearachd

Bidh Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus na h-Àrainneachd a’ sgrùdadh reachdas (legislation) a leigeas le sealbhadairean-còmhnaidhe an cuid fearann a dhì-chroiteadh (de-croft). Agus e a’ bruidhinn ri linn don Chom… Continue reading

Posted in BPA, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gairm Fianais, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Comataidh a’ sireadh beachdan air bile croitearachd

Muinntir Bhaile Dhubhthaich a’ togail am BPA fhèin #gaidhlig #highlandcouncil #foghlam

Thàinig sgoilearan clas 6/7 à Bun-sgoil Chnoc na Creige ann am Baile Dhubhthaich, Ros an Ear, air turas gu Pàrlamaid Diluain sa chaidh airson seisean tro mheadhan na Gàidhlig.   Dh’ionnsaich iad mu dheidhinn tiomnadh cumhachd, mu obair na Pàr… Continue reading

Posted in Baile Dhubhthaich, BPA, cànan, Foghlam, Foghlam agus Compairteachasan Coimhearsnachd, foghlam tro mheadh, Gabhail pàirt, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, Tain | Comments Off on Muinntir Bhaile Dhubhthaich a’ togail am BPA fhèin #gaidhlig #highlandcouncil #foghlam

Hamaltan – fantástico agus braw! #gaidhlig #cananan

Bho chionn beagan is dà sheachdain, chaidh dithis bhall bho Chomataidh na h-Eòrpa aig Pàrlamaid na h-Alba a-mach gu Bun-sgoil Naomh Ealasaid ann an Hamaltan, Siorrachd Lannraig, mar phàirt den rannsachadh aca air cànainean ann am bun-sgoiltean na… Continue reading

Posted in BPA, Comataidhean, European and External Relations Committee, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Hamilton, languages, St Elizabeth's Primary School | Comments Off on Hamaltan – fantástico agus braw! #gaidhlig #cananan

Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Tha an deasbad a chaidh a chumail air Plana Nàiseanta na Gàidhig 2013-18 Dimàirt a-nis ri fhaicinn air-loidhne aig: http://www.scottish.parliament.uk/newsandmediacentre/41493.aspx.   Tha an deasbad a’ tòiseachadh aig 81 mionaidean. Airson l?… Continue reading

Posted in BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhilg, BPA, cànan, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, SPCB | Comments Off on Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid ri faighinn #gaidhlig #sp4

Tha aithisg bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba airson na bliadhna 11 Cèitean 2011 gu 10 Cèitean 2012, a-nis ri fhaighinn mar PDF sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2012 (2.65MB pdf) Scottish Parliament Annual Report… Continue reading

Posted in BPA, Comataidhean, Foillseachaidhean, Fosgladh Seisean 4, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Seòmar, SPCB, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid ri faighinn #gaidhlig #sp4

Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid – goireas foghlaim ùr #gaidhlig #foghlam #sp4

Ma tha thu ag obair còmhla ri sgoilearan ann am foghlam tron Ghàidhlig sa bhun-sgoil no san àrd-sgoil, tha goireas foghlaim ùr againn a dh’fhaodadh a bhith feumail dhuibh. Seo Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid, goireas eadar-ghnìomhach a tha a’… Continue reading

Posted in BPA, FMG, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTMG, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, Seòmar | Comments Off on Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid – goireas foghlaim ùr #gaidhlig #foghlam #sp4

Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic

Diciadain 18 Faoilleach 2.30 f  Àm Cnuasachaidh– Cèitidh McKenna agus Dominic Bradley, seann sgoilearan à Àrd-sgoil St Ninian, Siorrachd Dhùn Bhreatann an Ear air a leantainn le Gluasadan Biùro na Pàrlamaid air a leantainn le Aithris mhinistr… Continue reading

Posted in BPA, Gnòthaichean pàrlamaideach, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic

Ceannard ùr nan Tòraidhean aig a ciad Àm nan Ceistean

Bidh ceannard ùr Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba, Ruth Davidson BPA, a’ cur cheistean air a’ Phrìomh Mhinistear airson a’ chiad turais na dreuchd ùr an-diugh.   Faodar coimhead air Àm Cheistean a’ Phrìomh Mhinistear beò air làrach-… Continue reading

Posted in BPA, Gnòthaichean pàrlamaideach, Seòmar | Comments Off on Ceannard ùr nan Tòraidhean aig a ciad Àm nan Ceistean

Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo

  Prìomh ghnothaichean Diciadain 2 Samhain 2011: 2.30f Àm Cnuasachaidh– Monsignor Iain Mac an t-Saoir, Paraiste Naoimh Brìghde, Baillieston air a leanntainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: a’ lorg àite-fuirich buan do chloinn ann an cùram na… Continue reading

Posted in BPA, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo