Category Archives: Leòdhas

Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic

Thèid deasbad Gnothaichean Bhall a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba mu Thubaist na h-Iolaire Diciadain 19 Dùbhlachd aig 1.15f.   Bidh an deasbad mun ghluasad gu h-ìosal, a chaidh a chur air adhart le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar. Chìthear an gluasad agus na Buill a tha air a shoidhnigeadh an seo. Thèid … Leugh an corr de Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic Continue reading

Posted in Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Iolaire, Isle of Lewis, Leòdhas, na h-eileanan siar | Comments Off on Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic

Call na h-Iolaire – Dealbh-chluich ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Bidh sgoilearan a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an Àrd-sgoil Tynecastle agus Bun-sgoil Stenhouse ann an Dùn Èideann a’ tighinn gu Pàrlamaid na h-Alba le dealbh-cluich sònraichte mun HMY Iolaire an ath sheachdain. Is e luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in An Cogadh Mor, Eilean Leòdhais, Gabhail pàirt, Gàidhlig, great war, Iolaire, Iolaire disaster, Leòdhas, lewis, Tachartasan is taisbeanaidhean, world war I | Comments Off on Call na h-Iolaire – Dealbh-chluich ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Mac na Bracha – seann dòigh air uisge-beatha a dhèanamh (le briuthas/staile)

Le Urras nan Geàrrannan, Na Geàrrannan, Leòdhas Rannsachadh le Dòmhnall Iain Dòmhnallach, Màiri NicRisnidh agus Iain MacArtair   Mar a bhite a’ dèanamh uisge-beatha Bhite a’ bualadh a’ ghràin bhon eòrna, ga chur ann am poca agus ga bhogadh ann an allt no loch airson latha no dhà. Bha an gràn an uair sin air […] Continue reading

Posted in briuthas, Leòdhas, Leughadh Fiosrachaidh, mac na bracha, Na Geàrrannan, staile, uisge-beatha, Urras nan Geàrrannan | Comments Off on Mac na Bracha – seann dòigh air uisge-beatha a dhèanamh (le briuthas/staile)

Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Thèid an dàrna ‘Latha na Pàrlamaid’ aig Pàrlamaid na h-Alba a chumail ann an Steòrnabhagh (15 Màrt 2013). Bidh an iomairt ùr ‘Latha na Pàrlamaid’ a’ toirt obair Pàrlamaid na h-Alba agus an luchd-phoilitigs aice a-steach ann an coimhe… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eilean Leòdhais, Eileanan an Iar, Eileanan Siar, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Leòdhas, Parliament day, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Bha feum agam air obair dheanamh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta fad’s a bha na eile aig cuirm ciuil Kathleen McInnes anns an Lanntair. Ach bha mi gu math toilichte oir dhuisg mi trath madainn Disathairne son bata-aiseag air mo… Continue reading

Posted in Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

B’ e clas ciuil a bh’ ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.Sa latha mu dheireadh, b’ e oraid a bh’ ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As d… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

Aite-fuirich ann an Steornabhagh

Tha mi air falbh an-drasta, air ais dhan flat agamsa ann an Glaschu. Co-dhiu, b’ e aite-fuirich a bh’ ann aig a’ Bhridge Centre gu math inntineach. Continue reading

Posted in Aite-fuirich, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Aite-fuirich ann an Steornabhagh

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craolad… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh. Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh’fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chun… Continue reading

Posted in Leòdhas, Nis, Rubha Robhanais, steornabhagh | Comments Off on An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas